پروژه کارآفرینی نگرشی کلی بر تکنولوژی تولید آب میوه

نگرشی کلی بر تکنولوژی تولید آب میوه………………………………………………. ۲

اطلاعات عمومی……………………………………………………………………………….. ۲

تکنیک تولید کنسانتره شفاف از میوه (شکل ۱-۲)………………………………… ۳

ماده خام: ………………………………………………………………………………………..  ۳

شستشو: ………………………………………………………………………………………….  ۳

جداسازی: ……………………………………………………………………………………….  ۴

دم گیری: ………………………………………………………………………………………..  ۵

خردکردن: ………………………………………………………………………………………  ۶

گرم کردن مش: ……………………………………………………………………………….  ۷

فرمانتاسیون مش: …………………………………………………………………………….  ۷

پرس کردن : ……………………………………………………………………………………  ۸

آروماگیری : …………………………………………………………………………………….  ۹

فیلتراسیون……………………………………………………………………………………… ۱۰

انبار کردن : …………………………………………………………………………………….  ۱۲

فیلتراسیون : ……………………………………………………………………………………  ۱۴

هواگیری : ……………………………………………………………………………………….  ۱۴

پرکنی : …………………………………………………………………………………………..  ۱۵

سرد کردن : …………………………………………………………………………………….  ۱۷

اتیکت زنی : …………………………………………………………………………………….  ۱۸

کارتن کردن : ………………………………………………………………………………….  ۱۸

انبار کردن : …………………………………………………………………………………….  ۱۸

اطلاعات عمومی

آب میوه ها و نوشابه های حاصل از آن از نظر اجراء یا عدم اجرای فرآیند شفاف سازی به دو نوع زلال(شفاف شده)، کدر(پالپ دار) و از نظر میزان میوه طبیعی محتوی (آب میوه و یا پالپ)به سه گروه، آب میوه، نکتار میوه و شربت میوه تقسیم می گردد. میزان میوه طبیعی محتوی در گروه آب میوه های ۱۰۰%، در گروه نکتار بسته به نوع میوه بین ۵۰-۲۵% و در گروه شربت میوه بین ۳۰-۶% متغیر می باشد.

فاکتورهایی که برای طبقه بندی و تعریف بکارگرفته می شود، متفاوت بوده و این تفاوت تا به امروز به وضوح مشخص نشده است. بدین سبب به نوشابه های شفاف، آب میوه و به نوشابه های کدر، نکتار گفته می شود. ولی، هر گروه از نوشابه ها به صورت شفاف و کدر می تواند وجود داشته باشد.

معلوم است که بعضی میوه ها(سیب، انگور و آلبالو) ـ بسته به ویژگی طبیعی میوه عادات مصرفـ به صورت شفاف و بعضی دیگر (هلو، زردآلو و پرتقال) به صورت کدر (کلوئیدی) مورد فرآیند قرار می گیرند. علی رغم کدر بودن، از آب پرتقال آب میوه، نکتار و شربت میوه نیز تهیه می گردد. به صرف کدر بودن اطلاق کلمه نکتار در مورد تمامی آنها صحیح نبوده و سبب اشتباه می گردد. همچنین با وجود شفاف بودن از آلبالو، علاوه بر آب میوه، نکتار و شربت میوه نیز تهیه می گردد. بنابراین اطلاق کلمه آب میوه به صرف شفاف بودن آنها در مورد تمامی شان درست نبوده و باز هم سبب اشتباه می گردد.

تفاوت بین آب میوه های شفاف و نوشابه های حاصل از آن با سایر نوشابه ها، اجرای عمل پرس کردن و فرآیند شفاف سازی می باشد. پس از عمل شفاف سازی، آب میوه معمولاً تغلیظ می گردد. هنگام رقیق کردن کنسانتره برای رسیدن به بریکس اولیه، با توجه به میزان آب اضافه شده، آب میوه، نکتار و یا شربت میوه بدست می آید. در مورد نکتار و شربت میوه اکثراً شکر و اسید اضافه می گردد. شفاف سازی یکی از فرآیندهایی است که به وفور در تکنولوژی آب میوه اجراء می گردد. درجة شفافیت و پایداری را بطور مستقیم تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین، بحث مختصر در مورد فرآیندهای دیگر مفید خواهد بود(۸۱،۵۲،۹) از نظر تکنیک فرآیند این موارد باید در  دو مبحث جداگانه تهیه کنسانتره از میوه ها و آماده نمودن آب میوه از کنسانتره بررسی گردد.

 

دانلود فایل

نوع فرمت: ورد - تعداد صفحه: 18

/ 0 نظر / 12 بازدید