میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه

فهرست مطالب

فصل اول- طرح تحقیق.. ۱

۱-۱       مقدمه. ۲

۲-۱ بیان مساله. ۲

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۳

۴-۱ اهداف پژوهش… ۳

۱-۴-۱ هدف کلی.. ۳

۲-۴-۱ اهداف ویژه ۳

۵-۱ فرضیات تحقیق.. ۴

۶-۱ سوال پژوهشی.. ۵

۷-۱ محدودیت های تحقیق.. ۷

۱-۷-۱ قابل کنترل. ۷

۲-۷-۱ خارج از کنترل. ۷

۸-۱ واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. ۷

فصل ۲- پیشینه تحقیق.. ۹

۱-۲ مقدمه: ۱۰

۲-۲ پیشینه تحقیق.. ۱۰

فصل ۳- روش تحقیق.. ۱۲

۱-۳ مقدمه. ۱۳

۲-۳ روش تحقیق.. ۱۳

۳-۳ جامعه آماری.. ۱۴

۴-۳ جمعیت نمونه «نمونه آماری» ۱۴

۵-۳ متغیرهای تحقیق.. ۱۴

۱-۵-۳ متغیر وابسته: ۱۴

۲-۵-۳ متغیر مداخله گر: ۱۴

۶-۳ مطالعه مقدماتی.. ۱۴

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری.. ۱۵

۱-۴ مقدمه. ۱۶

۲-۴ مشخصات آزمودنیها ۱۶

۳-۴ توصیف سوالهای اختصاصی پرسشنامه. ۱۹

۱-۴-۴ آزمون فرضیه اول. ۲۴

۲-۴-۴ آزمون فرضیه دوم. ۲۵

۳-۴-۴ آزمون فرضیه سوم. ۲۵

۴-۴-۴ آزمون فرضیه ۴٫ ۲۶

۵-۴-۴       آزمون فرضیه ۵٫ ۲۶

۶-۴-۴ آزمون فرضیه ۶٫ ۲۷

۷-۴-۴  آزمون فرضیه ۷٫ ۲۷

۸-۴-۴ آزمون فرضیه ۸٫ ۲۸

۹-۴-۴ آزمون فرضیه نهم. ۲۸

۱۰-۴-۴ آزمون فرضیه دهم. ۲۹

۱۱-۴-۴ آزمون فرضیه یازدهم. ۲۹

۱۲-۴-۴ آزمون فرضیه دوازدهم. ۳۰

فصل ۵- تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق.. ۳۱

۱-۵ مقدمه: ۳۲

۲-۵ بحث و نتیجه گیری.. ۳۲

۳-۵ محدودیتهای پژوهش… ۳۴

۴-۵ پیشنهادات… ۳۴

۵-۵ خلاصه تحقیق.. ۳۵

منابع و مآخذ. ۳۷

۱-۱          مقدمه

سلامتی جسمانی و داشتن وضعیت بدنی مطلوب در زندگی بشر از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند به سایر ابعاد زندگی انسان اثر گذارد.

دانشجویان ما نسل فردای جامعه هستند بنابراین باید زمینه ای برای بهبود گسترش خلاقیت آنها فراهم کرد.

ازطرفی با توجه به نهش مهم زنان در صحنه های خانوادگی و اجتماعی داشتن سلامت کامل آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مسابقات ورزشی زمینه ای برای بروز استعدادهای بالقوه، پرکردن اوقات فراغت و به وجود آوردن ساعاتی خوش برای دانشجویان است.

بنابراین اگر مسئولین برگزاری مسابقات شرایطی را فراهم کنند که این مسابقات هرچه باشکوهتر برگزار گردد افراد به طور گسترده تری در صحنه مسابقات ظاهر می شوند.

در این پژوهش میزان رضایتمندی دختران دانشجو از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی را ارزیابی کردیم تا نقاط ضعف و قوت برگزاری مسابقات را مورد بررسی قرار دهیم و در آینده برنامه ریزی بهتری ارائه نمائیم.

۲-۱ بیان مساله

در سالهای گذشته تلاشهای زیادی در جهت توسعه ورزش بانوان صورت گرفته است یکی از راههای علاقمند کردن دختران دانشجو به فعالیتهای جسمانی برگزاری مسابقات ورزشی در سطح خوابگاهها می باشد.

در این مطالعه محقق جهت تشخیص میزان رضایتمندی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها به توزیع فرم ارزشیابی بین شرکت کنندگان و تماشاچیان پرداخت.

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به زندگی امروز که بی تحرکی بصورت شیوه زندگی در آمده و انجام فعالیتها محدود گردیده مسئولین برای پیشگیری از عدم فعالیت جوانان بخصوص دختران بایستی برنامه هایی پویا در نظر بگیرند.

زیرا مطالعات نشان می دهد آمادگی جسمانی دختران از نرم استاندارد کمتر است درنتیجه باید زمینه ای برای فعالیت و تحرک این قشر آسیب پذیر فراهم کرد. هرساله مسابقات خوابگاهها به منظور ایجاد انگیزه برای روی آوردن دختران دانشجو به فعالیت های ورزشی در سطح دانشگاه فردوسی برگزار می گردد. این تحقیق نشان می دهد که مسئولین ما تا چه اندازه توانسته اند با تبلیغات و … دانشجویان دختر را به رقابتی سالم در عرصه ورزش سوق دهند.

 

دانلود فایل

نوع فرمت: ورد - تعداد صفحه: 43

/ 0 نظر / 13 بازدید