پایان نامه مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه
فصل اول
مقدمه …………………………………………………………………………………………………. ۳
بیان مسأله……………………………………………………………………………………………… ۴
اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………… ۸
اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………. ۱۰
گزاره‌های تحقیق (سؤال‌ها / فرضیه‌ها) …………………………………………………………. ۱۱
معرفی نوع متغیرها و تعاریف عملیاتی……………………………………………………………. ۱۱

فصل دوم
مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۱۶
یادگیری از دیدگاه روانشناسی رفتارگرا………………………………………………………… ۱۷
یادگیری از دیدگاه روانشناسی شناختی…………………………………………………………. ۱۹
نظریه رشدشناختی پیاژه……………………………………………………………………………. ۲۱
نظریه یادگیری گشتالت……………………………………………………………………………. ۲۳
نظریه یادگیری معنی‌دار کلامی…………………………………………………………………… ۲۴
نظریه پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………. ۲۷
راه‌بردهای شناختی – فراشناختی…………………………………………………………………. ۳۱
راهبردهای تکرار در تکالیف ساده یادگیری………………………………………………….. ۳۳
راهبرد مرور ذهنی در تکالیف پیچیده یادگیری……………………………………………….. ۳۵
راهبرد بسط دهی در تکالیف پایه…………………………………………………………………. ۳۶
راهبرد بسط دهی در تکالیف پیچیده…………………………………………………………….. ۳۷
راهبرد سازماندهی در تکالیف پایه……………………………………………………………….. ۳۸
راهبرد سازماندهی در تکالیف پیچیده یادگیری……………………………………………….. ۴۰
فراشناخت…………………………………………………………………………………………….. ۴۱
معلمان کارآمد……………………………………………………………………………………….. ۴۷
پرورش مهارت‌های فکری…………………………………………………………………………. ۴۸
پرورش مهارت‌های حل مسئله…………………………………………………………………….. ۴۹
مهارتهای تدریس……………………………………………………………………………………. ۵۳
دستورالعمل‌های قبل از مطالعه…………………………………………………………………….. ۵۸
دستورالعمل‌های هنگام مطالعه…………………………………………………………………….. ۵۹

دستورالعمل‌های بعد از مطالعه…………………………………………………………………….. ۶۱
دستورالعمل‌های جهت گسترش حافظه………………………………………………………….. ۶۲
دستورالعمل‌های بهسازی حافظه…………………………………………………………………… ۶۳
ادبیات پژوهش موجود در موضوع مورد مطالعه……………………………………………….. ۶۶

                                                                      فصل سوم
۱-۳- روش تحقیق………………………………………………………………………………….. ۷۶
۲-۳- جامعة مورد مطالعه…………………………………………………………………………… ۷۶
۱-۳-۳- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه‌گیری……………………………………………….. ۷۶
۲-۳-۲- ملاک انتخاب نمونه…………………………………………………………………….. ۷۷
۴-۳- ابزار پژوهش………………………………………………………………………………….. ۷۷
۱-۴-۳- معرفی ابزار………………………………………………………………………………… ۷۷
۲-۴-۳- اعتبار آزمون………………………………………………………………………………. ۷۹
۵-۳- روش نمره‌گذاری……………………………………………………………………………. ۷۹
۶-۳- روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………. ۸۰

                                                                     فصل چهارم
میزان درآمد خانواده………………………………………………………………………………… ۸۲
میزان تحصیلات پدر آزمودنیها…………………………………………………………………… ۸۳
میزان تحصیلات مادر آزمودنیها………………………………………………………………….. ۸۴
شغل پدر………………………………………………………………………………………………. ۸۵
شغل مادر……………………………………………………………………………………………… ۸۶
توزیع فراوانی دانش‌آموزان برحسب موفقیت تحصیلی……………………………………….. ۸۶
میانگین انحراف استاندارد راهبردهای یادگیری در دو گروه موق و ناموفق………………. ۸۸
بخش استنباطی………………………………………………………………………………………. ۸۹
رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در رشته ریاضی فیزیک با درس حسابان۹۰
رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در رشته ریاضی فیزیک با درس فیزیک۹۲
رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در گروه علوم تجربی با نمره درس شیمی۹۳
رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در گروه علوم تجربی با نمره درس زیست‌شناسی۹۴
رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در گروه علوم انسانی با درس جامعه‌شناسی۹۶
نوع راهبردهای یادگیری که دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته ریاضی بکار می‌برند چیست؟۹۹
نوع راهبردهای یادگیری که دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم تجربی بکار می‌برند چیست؟۱۰۰
تحلیل ممیز……………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
نوع راهبردهای یادگیری که دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم انسانی به کار می‌برند چیست؟۱۰۲
تحلیل ممیز……………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

                                                                       فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
محدویت‌ها……………………………………………………………………………………………. ۱۱۳
پیشنهادها………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………… ۱۱۵
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

مقدمه
محیط پیرامون ما با وجود افراد، اشیاء و رویدادهای متعدد ومتنوع بسیار پیچیده است بعلاوه کنش متقابل وتغییرات مداوم موجود در عوامل مختلف پیچیدگی فزاینده‌ای را بر زندگی انسان تحمیل می‌کند. و انسان برای مقابله با این همه تغییرات بدنبال یافتن راه‌حلهای مناسب برای سازگاری است.
از آنجائیکه منابع خطر و ارضاء نیاز ما نیز پیوسته در حال تغییرند. لازمة زندگی پویایی در سازگاری ارگانیسم با محیط است. و فرایندهای یادگیری پویایی لازم برای ارگانیسم را فراهم می‌کند تا بتواند با شرایط محیطی گوناگون به زندگی خود ادامه دهد. یعنی علاوه براینکه محرکهای مختلف مثبت، منفی یا خنثی را بشناسد. رفتارهای مناسب مقابل هر کدام از محرکها را یاد بگیرد واین یادگیری به طرق مختلف از ابتدای زندی نوع بشر صورت گرفته است اما امروزه با تکامل زندگی بشر یادگیری عمومی و کسب دانش از طریق آموزش بخش مهمی از اطلاعات لازم برای سازگاری را در اختیار قرار می‌دهد. (السون  و هرگنهان ،۱۹۹۷)
بیان مسئله
وقتی دانش‌آموزان تحت آموزش رسمی قرار می‌گیرند. پاسخهای متفاوتی نسبت به محرکهای محیطی از جمله فرایندهای یاددهی – یادگیری از خود بروز می‌دهند. برای درک تفاوتهای دانش‌آموزان در آموزش یکسان لازم است ویژگیهای ورودی یادگیرندگان مورد مطالعه قرار بگیرد. ویژگیهای عاطفی، فیزیولوژیکی و شناختی یادگیرندگان در نحوه واکنش آنها بر محرکها تأثیر دارد وشیوه‌های یادگیری  از جمله این ویژگیهاست. و از موضوعاتی است که در دهه‌های اخیر به خصوص توسط نظریه‌پردازان شناختی مورد توجه واقع شده است.

دانلود

فایل بصورت ورد ١٢٠ صفحه قابل ویرایش می باشد

/ 0 نظر / 5 بازدید