# عوامل_موثر_در_مشارکت

بررسی عوامل موثر در مشارکت سیاسی+ پرسشنامه

فهرست مطالب             فصل اول                      مقدمه پژوهش …………………………………………………………………………. ۵              فصل دوم                      پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………….۱۱             فصل سوم                      روش یا متدولوژی پژوهش ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید