# روانشناسی

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با

فهرست مطالب فصل اول: کلیات                                                                                    ۲ مقدمه                                                                                                  ۳ اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                            ۵ هدفهای پژوهش                                                                                      ۶ سوالات پژوهش                                                                                                ۶ تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی                                                               ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

پایان نامه بررسی میزان شاخص های افسردگی در بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار

فهرست مطالب چکیده تحقیق: أ‌ فصل اول. ۱ مقدمه. ۲ بیان مسئله: ۸ اهداف تحقیق: ۱۰ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. ۱۱ فرضیه ها یا سؤالات ویژه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان+ پرسشنامه

فهرست مطالب عنوان                                                                                      صفحه فصل اول : ۱-   مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۸ ۲-   بیان مسئله………………………………………………………………………………………. ۱۰ ۳-   اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش…………………………………………………… ۱۱ ۴-   اهداف پژوهش………………………………………………………………………………… ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان شهر مشهد+ پرس

فهرست مطالب عنوان                                                                                      صفحه فصل اول : ۱-   مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۸ ۲-   بیان مسئله………………………………………………………………………………………. ۱۰ ۳-   اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش…………………………………………………… ۱۱ ۴-   اهداف پژوهش………………………………………………………………………………… ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

پایان نامه ارتباط بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر شاخص افسردگی

فهرست مطالب چکیده تحقیق: أ‌ فصل اول. ۱ مقدمه. ۲ بیان مسئله: ۸ اهداف تحقیق: ۱۰ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. ۱۱ فرضیه ها یا سؤالات ویژه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

بررسی میزان شاخص های افسردگی در بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار

فهرست مطالب چکیده تحقیق: أ‌ فصل اول. ۱ مقدمه. ۲ بیان مسئله: ۸ اهداف تحقیق: ۱۰ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. ۱۱ فرضیه ها یا سؤالات ویژه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

بررسی میزان شاخص های افسردگی در بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر دوره م

فهرست مطالب چکیده تحقیق: أ‌ فصل اول. ۱ مقدمه. ۲ بیان مسئله: ۸ اهداف تحقیق: ۱۰ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. ۱۱ فرضیه ها یا سؤالات ویژه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

پایان نامه سبک دلبستگی ها و رابطه آن با تمایز خود+پرسشنامه

فهرست مطالب عنوان                                                                                                                            صفحه فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۱ تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۴ بیان مسأله………………………………………………………………………………………………… ۷ ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۰ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۱۰ فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۱ تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید