پایان نامه اثرات پیش سازمان دهنده و هدف های رفتاری در تسهیل یادگیری

مقدمه :
علم روان شناسی شاخه های تخصصی فراوانی دارد که یکی از مهمترین آنها یادگیری  است . یادگیری از معدود زمینه های روان شناسی است که اندک زمانی پس از استقلال یافتن روان شناسی به عنوان یک نظام علمی پا گرفت و تاکنون در گسترش روان شناسی نقش بزرگی ایفا کرده است .
یادگیری نه تنها به عنوان یک زمینه علمی به خودی خود حائز اهمیت است ، مورد توجه صاحب نظران قرار دارد ، بلکه از آنجا که سایر رشته های روان شناسی یادگیری را اساس شناسایی مسائل مورد بحث خود می دانند این شاخه تخصصی علم روان شناسی ، از همان روزهای نخست تأسیس روان شناسی علمی ، مورد توجه روان شناسان مختلف بوده است و همه نظریه پردازان و پژوهشگران روان شناسی ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم یادگیری را از موضوع های مهم به حساب آورده و دربارۀ آن به پژوهش پرداخته اند .
(سیف ۱۳۸۵ ) .
یادگیری را تغییری دانسته اند که در رفتار و شناخت و حرکت و …… ( در یک کلام در توانایی ها ) انسان ایجاد می شود و برای مدت مدید باقی می ماند و نمی توان آن را به سهولت ناشی از فرایندهای رشد و نمو دانست.
این تغییرات به نسبت ثابت به شدت متأثر از تجربه هستند و در رفتارهای یادگیرنده ظاهر می شوند . ( اسلاوین   ، ۱۹۸۶ )

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات پژوهش

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………….. ۲

هدف تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۱۰

سوالات پژوهشی……………………………………………………………………………………. ۱۰

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………….. ۱۱

فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………… ۱۲

تعاریف نظری متغیرها …………………………………………………………………………….. ۱۲

تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………… ۱۳

فصل دوم :ادبیات تحقیق

بخش اول : نظریه ها در مورد پیش سازمان دهنده…………………………………………… ۱۷

نظریه یادگیری معنی دار کلامی………………………………………………………………….. ۱۷

انواع یادگیری ……………………………………………………………………………………….. ۱۷

ویژگی اطلاعات کلامی……………………………………………………………………………. ۱۹

طبقه بندی اطلاعات………………………………………………………………………………… ۲۰

الف- نام یا بر چسب………………………………………………………………………………. ۲۰

ب- واقعیت ها………………………………………………………………………………………. ۲۲

ج- دانش کلامی سازمان یافته……………………………………………………………………. ۲۳

شرایط یادگیری اطلاعات کلامی…………………………………………………………………. ۲۴

الف- شرایط درونی………………………………………………………………………………… ۲۴

ب- شرایط بیرونی………………………………………………………………………………….. ۲۵

متغیرها و روابط بین آنها در نظریه یادگیری معنی دار کلامی……………………………… ۲۶

الف- هرم ساخت شناختی………………………………………………………………………… ۲۶

ب- معنی دار بودن یادگیری……………………………………………………………………… ۲۶

ج- شمول…………………………………………………………………………………………….. ۲۸

فرایند یادگیری از دیدگاه آزوبل…………………………………………………………………. ۲۸

نگهدار و فراموشی از دیدگاه آزوبل…………………………………………………………….. ۲۹

کنترل عوامل موثر در یادگیری و یادآوری مطالب معنی دار……………………………….. ۳۱

ابعاد یادگیری معنا داری…………………………………………………………………………… ۳۱

الف- یادگیری گیرندگی معنادار…………………………………………………………………. ۳۲

ب- یادگیری گیرندگی طوطی وار………………………………………………………………. ۳۲

ج- یادگیری اکتشافی معنی دار………………………………………………………………….. ۳۲

د- یادگیری اکتشافی طوطی وار…………………………………………………………………. ۳۲

پیش سازمان دهنده ها……………………………………………………………………………… ۳۴

انواع پیش سازمان دهنده…………………………………………………………………………… ۳۶

الف- پیش سازماندهنده توضیحی یا نمایشی…………………………………………………. ۳۷

ب- پیش سازمان دهنده های مقایسه ای ……………………………………………………… ۳۷

مراحل تدریس با پیش سازمان دهنده ………………………………………………………….. ۴۰

اثرات پیش سازمان دهنده بر یادگیری و نگهداری مطالب………………………………….. ۴۱

بخش دوم : مطالعه نظریات مربوط به هدف های رفتاری………………………………….. ۴۲

اهداف آموزشی رفتاری……………………………………………………………………………. ۴۲

ضرورت تعیین و تنظیم هدف های آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری…………….. ۴۴

روش های تهیه هدف های آموزشی رفتاری………………………………………………….. ۴۵

فواید استفاده از هدف های آموزشی رفتاری………………………………………………….. ۴۹

منابع تعیین هدف های آموزشی………………………………………………………………….. ۵۱

نظریه های موافق و مخالف کاربرد هدف های رفتاری……………………………………… ۵۶

بخش سوم : مروری بر پژوهش های انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش…………. ۵۹

الف- پژوهش انجام شده در رابطه با پیش سازمان دهنده………………………………….. ۵۹

ب- پژوهش انجام شده در رابطه با هدف های رفتاری…………………………………….. ۶۶

فصل سوم : روش تحقیق

طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………….. ۷۲

جامعه………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………… ۷۲

ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………….. ۷۲

روش جمع آوری اطلاعات و شیوه اجرا………………………………………………………. ۷۵

روش های آماری مورد بررسی داده های پژوهش ………………………………………….. ۷۷

فصل چهارم : تجزیه و تحیل یافته ها

توصیف داده ها در متغییر یادگیری…………………………………………………………….. ۷۹

الف- سطح توصیفی در متغیر یادگیری………………………………………………………… ۸۰

ب- سطح استنباطی در متغیر یادگیری………………………………………………………….. ۸۱

۱- فرض نرمال بودن………………………………………………………………………………. ۸۲

۲- فرض همگنی واریانس ها……………………………………………………………………. ۸۳

قضاوت در خصوص فرضیه اول پژوهش…………………………………………………….. ۸۵

قضاوت در خصوص فرضیه دوم پژوهش…………………………………………………….. ۹۰

قضاوت در خصوص فرضیه سوم پژوهش……………………………………………………. ۹۱

سنجه های اندازه اثر (قدرت وابستگی)………………………………………………………… ۹۳

الف- سطح توصیف در متغیر یادگیری…………………………………………………………. ۹۴

ب- سطح استنباطی در متغیر یادگیری………………………………………………………….. ۹۵

۱- فرض نرمال بودن………………………………………………………………………………. ۹۵

۲- فرض همگنی واریانس ها……………………………………………………………………. ۹۶

قضاوت در خصوص فرضیه چهارم…………………………………………………………….. ۹۷

قضاوت در خصوص فرضیه پنجم………………………………………………………………. ۹۹

قضاوت در خصوص فرضیه ششم………………………………………………………………. ۱۰۰

سنجه های اندازه اثر ……………………………………………………………………………….. ۱۰۱

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………… ۱۰۴

محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………… ۱۱۰

توصیه ها و پیشنهادات…………………………………………………………………………….. ۱۱۱

الف- کاربرد برای معلمان…………………………………………………………………………. ۱۱۱

ب- کاربرد برای دانش آموزان…………………………………………………………………… ۱۱۲

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                        صفحه

جدول ۱-۳ نتایج ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسش سنجش میزان نگهداری….. ۷۴

جدول ۲-۳ نتایج ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسش نامه سنجش میزان نگهداری       ۷۵

جدول ۱-۴ نتایج آماره های توصیفی نمرات یادگیری به تفکیک چهارگروه…………… ۸۰

جدول ۲-۴ نتایج آماره های مربوط به فرض نرمال بودن در متغیر یادگیری……………. ۸۲

جدول ۳-۴ نتایج آماره های مربوط به فرض همگنی واریانس ها………………………… ۸۳

جدول ۴-۴ نتایج تحلیل واریانس……………………………………………………………….. ۸۴

جدول ۵-۴ نتایج تحلیل آزمون های ویلچ و براون…………………………………………. ۸۵

جدول ۶-۴ ضرایب مقابله ای بین چهار گروه پژوهش…………………………………….. ۸۵

جدول ۷-۴ نتایج آزمون مقابله…………………………………………………………………… ۸۶

جدول ۸-۴ جدول مقایسه های میانگین گروهها……………………………………………… ۸۷

جدول ۹-۴ ماتریس مقایسه میانگین گروهها………………………………………………….. ۸۸

جدول ۱۰-۴ جدول ضرایب مقابله بین چهار گروه پژوهشی……………………………… ۹۰

جدول ۱۱-۴ جدول آزمون مقابله……………………………………………………………….. ۹۰

جدول ۱۲-۴ جدول مقایسه و میانگین گروهها……………………………………………….. ۹۱

جدول ۱۳-۴ جدول ضرایب مقابله بین چهار گروه پژوهشی……………………………… ۹۱

جدول ۱۴-۴ جدول آزمون مقابله بین چهار گروه پژوهشی……………………………….. ۹۲

جدول ۱۵-۴ جدول مقایسه میانگین گروهها………………………………………………….. ۹۲

جدول ۱۶-۴ نتایج آزمون اتا و امگا به منظور سنجش وابستگی بین متغیرهای یادگیری و روشهای آموزشی چهارگانه ۹۳

جدول ۱۷-۴ نتایج آماره های توصیفی نمرات نگهداری مطالب به تفکیک چهار گروه …….. ۶۴

جدول ۱۸-۴ نتایج آماره های مربوط به فرض نرمال بودن در متغیر نگهداری مطالب.. ۹۵

جدول ۱۹-۴ جدول نتایج آماره های مربوط به فرض همگنی واریانس ها…………….. ۹۶

جدول ۲۰-۴ جدول نتایج تحلیل واریانس…………………………………………………….. ۹۸

جدول ۲۱-۴ ضرایب مقابله بین چهار گروه پژوهشی………………………………………. ۹۹

جدول ۲۲-۴ آزمون مقابله  بین چهار گروه پژوهشی……………………………………….. ۹۹

جدول ۲۳-۴ ضرایب مقابله بین چهار گروه پژوهشی………………………………………. ۱۰۰

جدول ۲۴-۴ آزمون مقابله بین چهار گروه پژوهشی………………………………………… ۱۰۰

جدول ۲۵-۴ ضرایب مقابله بین چهار گروه پژوهشی………………………………………. ۱۰۱

جدول ۲۶-۴ آزمون مقابله بین چهار گروه پژوهشی………………………………………… ۱۰۱

جدول ۲۷-۴ نتایج آزمون های اتا و امگا به منظور سنجش میزان وابستگی بین متغیر نگهداری و روش های آموزشی چهار گانه ….. ۱۰۲

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                          صفحه

نمودار ۱-۴ نمایش نمودار میله ای میانگین یادگیری در بین چهار گروه ………………. ۸۱

نمودار ۲-۴ نمودار هیستروگرام و نرمال متغیر یادگیری…………………………………….. ۸۳

نمودار ۳-۴ نمایش نمودار خطی میانگین نمرات یادگیری مطالب در بین چهار گروه مورد پژوهش   ۸۹

نمودار ۴-۴ نمایش نمودار میله ای میانگین نگهداری مطالب در بین چهار گروه مورد پژوهش         ۹۵

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                         صفحه

شکل ۱-۲ طرح هفت مرحله گزینش هدف های آموزشی رالف تایلر…………………… ۵۳

 

فایل بصورت ورد 120 صفحه قابل ویرایش می باشد

دانلود 120صفحه

/ 0 نظر / 4 بازدید