مقاله جایگاه دموکراسی در ایران

پیشگفتار:

امروزه در آغاز سده ی بیست و یکم میلادی چنین به نظر می رسد که دموکراسی به عنوان نظام سیاسی بلامنازع در حال گسترش در سراسر جهان باشد. امروزه مبحث نظری گذار به دموکراسی و زمینه های اجتماعی آن مهمترین مبحث در جامعه شناسی سیاسی به شمار می رود و حتی می توان گفت که با توجه به اهمیت این مبحث، جامعه شناسی سیاسی چیزی جز جامعه شناسی زمینه های گذار به دموکراسی نیست. با افزایش شمار دموکراسی ها در ربع قرن اخیر دامنه‌ی نظریه پردازی درباره گذار به دموکراسی نیز به شیوه بی سابقه ای گسترش یافته است. برخی از نویسندگان از امواج پی در پی گذار به دموکراسی هر صحنه ی جهانی سخن گفته اند. هر موج دموکراسی مجموعه تحولاتی از که درطی مدت زمان نسبتاً معینی در دورن نظام های سیاسی گونانگونی در جهت پیشرفت فرایند های دموکراتیک رخ می دهد.

فهرست مطالب

عنوان                               صفحه

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………… ۱

دموکراسی چیست؟……………………………………………………………………………………….. ۳

الگوهای دموکراسی……………………………………………………………………………………….. ۶

ابعاد نو و کهنه ی دموکراسی…………………………………………………………………………… ۱۱

انواع دموکراسی از دیدگاه سی. بی. مک فرسون…………………………………………………. ۲۲

دموکراسی غیرلیبرالی: نوع کمونیستی………………………………………………………………. ۲۲

دموکراسی غیرلیبرالی: نوع توسعه نیافته……………………………………………………………. ۲۸

موج جدید نظریه های گذار به دموکراسی…………………………………………………………. ۳۵

زمینه های سیاسی و اجتماعی فروپاشی رژیم های غیردموکراتیک و گذرا آن ها به دموکراسی        ۴۲

تعارض دموکراسی و توسعه با توجه به ایران……………………………………………………… ۹۸

جنبش دموکراسی مردمی و تکالیف مبرم آن در ایران…………………………………………. ۱۰۳

موانع گذار به دموکراسی در ایران…………………………………………………………………….. ۱۱۰

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷

 

دانلود فایل

 فایل بصورت ورد ١٣٠ صفحه قابل ویرایش می باشد

/ 0 نظر / 5 بازدید