روش تحقیق مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها+پرسشنامه

فهرست مطالب

-       عنوان

-       سپاسگزاری

-       فصل اول- مبادی تحقیق Introduction

-       مقدمه

۱-  موضوع تحقیق و تبیین أن

۲-  تعریف مسئله مورد پژوهش

۳-  هدف تحقیق

۴-  ضرورت تحقیق

۵-  محدودیتها و مشکلات تحقیق

۶-  واژه ها واصطلاحات تحقیق

 

فصل دوم- سابقه تحقیق Research –literature

الف- سابقه نظری تحقیق

ب- تعریف راهنمایی

۲- انواع راهنمایی

۳- راهنمایی تحصیلی

۴- راهنمایی  شغلی

۵- راهنمایی شخصی

۶- راهنمایی فردی

۷- راهنمایی گروهی

۸- تفاوت راهنمایی و مشاوره

۹- پرونده تحصیلی – تربیتی

۱۰- مشاوره متخصصان راهنمایی

۱۱- مشاور موفق

۱۲-  وظایف مشاور

۱۳- سابقه راهنمایی و مشاوره در جهان

۱۴-  سابقه راهنمای ایران

الف- تمهید مقدمات برای اجرای برنامه راهنمایی

پ- برنامه راهنمایی قبل از انقلاب

ج- برنامه راهنمایی بعد از انقلاب

ب- سابقه علمی تحقیق

۱- سابقه علمی تحقیق در جهان

 

روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق

د- روش تحقیق

۱- تعریف روش تحقیق

۲- انواع روش تحقیق

۳- روش این تحقیق

 

-       فصل سوم روش تحقیق Research Method

الف- فرضیات

ب- تعریف فرضیه

۲- انواع فرضیه

۳- فرضیات این تحقیق

ب-  جامعه آمار و نمونه گیری

۱- تعریف جامعه آماری

۲- جامعه آماری این تحقیق

۳- تعریف نمونه گیری

۴- انواع نمونه گیری

۵- نمونه گیری در این تحقیق

ج- جمع آوری اطلاعات

۱- تعریف روش جمع آوری اطلاعات

۲- انواع روشهای جمع آوری اطلاعات

۳- روش جمع آوری اطلاعات دراین تحقیق

د- روش تحقیق

۱- تعریف روش تحقیق

۲- انواع روش تحقیق

۳- روش این تحقیق

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات  Resarch Analysis

تجزیه و تحلیل سئوالات ۱تا ۲۶ تستی پرسشنامه

۲- تجزیه و تحلیل سئوالات تشریحی پرسشنامه

 

فصل پنجم: نتیجه گیری  Conclusion

1-  نتیجه این تحقیق

۲-  پیشنهادات و نظرات اصلاحی

۳-  خلاصه تحقیق

۴-  فهرست منابع

۵-  پیوست نمونه پرسشنامه

فصل اول  مبادی تحقیق

۱-  بررسی میزان موفقیت مشاوران در دبیرستانهای پسرانه ناحیه ۴ کرج

مشاوره به معنی همکاری کردن و رأی و نظر فرد متخصص و آگاه را درانجام کاری خواستن است.

 مشاوره نیز همچون راهنمایی تعریف یگانه و یکسانی که مورد قبول همه متخصصان باشند ندارد. و از دیدگاههای صاحب نظران به طریق متعددی تعریف شده است. گروهی از متخصصان مشاور را ازدیدگاه مدل طلبی تعریف کرده و معتقدند مشاوره فعالیتی تخصصی است که به تخشیص مشکل کنشی و ارائه درمان به آن می انجامد از این دیدگاه مشاور که فردی آگاه و متخصص در شناخت و حل مسائل روانی است و نقش بسیار فعال و تعیین کننده ای دارد و اوست که شکل را تشخیص می دهد و سپس برای آن درمان ارائه می دهد و نقش فعالیت مراجع که انسانی دردمند و نیازمند به کمک است به حداقل کاهش می یابد به این شیوه از آزمونهای روانی برای تشخیص مشکلات به میزان زیادی استفاده می شود و مهارت و صلاحیت های فنی وتکنیکی مشاور در حل مشکلات مراجع نقش به سزایی دارد.

 

دانلود فایل

نوع فرمت: ورد - تعداد صفحه: 120

/ 0 نظر / 9 بازدید