پایان نامه شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان

فصل اول
روش تحقیق
مقدمه
نوع و روش تحقیق
شیوه‌ اجرای تحقیق
جامعه آماری
جمعیت مورد مطالعه
روش نمونه‌گیری
تعیین حجم نمونه
متغیرهای تحقیق
روش جمع‌آوری اطلاعات
روایی Validity
اعتبار Reliability
ضریب کرنباخ آلفا
فرضیات تحقیق
روش‌های تجزیه و تحلیل آماری
آمار توصیفی
آمار استنباطی
بررسی آمار تحلیلی مورد استفاده برای فرضیه های تحقیق
فصل دوم
تجزیه وتحلیل اطلاعات
مقدمه
آمار توصیفی
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سن
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس جنسیت
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تاهل
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تعداد فرزندان
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سطح تحصیلات
شغل اصلی
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس شغل اصلی
مالکیت زمین کشاورزی آبی
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی آبی
مالکیت زمین کشاورزی دیم
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی دیم
مالکیت اراضی تحت کشت توتون
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی آبی
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان زمین تحت کشت توتون
میزان درآمد از شغل توتون کاری
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان درآمد از شغل توتون کاری
سابقه فعالیت توتون کاری
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سابقه فعالیت توتون کاری
تسهیلات حمایتی
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس استفاده از تسهیلات حمایتی
نوع استفاده از تسهیلات حمایتی
توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نوع استفاده از تسهیلات حمایتی
دفعات تماس با مروج
توزیع فراوانی دفعات تماس توتون کاران با مروجان شرکت دخانیات
شرکت در کلاس های آموزشی ـ ترویجی
توزیع فراوانی شرکت توتون کاران در کلاس های آموزشی ـ ترویجی
آمار تحلیلی
نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن
فصل سوم
خلاصه‌، نتایج و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات

 

دانلود فایل

نوع فرمت: ورد - تعداد صفحه: 60

/ 0 نظر / 9 بازدید