پروژه اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش

فهرست

اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش ۱

اهداف تربیت بدنی در جامعة اسلامی ۴

فصل دوم ـ رهبری انقلاب اسلامی و تربیت بدنی  و ورزش ۱۱

ورزش ، وسیله خودشناسی ۱۵

فصل سوم ـ ورزش و سلامت ۱۹

ویتامینها ۲۲

کیفیت غذا ۲۴

جدول ۳ : مصرف انرژی روزانة یک دانشجوی ورزشکار به وزن ۶۸ کیلوگرم به طور تقریب. ۲۶

عوامل موثر در مصرف انرژی ۳۰

تنظیم انرژی در مسابقه ۳۳

۲ـ بهداشت و ورزش ۳۵

۳ـ عوامل تهدید کنندة قلبی ـ عروقی ۳۹

۲ـ وراثت ۴۱

۴ـ مصرف تنباکو و سیگار کشیدن ۴۱

خود آزمایی ۴۴

طرز استفاده از جدول ریسکو ۴۴

حداکثر پیشرفت در سطوح مختلف با توجه به سن ۵۰

برنامه شماره ۲ ۵۲

برنامه شماره ۴ ۵۵

برنامه شماره ۵ ۵۶

برنمه شماره ۶

منابع و مآخذ : ۵۹

اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش

اهداف تربیت بدنی در جوامع گذشته و امروز

مطالعه و تحلیل تاریخی احوال اقوام گذشته و حال نشان می دهد که سعی و تلاش انسان قدمت تاریخی دارد ، تا آنجا که می توان گفت اداره حیات اقوام ابتدایی بدون حرکت و فعالیت میسر نبوده است. اجرای مهارتهایی از قبیل زوبین اندازی ، تیراندازی با تیر و کمان ، کوه و غار پیمایی ، کشتی گیری و حتی اجرای مسابقه های دو که در قرآن کریم در داستان برادران یوسف نیز از آن ذکری به میان آمده است ، جملگی حاکی از رواج فعالیتهای جسمانی و تربیت بدنی در نزد ملتها و اقوام روزگاران گذشته بوده است.

در زندگی فردی و اجتماعی بسیاری از جوامع و ملتهای امروز جهان ، تربیت بدنی و ورزش بخش مهم و جدایی ناپذیری از برنامه های کلی تربیت کودکان و جوانان به حساب می آید . امروزه ملتها بر اساس جهان بینی و شناخت کلی از انسان به طرح و تنظیم برنامه های ورزشی و تربیت بدن می پردازند و این گونه برنامه ها را در زندگی خانوادگی و  آموزشگاهی نسلهای حال و آیندة خود قرار می دهند.

اهداف عمدة تربیت بدنی در تاریخ زندگی انسان عبارت است از : حفظ سلامت ، تعمیم بهداشت ، رشد و تقویت قوای جسمی ، آمادگی برای فعالیتهای دفاعی ، کسب شادابی و نشاط ، و نیل به موفقیت در وظایف حرفه ای و شغلی . اهداف فوق تا به امروز با مختصر تغییری در نزد اکثریت جوامع بشری ترغیب می شود و بر حسب ضرورت تاریخی بر یک یا چند هدف تاکید بیشتری به عمل می آید.

در عصر حاضر ، در سایة تحولات اجتماعی و سیاسی در جهان بویژه در دنیای غرب ، مقاصد دیگری به اهداف فوق افزوده شده و مفهوم ورزش به جای تربیت بدنی عاملی برای تخدیر و سرگرم نگه داشتن ملتهای ضعیف جهان گردیده است. تربیت بدنی که در آغاز پیدایش آن جنبه فردی و در نهایت ملی داشت اینکه به صورت جمعی و بین المللی در آمده است تا وسیله برای بهره برداری مقاصد سیاسی کشورهای استعماری باشد.

 

دانلود فایل

نوع فرمت: ورد - تعداد صفحه: 63

/ 0 نظر / 11 بازدید