پروژه کارآفرینی تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی

فهرست مطالب

ردیف                 عنوان                                                  صفحه

۱                           مقدمه                                                            ۱۰

۲                           فصل اول                                                       ۱۱

۳                           تعریف لغوی آموزش وپرورش                                      ۱۲

۴                           تاریخچه آموزش وپرورش درایران                        ۱۷-۱۳

۵                           اهمیت وضرورت آموزش وپرورش پیش ازدبستان    ۱۸

۷                           اهداف آموزش وپرورش  پیش ازدبستان                           ۲۰-۱۸

۸                           استراتژی های آموزشی                                                ۲۰

۹                           برنامه های آموزش وپرورش پیش ازدبستان                ۲۱-۲۰

۱۰                          آموزش پیش دبستانی (۱)                                   ۲۲-۲۱

 ۱۱                        برنامه های آموزشی                                           ۲۲

۱۱                         برنامه ریزی ومدیریت آموزشی                                      ۲۴-۲۲

۱۲                         آیا دوره پیش دبستانی لازم است                           ۲۴

۱۳                         فصل دوم                                                      ۲۵

۱۴                         بررسی نظام آموزشی وپرورشی دردوره  پیش ازدبستانی

۱۵                         نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درفرانسه                ۳۲-۲۶

۱۶                         نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درانگلستان   ۴۵-۳۲

۱۷                         نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درپاکستان     ۴۵

۱۸                         نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان دراندونزی    ۵۶-۴۵

۱۹                         نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درهلند                  ۵۸-۵۶

۲۰                         نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درآلمان                 ۶۰-۵۸

۲۱                         نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان دراتریش                ۶۱-۶۰

۲۲                         نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درلیبی                   ۶۶-۶۱

۲۳                         فصل سوم                                                      ۶۷

                             نقش کودک درشکل گیری شخصیت کودک

۲۴                         نقش کودک درشکل گیری شخصیت کودک             ۶۸

۲۵                         آشنایی کودک باکودکستان                                   ۶۹-۶۸

۲۶                          اهمیت مهدکودک                                             ۶۹

۲۷                         درچهاردیواری مهدکودک چه می گذرد                  ۷۱-۶۹

۲۸                         نقش مهدکودک دررشد اجتماعی کودکان                ۷۲-۷۱

۲۹                         نقش مهدکودک دراحیای ارزشهای فرهنگی             ۷۴-۷۲

۳۰                         انتظارات والدین از مهدکودک                               ۷۵-۷۴

۳۱                         فصل چهارم

۳۲                         ویژگیهای کودکان ۶-۳ ساله                                ۷۶

۳۳                         ویژگی کودکان سه ساله ازنظر جسمی ، عاطفی ، هوشی وذهنی        ۷۷

۳۳                         ویژگی کودکان چهارساله                                    ۷۸

۳۴                         ویژگی کودکان پنج ساله                                     ۷۹

۳۵                         ویژگی کودکان شش ساله                                    ۸۰

۳۶                         رشد عاطفی اجتماعی آیا میدانید که ؟                    ۸۴-۸۱

۳۷                         رشد جسمی حرکتی                                         ۸۶-۸۴

۳۸                         رشد زبان                                                       ۸۸-۸۶

۳۹                         رشد شناختی                                                   ۹۱-۸۸

۴۰                         رشد بیان خلاق ودرک زیباییها                                       ۹۲-۹۱

۴۱                         خصوصیات دوره کودکستانی                               ۹۲

۴۲                         رشد جسمانی                                                  ۹۳-۹۲

۴۳                         رشدحسی حرکتی                                            ۹۴-۹۳

۴۴                         رشد ذهنی                                                      ۹۵-۹۴

۴۵                         رشدعاطفی                                                     ۹۷-۹۶

۴۶                         دووسه سالگی                                                  ۹۹-۹۷

۴۷                         سه وچهارسالگی                                              ۱۰۲-۹۹

۴۸                         پنچ وشش سالگی                                             ۱۰۳-۱۰۲

۴۹                        فصل پنجم                                                     ۱۰۴

۵۰                         بازیهای کودکان                                                ۱۰۵

۵۱                         کودکان وبازی                                                  ۱۰۶

۵۲                         نوع وبازی                                                      ۱۰۶

۵۳                بازی وورزش درروایات اسلام                                       ۱۰۷

۵۴                همبازی کودک                                                          ۱۱۰-۱۰۸

۵۵                شکایت ازبازی کودکان درکوچه ها                                  ۱۱۰

۵۶                والدین بی خیال                                                                   ۱۱۱-۱۱۰

۵۷                نکات مهم درانتخاب همبازی برای کودکان                       ۱۱۱

۵۸                محیط بازی                                                              ۱۱۳-۱۱۱

۵۹                کنترل محیط بازی                                                      ۱۱۳

۶۰                سرکشی ازبازیهای کودکان                                            ۱۱۴

۶۱                مقداربازی                                                                ۱۱۷-۱۱۵

۶۲                بازی وخلاقیت                                                                    ۱۱۹-۱۱۷

۶۳                بازی                                                                       ۱۲۱-۱۱۹

۶۴                ارزشهای بازی                                                           ۱۲۴-۱۲۱

۶۵                آب بازی                                                                  ۱۲۶-۱۲۴

۶۶                نکات ایمنی برای آب بازی                                           ۱۲۶

۶۷                راههای بازی باآب                                                      ۱۲۹-۱۲۷

۶۸                رشد ذهنی وشناختی                                                   ۱۳۱-۱۲۹

۶۹                رشد عاطفی اجتماعی                                                  ۱۳۴-۱۳۱

۷۰                فصل ششم                                                              ۱۳۵

۷۱                فرضیه شناختی – رشدی پیاژه                                                 ۱۳۵

۷۲                مراحل ۲و۳ اندیشه پیش ازعمل         ۷-۲ سالگی                        ۱۳۶

۷۳                رشد فعالیت نمادین                                                    ۱۳۸-۱۳۶

۷۴                تعقل علمی                                                               ۱۳۹-۱۳۸

۷۵                طبقه بندی                                                                ۱۴۰-۱۳۹

۷۶                اندیشه اجتماعی                                                                  ۱۴۲-۱۴۰

۷۷                قضاوت اخلاقی                                                                   ۱۴۲

۷۸ &

/ 0 نظر / 10 بازدید