پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

 

پیشگفتار    …………………………………………….

فصل اول :طرح تحقیق ……………….

موضوع تحقیق……………………………….. الف

معرفی مدارس شبانه روزی ……………………………  د

خود اتکایی مدارس راهنمایی تحصیلی شبانه روزی…….. ه

فصل دوم:تاریخچه قارچ

قارچ یک غذای ارزشمند……………………………….. ۱

تاریخ       ………………………………………….. ۵

فصل سوم:کشت وپرورش قارچ صدفی ……..  ۱۲

پرورش قارچ صدفی …………………………………  ۱۳

فضای مورد نیاز …………………………………….. ۱۳

محیط ونحوه کشت قارچ صدفی ………………………. ۱۴

بذر زنی     ………………………………………….  ۱۴

کنترل –دماونور قارچ صدفی ………………………… ۱۵

آبیاری-میزان تولید …………………………………..  ۱۵

کشت در قفسه یا تاقچه……………………………….. ۱۸

کشت در بطری ………………………………………  ۱۸

کشت روی کنده درخت ……………………………….  ۱۹

عوامل مهم در کشت قارچ …………………………….  ۱۹

اسپان       …………………………………………..  ۲۱

انواع محیط کشت …………………………………….  ۲۱

انواع بستر کشت ……………………………………..  ۲۳

شراط محیطی مختلف برای انواع قارچ ……………….  ۲۵

شرایط رشد مطلوب برای انواع قارچ ………………… ۲۷

کیت قارچ   …………………………………………..  ۳۱

روش نگهداری از قارچ صدفی ……………………….  ۳۲

مشکلات احتمالی در پرورش قارچ ……………………  ۳۳

فصل چهارم:ارزش اقتصادی تولید قارچ …….  ۳۷

اهداف طرح وسیستم مدیریت در قارچ طلایی …………  ۳۸

کشت-فضاومحیط کاشت قارچ …………………………  ۴۰

بذر زنی     ………………………………………….  ۴۲

کنترل ودما …………………………………………..  ۴۳

هزینه های تولیدی قارچ صدفی ……………………….  ۴۴

کشت قارچ دکمه ای ………………………………….  ۴۷

فازهای کمپوست سازی ………………………………. ۴۷

پنجه دوانی-برداشت-نظافت سالن …………………….. ۴۸

براورد هزینه های تولید قارچ دکمه ای ……………….  ۴۹

پیش بینی میزان تولید…………………………………. ۵۲

فصل پنجم:پرورش قارچ در منزل …………..  ۵۴

فصل کاشت ………………………………………….  ۵۵

اطاق پرورش کاشت ………………………………….  ۵۵

نحوه اسکلت بندی …………………………………….  ۵۸

چکیده ی تحقیق ………………………………………  ۶۷

منابع ومآخذ ………………………………………….. ۷۰

طرح خود  اتکایی مدارس شبانه روزی  (پرورش قارچ)

مقدمه

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران  تقاضای مردم بویژه روستانشینان جهت دستیابی فرزندانشان به آموزش وپرورش تشدید گردید در مقابل این تقاضاهای روز افزون  آموزش وپرورش  از یک سو با محدودیت امکانات و منابع انسانی  پراکندگی وکمی جمعیت و گستردگی روستاها مواجه بوده است واز سوی دیگر تعهدات نظام در قبال پاسخگویی به نیازها و لزوم پای بندی به محرومیت زدایی و تحت پوشش کامل آموزش وپرورش کشور با علاقه مندی کامل مصمم شدند در مورد نحوه ی ادامه تحصیل خیل فارغ التحصیلان دوره ی ابتدایی و لزوم توسعه ی آموزش راهنمایی تحصیلی در نقاط روستایی و عشایر با استفاده از مدارس شبانه روزی چاره جویی نماید.

اینکه چرا باید آموزش وپرورش در جامعه ی روستایی مورد توجه بیشتری قرار گیرد دلایل و توجیهات متعددی دارد که به بخشی از انها اشاره می گردد:

الف. آگاهی روزافزون روستانشینان پس از انقلاب شکوهمند اسلامی از یک طرف و لزوم محرومیت زدایی وکاهش فاصله ی شهر وروستااز لحاظ فرصت های آموزشی وشاخص هایی مانند نرخ های گذر تحصیلی دانش اموزان از یک دوره به دوره ی تحصیلی دیگر  همواره لزوم برنامه ریزهای آموزشی بیشتر برای فرزندان روستائیان را ایجاب می کند.

ب. توسعه ی اقتصادی اجتماعی  فرهنگی روستا منوط به ایجاد فرصت های آموزشی است و تامین و تربیت نیروی انسانی مولد وکار آمد و ماندگار در روستا ها در بخش های مختلف بخصوص و بخش های اموزشی و بهداشتی توجه به توسعه ی مدارس در روستاها را طلب می کند.

 

دانلود فایل

نوع فرمت: ورد - تعداد صفحه: 66

/ 0 نظر / 17 بازدید