پایان نامه مقایسه خود پنداره نوجوان بزهکار با نوجوانان غیربزهکار

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………….. صفحه

گواهی ……………………………………………………………………………………………………. الف

تقدیر و تشکر …………………………………………………………………………………………. ب

تقدیم ……………………………………………………………………………………………………… ج

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۲

انگیزه تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۴

فایده و اهمیت تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۵

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۶

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………… ۶

موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۷

فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۷

تعریف عملیاتی تحقیق ………………………………………………………………………………. ۸

فصل دوم : ادبیات (پیشینه تحقیق)

تاریخچه ای از روان شناسی نوجوانی………………………………………………………… ۱۰

تعاریف نوجوانی………………………………………………………………………………………. ۱۲

دنیای تازه افکار نوجوانی ………………………………………………………………………… ۱۵

بزهکاری ………………………………………………………………………………………………… ۲۲

تعریف بزهکاری ……………………………………………………………………………………… ۲۵

طبقه بندی بزه ………………………………………………………………………………………… ۲۶

دیدگاه کلاسیک ……………………………………………………………………………………….. ۲۷

نظریه یادگیری اجتماعی …………………………………………………………………………… ۲۸

نظریه ناکامی یا فرصتهای نابرابر………………………………………………………………. ۲۸

تفاوت بزهکاری و مجرم ………………………………………………………………………….. ۳۰

عوامل خانوادگی ……………………………………………………………………………………… ۳۲

عوامل موجود در مدرسه ………………………………………………………………………… ۳۹

عدالت برای نوجوانان ………………………………………………………………………………. ۴۳

نظریه آنزیک در مورد تأثیر شخصیت در بزهکاری …………………………………….. ۴۵

جمع بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………………….. ۴۷

پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۴۹

پژوهشهای معاصر…………………………………………………………………………………… ۵۱

راه های پیشگیری…………………………………………………………………………………….. ۵۳

نظریه فلاسفه یونان………………………………………………………………………………….. ۵۶

عزت نفس ………………………………………………………………………………………………. ۶۲

ابعاد عزت نفس ………………………………………………………………………………………. ۶۴

مفهوم خود …………………………………………………………………………………………….. ۶۵

ابعاد خویشتن………………………………………………………………………………………….. ۶۶

عوامل موثر بر سطح خودپنداری……………………………………………………………….. ۶۶

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

تعریف جامعه آماری ……………………………………………………………………………….. ۷۲

نمونه آماری و شیوه نمونه گیری ……………………………………………………………… ۷۲

نوع و روش تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۷۲

ابزارهای اندازه گیری متغیرهای تحقیق ……………………………………………………… ۷۲

شیوه نمره گذاری گزینه ها ………………………………………………………………………. ۷۳

روش آماری تحقیق …………………………………………………………………………………. ۷۴

فصل چهارم : بیان و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل آماری ………………………………………………………………………………. ۷۶

توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………. ۷۸

نمودار شماره ۱………………………………………………………………………………………. ۸۰

جدول شماره ۳………………………………………………………………………………………… ۸۱

 نمودار شماره ۲……………………………………………………………………………………… ۸۲

 تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………… ۸۳

 

فصل پنجم : خلاصه بحث و نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………. ۸۷

پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………….. ۸۷

منابع ……………………………………………………………………………………………………… ۸۸

ضمائم

آزمون خودپنداره بک ………………………………………………………………………………. ۹۰

شیوه نمره گذاری گزینه های تست بک……………………………………………………….. ۹۹

مقدمه

از زمانیکه انسان پا به عرصه وجود گذاشت ، تنوع در رفتار ، افکار ، احساسات و نگرشهای او چیزی بود که همواره جلب توجه کرده است . تنوع در ویژگی های شخصیتی موجب گردیده است که هر یک از افراد بشر شخصیت منحصر به فردی داشته باشند حتی در بین دوقلوهای همزاد که ظاهرا شبیه به هم هستند ، این تفاوت  و افتراق در ویژگی های شخصیتی  آنها کاملاً آشکار است  از آنجا ئی که دوران نوجوانی یکی از مهمترین مراحل زندگی بشری است با این وجود، مرحله ای پر کشمکش و گاه دشواری در زندگی است چرا چنین است؟ اولین و آشکار ترین پاسخ این است که نوجوانی و بخصوص سالهای اول نوجوانی قبل از هر چیز ، دوران تغییرات جسمانی ، روانی و شناختی و نیز تغییر در الزامات اجتماعی است این نا عادلانه است که درست زمانی که نوجوان با سرعت بی سابقه ای بلوغ جسمانی را می گذراند ، اجتماع از او می خواهد در مستقل باشد ، روابطش را با همسالان و بزرگسالان تغییر دهد و سازگاری جنسی و آمادگی شغلی داشته باشد.( رشد و شخصیت کودک، مترجم، شهید یاسایی، سال ۱۳۷۰، صفحه۵۳۱)  نوجوان علاوه بر کنار آمدن با همه این تغییرات رشدی باید بکوشند تا هویتی  برای خود کسب کنند . پاسخی برای این سوال بیابند که من کیستم ؟ (رشد شخصیت کودک،مترجم ، مهشید یاسایی، سال ۱۳۷۰ ، صفحه ۵۳۱)

انگیزه تحقیق :

از آنجایی که مطالعات اجتماعی نشان می دهد که بیشترین بزهکاران آسیب دیدگان بهنجار یک جامعة‌ نابهنجارند یعنی افرادی که از نظر روانی ، طبیعی و بهنجارند ولی بعلت شرایط جامعه نا بهنجار دست به بزهکاری می زنند و نیز جمعیت کثیری از افراد کشورمان را نوجوان تشکیل می دهند که آینده سازان جامعه محسوب می گردند.

بنابراین رسیدگی به امور و مسایل آن باید از اولویت خاصی برخوردار باشد . با توجه به اینکه عده کثیری از نوجوانان جامعه که در آیندة‌ نه چندان دور باید از نیروی آنها جهت سازندگی کشور استفاده شود تحت عنوان افراد مجرم و بزهکار در کانونهای اصلاح و تربیت بسر می برند. بنابراین مطالب فوق محقق را بر آن داشت تا بررسی و مقایسه بین ویژگی های شخصیتی نوجوانان بزهکار پسر با نوجوانان عادی انجام دهد تا با شناسایی بهتر ویژگی های شخصیتی این گروه بتوان خدمات راهنمایی مشاوره ای بیشتر و مطلوب تری به آنان ارائه دادواین قشر آسیب پذیر را با ذکر علل و عوامل بزهکاری یاری نمود .( قائمی، علی، شناخت و هدایت و تربیت نوجوانان و جوانان، سال ۱۳۶۴،ص ۸۵)

 

دانلود

فایل بصورت ورد ٩٨ صفحه قابل ویرایش می باشد

/ 0 نظر / 4 بازدید