پایان نامه چگونگی شکل گیری انقلاب اسلامی در شهر اردبیل

فهرست مطالب                                                                                                                              صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………… ۱

بیان مسئله………………………………………………………………………………………….. ۲

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………… ۳

هدف های تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۴

سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………۴

فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………. ۴

تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………  ۵

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۶

روش انجام تحقیق و ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………….. .۶

سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………… ۷

فصل اول-چارچوب نظری تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۸

الف- نظریه پخش……………………………………………………………………………………….. ۸

ب-انواع پخش………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-    پخش جابه جایی……………………………………………………………………………………. ۸

۲-    پخش سلسله مراتبی…………………………………………………………………………………. ۸

۳-    پخش سرایتی یا واگیر دار……………………………………………………………………………. ۸

ج -عوامل نظریه پخش……………………………………………………………………………………. ۹

۱-    حوزه یا محیط جغرافیایی…………………………………………………………………………….. ۹

۲-    زمان……………………………………………………………………………………………… ۹

۳-    موضوع پخش…………………………………………………………………………………… … ۹

۴-    مبدأ پخش………………………………………………………………………………………….. ۹

۵-    مقصد پخش………………………………………………………………………………………… ۹

۶-    مسیر حرکت……………………………………………………………………………………….. ۹

د-عوامل کاهش دهنده پخش……………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-    مسافت…………………………………………………………………………………………….۱۰

۲-    زمان………………………………………………………………………………………………۱۰

۳-    موانع تراوش………………………………………………………………………………………..۱۰

جمع بندی………………………………………………………………………………………………. ۱۱

فصل دوم: روند شکل گیری و ویژگی ها و کانون های انقلاب اسلامی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………   ۱۲

الف-روند شکل گیری انقلاب اسلامی………………………………………………………………………… ۱۳

۱-    تعریف انقلاب اسلامی……………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-    نظام حکومتی پهلوی و تأثیر آن بر روند شکل گیری انقلاب اسلامی………………………………………….. ۱۴

۳-    حوادث و جریان های زمینه ساز انقلاب اسلامی………………………………………………………….. ۲۰

۳-۱- لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی……………………………………………………………………….. ۲۰

۳-۲- ماجرای رفراندوم و مقاومت در برابر آن……………………………………………………………….. ۲۲

۳-۳- تحولات انقلابی از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶ ……………………………………………………………… ۲۴

۳-۴- واقعه ۱۹ دی قم و پیامدهای آن…………………………………………………………………………. ۲۶

ب- ویژگیهای انقلاب اسلامی………………………………………………………………………………… ۲۷

۱-    دین(اسلام)،ایدئولوژی انقلاب……………………………………………………………………………  ۲۷

۲-    قدرت رهبری و نفوذ معنوی امام خمینی(ره)……………………………………………………………..   ۳۱

۳-    مردمی بودن انقلاب اسلامی…………………………………………………………………………….   ۳۳

۴-    پایگاهها و کانونهای اصلی نهضت……………………………………………………………………….   ۳۵

۴-۱- مساجد و حسینه ها…………………………………………………………………………………… .  ۳۵

۴-۲-حوزة علمیه قم………………………………………………………………………………………..   ۳۷

۴-۳- بازار و بازایان………………………………………………………………………………………   ۳۹

۴-۴-دانشگاه……………………………………………………………………………………………..   ۴۱

۵-    وحدت و هماهنگی همه مراکز الهام بخش انقلاب اسلامی……………………………………………………..   ۴۳

۶-    پیشتاز بودن روحانیت مبارز…………………………………………………………………………….  ۴۳

جمع بندی…………………………………………………………………………………………………..  ۴۵

فصل سوم: موقعیت سیاسی، اجتماعی و تاریخی اردبیل تا دهه ۱۳۴۰

مقدمه………………………………………………………………………………………………………  ۴۶

الف- ویژگیهای جغرافیایی اردبیل……………………………………………………………………………….  ۴۷

۱-    وجه تسمیه…………………………………………………………………………………………….. .۴۷

۲-    موقعیت جغرافیایی شهر…………………………………………………………………………………..  ۴۸

۳-    موقعیت اقتصادی شهر……………………………………………………………………………………  ۴۹

۴-    نژاد و زبان مردم اردبیل………………………………………………………………………………… . ۵۱

ب- موقعیت تاریخی شهر اردبیل…………………………………………………………………………………  ۵۳

۱-    سابقه تاریخی شهر اردبیل…………………………………………………………………………………. ۵۳

۲-    تاریخچه ای از دولت صفوی……………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-    وضع اجتماعی-سیاسی اردبیل در زمان صفویه………………………………………………………………… ۵۷

۴-    خرابی اردبیل در عهد نادرشاه………………………………………………………………………………. ۵۸

۵-   موقعیت اجتماعی –سیاسی اردبیل در دورة قاجاریه……………………………………………………………… ۵۹

۵-۱- اردبیل در مشروطیت ایران……………………………………………………………………………….. ۶۱

۵-۲-اردبیل در دورة استبداد صغیر………………………………………………………………………………. ۶۳

۶-    موقعیت اجتماعی-سیاسی اردبیل در دورةپهلوی اول……………………………………………………………. ۶۶

ج-موقعیت مذهبی شهر اردبیل…………………………………………………………………………………… ۷۰

۱-    ادیان قبل از اسلام………………………………………………………………………………………… ۷۰

۲-    ادیان و مذاهب دوره ی اسلامی……………………………………………………………………………… ۷۱

۳-    اردبیل پایگاه تشیع و تصوف در دورةصفویه………………………………………………………………….. ۷۲

۴-    اقلیت های دینی در اردبیل………………………………………………………………………………… .۷۴

۵-   اماکن مذهبی اردبیل………………………………………………………………………………………. ۷۵

  • مساجد تاریخی شهر اردبیل………………………………………………………………………… …..۷۵

۵-۱-        مسجد جامع اردبیل…………………………………………………………………………………… ۷۵

۵-۲-        مسجد تیر پوش……………………………………………………………………………………… ۷۵

۵-۳-        مسجد حاج فخر…………………………………………………………………………………….. ۷۵

۵-۴-        مسجد میرزا علی اکبر مجتهد…………………………………………………………………………. ۷۶

۵-۵-        مسجد میر صالح انواری……………………………………………………………………………… ۷۷

۵-۶-        مسجد اعظم………………………………………………………………………………………… ۷۷

  • ·       امامزاده های اردبیل……………………………………………………………………………… ۷۸
  • ·       مدارس علمیه اردبیل……………………………………………………………………………… ۷۸

۵-۷-        مدرسه صالحیه…………………………………………………………………………………….. ۷۸

۵-۸-        مدرسه ملا ابراهیم…………………………………………………………………………………. ۷۸

۵-۹-        مدرسه آقا میرزا علی اکبر…………………………………………………………………………… ۷۸

ح- بازار اردبیل……………………………………………………………………………………………… ۸۰

جمع بندی…………………………………………………………………………………………………….۸۱

فصل چهارم: انقلاب اسلامی و فعالیت انقلابیون در شهر اردبیل

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….  ۸۳

الف- موقعیت شهر اردبیل دراوایل دهه چهل……………………………………………………………………….  ۸۴

۱-    وضعیت اقتصادی و اجتماعی اردبیل در اوایل دهه ۱۳۴۰ ه.ش…………………………………………………  ۸۴

۲-   وضعیت کانونهای مذهبی اردبیل……………………………………………………………………………  ۸۵

۲-۱- بازار در سالهای ۴۳ و ۱۳۴۲………………………………………………………………………… . ۸۶

۲-۲- روحانیت در سال ۴۳ و ۱۳۴۲……………………………………………………………………….    ۸۷

ب-شیوه های انتقال عقاید انقلابی به اردبیل……………………………………………………………………….  ۹۰

۱-   عقیده انقلابی……………………………………………………………………………………………. ۹۰

۲-   راههای انتقال عقاید انقلاب……………………………………………………………………………….. ۹۱

۲-۱- انتقال به شیوه جابه جایی(فیزیکی)………………………………………………………………………… ۹۱

۲-۲- انتقال به شیوه سرایتی………………………………………………………………………………….. ۹۴

۲-۳- انتقال به شیوه سلسله مراتبی……………………………………………………………………………. ..۹۵

۳-    تشکیل اولین حلقه ها و جلسات انقلابی………………………………………………………………………. ۹۶

۴-   فعالان انقلابی و نقش آنها در اردبیل………………………………………………………………………..  ۹۷

۱-    آیت الله حاج سید یونس یونسی اردبیلی………………………………………………………………………  ۹۷

۲-    آیت الله حاج سید عبدالغنی اردبیلی…………………………………………………………………………  ۹۸

۳-    آیت الله میرزا محمد مسائلی………………………………………………………………………………  ۹۹

۴-    آیت الله حاج میرزا بیوک خلیل زاده(مروج)………………………………………………………………… ۹۹

۵-    آی

/ 0 نظر / 5 بازدید