بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایه دانش آموزان دختر پایة سوم راهنمایی

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
* چکیده پژوهش
فصل اول: طرح پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت پژوهش
سئوالهای پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعریف مفاهیم و اصطلاحات
فصل دوم: پیشینة پژوهش
مقدمه
عوامل ایجاد کنندة افت تحصیلی و تکرار پایه
تحقیقات جهانی انجام شده
وضعیت مطالعات در ایران
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه
روش پژوهش
جامعة آماری و گروه نمونه
روش نمونه گیری
ابزار پژوهش
اعتبار و روایی ابزار سنجش
روش گردآوری داده ها
روش تحلیل آماری
کیفیت تحلیل
فصل چهارم: تحلیل داده ها
مقدمه
جداول فراوانی
نمودار فراوانی
تحلیل داده ها
خلاصة نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق
فصل پنجم: تفسیر یافته های پژوهش
بحث و نتیجه گیری
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادات
منابع
پیوستها
پرسشنامه
پاسخنامه
فهرست جدولها
جدول ۱-۴
توزیع فراوانی دانش آموزان قبول و مردود
جدول ۲-۴
توزیع فراوانی تحصیلات پدر دانش آموزان
جدول ۳-۴
توزیع فراوانی تحصیلات مادر دانش آموزان
جدول ۴-۴
توزیع فراوانی ترتیب تولد دانش آموزان
جدول ۵-۴
توزیع فراوانی تعداد افراد خانوادة دانش آموزان
جدول ۶-۴
توزیع فراوانی میزان درآمد والدین
جدول ۷-۴
توزیع رابطة والدین با دانش آموزان
جدول ۸-۴
توزیع فراوانی علاقه و انتظار والدین به تحصیل دانش آموزان
جدول ۹-۴
توزیع فراوانی زندگی والدین با دانش آموزان
جدول ۱۰-۴
توزیع فراوانی زندگی والدین با هم
جدول ۱۱-۴
توزیع فراوانی ارتباط والدین با مدرسه
جدول ۱۲-۴
توزیع فراوانی بومی بودن دانش آموزان
جدول ۱۳-۴
توزیع فراوانی فعالیتهای غیردرسی دانش آموزان
جدول ۱۴-۴
توزیع فراوانی فعالیت فوق برنامة دانش آموزان
جدول ۱۵-۴
توزیع فراوانی مطالعة مجله، روزنامه و کتاب دانش آموزان
جدول ۱۶-۴
توزیع فراوانی فعالیت ورزشی دانش آموزان
جدول ۱۷-۴
توزیع فراوانی دیدار با آشنایان و بستگان
جدول ۱۸-۴
توزیع فراوانی داشتن معلم خصوصی
جدول ۱۹-۴
توزیع فراوانی شرکت در کلاس تقویتی و متفرقه
جدول ۲۰-۴
توزیع فراوانی استفاده از کتاب کمک درسی
جدول ۲۱-۴
توزیع فراوانی مباحثه و همخوانی دانش آموزان
جدول ۲۲-۴
مربوط به میزان تحصیلات والدین
جدول ۲۳-۴
مربوط به میزان درآمد والدین
جدول ۲۴-۴
مربوط به روابط والدین با فرزندان
جدول ۲۵-۴
مربوط به زندگی والدین با فرزندان
جدول ۲۶-۴
مربوط به علاقه و انتظار والدین به تحصیل فرزندان
جدول ۲۷-۴
مربوط به روابط والدین با معلم دانش آموز
جدول ۲۸-۴
مربوط به بومی بودن دانش آموزان
جدول ۲۹-۴
مربوط به منابع و مواد خواندنی در خانه
جدول ۳۰-۴
مربوط به آموزشهای غیرکلاسی (معلم خصوصی – کلاس تقویتی)
جدول ۳۱-۴
مربوط به تعداد افراد خانواده
جدول ۳۲-۴
مربوط به ترتیب تولد دانش آموزان
فهرست نمودارها
نمودار ۱-۴
توزیع فراوانی دانش آموزان قبول و مردود
نمودار ۲-۴
توزیع فراوانی تحصیلات پدر دانش آموزان
نمودار ۳-۴
توزیع فراوانی تحصیلات مادر دانش آموزان
نمدار ۴-۴
توزیع فراوانی ترتیب تولد دانش آموزان
نمودار ۵-۴
توزیع فراوانی تعداد افراد خانواده
نمودار ۶-۴
توزیع فراوانی درآمد والدین
نمودار ۷-۴
توزیع فراوانی روابط والدین با فرزندان
نمودار ۸-۴
توزیع فراوانی علاقه و انتظار والدین به تحصیل فرزندان
نمودار ۹-۴
توزیع فراوانی زندگی والدین با فرزندان
نمودار ۱۰-۴
توزیع فراوانی زندگی والدین با هم
نمودار ۱۱-۴
توزیع فراوانی ارتباط والدین با مدرسه
نمودار ۱۲-۴
توزیع فراوانی بومی بودن دانش آموزان
نمودار ۱۳-۴
توزیع فراوانی فعالیت غیردرسی دانش آموزان
نمودار ۱۴-۴
توزیع فراوانی شرکت در فوق برنامه  مدرسه
نمدار ۱۵-۴
توزیع فراوانی مطالعة روزنامه و مجله و کتابهای مختلف
نمودار ۱۶-۴
توزیع فراوانی فعالیتهای ورزشی
نمودار ۱۷-۴
توزیع فراوانی دیدار با آشنایان و بستگان
نمودار ۱۸-۴
توزیع فراوانی استفاده از معلم خصوصی
نمودار ۱۹-۴
توزیع فراوانی شرکت در کلاسهای تقویتی و متفرقه
نمودار ۲۰-۴
توزیع فراوانی استفاده از کتابهای کمک درسی و کمک خانواده
نمودار ۲۱-۴
توزیع فراوانی مباحثه و همخوانی با دوستان

چکیدة پژوهش

در این پژوهش به منظور بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تکرار پایة دانش آموزان دختر پایة سوم راهنمایی آموزش و پرورش منطقة ۱۸ تهران از یک پرسشنامه محقق ساخته که دارای ۲۱ سئوال است استفاده شد. بعد از اعتباریابی این پرسشنامه بر روی یک گروه نمونه این مقیاس برروی دو گروه نمونه دانش آموزان مردود و قبول که هر گروه شامل ۴۰ نفر بودند اجرا شد. با استفاده از آزمون خی دو (K) داده های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آماری به دست آمده از این بررسی نشان داد که میزان روابط صمیمی والدین با دانش آموزان مردود و کمتر از روابط صمیمی والدین دانش آموزان قبول است. علاقه و انتظار به تحصیل والدین دانش آموزان مردود کمتر از والدین دانش آموزان قبول است. وجود منابع خواندنی موجود در خانه (روزنامه، مجله، کتاب) دانش آموزان مردود کمتر از دانش آموزان قبول است.

فصل اول

طرح پژوهش

مقدمه:

انسان در درون خانواده متولد می شود، رشد می یابد و بسیاری از امور و مفاهیم را از خانواده می گیرد و همواره با آن سر و کار دارد، بنابراین مهمترین تجربیات انسانی که اساسی ترین عوامل شکل دهندة شخصیت محسوب می شود در درون خانواده شکل می گیرد. خانواده نخستین مدرسه و مهد اصلی تربیت است، کارگاه اصلی الگوسازی است، زمینه ساز تحول و تکامل است. ما هیچ بنیادی را نمی شناسیم که جنبة سرنوشت سازی و تربیت از خانواده مؤثرتر باشد. کودک درسهای اصلی و اساسی خود را از خانواده می گیرد هر سازندگی یا اشتباهی که در آن واقع گردد مستقیماً در کودک اثر می گذارد.

خانواده عامل انتقال فرهنگ، تمدن، ادب و سنن است و اهمیت آن همیشگی است و برای دوام و بقای جامعه و تمدن و فرهنگ راهی جز آن وجود ندارد. از لحاظ واحد می یابیم که خانواده کوچک است ولی از لحاظ اهمیت بسیار مهم و بزرگ است. زیرا هستة اصلی و زیرساز جامعه های بشری است.

 

دانلود فایل

نوع فرمت: ورد - تعداد صفحه: 58

/ 0 نظر / 12 بازدید