پایان نامه تعارض و ماهیت آن

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

فصل اول …………………………………………………………………………………………..  ۱

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….  ۲

زیربنای نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………..  ۵

تعارض و ماهیت آن ………………………………………………………………………………………  ۵

دیدگاه های متفاوت پیرامون تعارض سازمانی …………………………………………………….  ۹

دیدگاه سنتی ……………………………………………………………………………………………….   ۹

دیدگاه کثرت گرا ………………………………………………………………………………………  ۱۰

دیدگاه تعامل گرا…………………………………………………………………………………………  ۱۰

تعارض و اثرات اصلی تعارض ……………………………………………………………………….  ۱۱

تعارض و جنبه های منفی آن …………………………………………………………………………  ۱۱

تعارض و جنبه های مثبت آن …………………………………………………………………………  ۱۲

انواع تعارض ………………………………………………………………………………………………  ۱۳

تعارض درون فردی……………………………………………………………………………………..  ۱۴

تعارض بین فردی ……………………………………………………………………………………….  ۱۵

تعارض بین گروهی …………………………………………………………………………………….  ۱۵

تعارض بین سازمانی ……………………………………………………………………………………  ۱۶

علل ایجاد تعارض در سازمان ها …………………………………………………………………….  ۱۶

تعارض و تغییر ……………………………………………………………………………………………  ۱۹

تعاض در اثربخشی سازمان …………………………………………………………………………..  ۲۰

راهبردهای پیشگیری از تعارض ……………………………………………………………………..  ۲۰

راهکارهای رفع تعارض ………………………………………………………………………………..  ۲۱

سبک های مدیریت تعارض …………………………………………………………………………  ۲۳

راهبردهای مدیریت تعارض …………………………………………………………………………  ۲۴

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

چانه زنی ………………………………………………………………………………………………….  ۲۸

میانجی گری ……………………………………………………………………………………………  ۳۰

حکمیت………………………………………………………………………………………………..  ۳۰

خلاصه بحث تعارض ………………………………………………………………………………  ۳۰

هوش عاطفی ………………………………………………………………………………………….  ۳۱

تعریف هوش عاطفی ……………………………………………………………………………….  ۳۲

ریشه های تاریخی هوش عاطفی ………………………………………………………………….  ۳۴

اساس زیستی عواطف و هوش عاطفی ……………………………………………………………  ۳۶

دیدگاه های متفاوت پیرامون هوش عاطفی …………………………………………………….  ۳۸

هوش عاطفی از دیدگاه گاردنر ……………………………………………………………….  ۳۸

هوش عاطفی از دیدگاه مایروسالوی ………………………………………………………  ۳۸

هوش عاطفی از دیدگاه بار- آن ………………………………………………………….  ۳۸

ابعاد هوش عاطفی از دیدگاه بار-آن ………………………………………………………  ۴۰

هوش عاطفی از دیدگاه گلمن ……………………………………………………  ۴۰

مؤلفه های هوش عاطفی گلمن ………………………………………………………….  ۴۱

مؤلفه خودآگاهی ………………………………………………………………………………………  ۴۱

مؤلفه مدیریت خود ………………………………………………………………………….  ۴۲

مؤلفه آگاهی اجتماعی ……………………………………………………………………….  ۴۳

مؤلفه مهارت های اجتماعی ………………………………………………………………..  ۴۴

مؤلفه خودانگیزی ……………………………………………………………………………….  ۴۶

توجه معاصر به هوش عاطفی …………………………………………………………  ۴۷

تقسیم بندی بر اساس IQ و EQ از دیدگاه جک بلوک ………………  ۴۸

نقش وراثت و محیط در هوش عاطفی…………………………………  ۴۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

ویژگی های افراد با هوش عاطفی بالا و پائین ………………………………………………….  ۵۰

آموزش و یادگیری هوش عاطفی ………………………………………………..  ۵۲

هوش عاطفی در محل کار ………………………………………………………………………..  ۵۴

خلاصه بحث هوش عاطفی …………………………………………………………………..  ۵۸

ارتباطات (مهارت های ارتباطی) ……………………………………………………………….  ۵۹

چهارچوب مفهومی ارتباطات …………………………………………………………  ۶۰

هدف ارتباط ………………………………………………………………………………  ۶۲

اهمیت ارتباطات ……………………………………………………………………………..   ۶۳

فرایند ارتباطات ……………………………………………………………………………..  ۶۴

انواع ارتباطات ………………………………………………………………………………..  ۶۶

مهارت های ارتباطی مدیران …………………………………………………………  ۶۶

تعریف مهارت های ارتباطی ……………………………………………………………….  ۶۷

مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن ………………………………………………………..  ۶۷

مهارت کلامی ……………………………………………………………………………………………………..  ۶۷

مهارت بازخورد ………………………………………………………………………………..  ۶۹

مهارت شنود مؤثر …………………………………………………………………………………  ۷۰

خلاصه بحث ارتباطات …………………………………………………………………………  ۷۱

الگو (مدل) ………………………………………………………………………………………..  ۷۲

نظریه های الگوسازی ………………………………………………………………………….  ۷۳

انواع الگو (مدل)……………………………………………………………………………………  ۷۴

بیان مسأله …………………………………………………………………………………………….  ۷۶

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………….  ۷۸

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………  ۸۰

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

هدف کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………….  ۸۰

اهداف ……………………………………………………………………………………………………..  ۸۰

فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………….  ۸۱

فرضیه های اصلی …………………………………………………………………………………  ۸۱

فرضیه های فرعی ………………………………………………………………………………  ۸۱

پیش فرضهای تحقیق ………………………………………………………………………………..  ۸۱

محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………….  ۸۲

تعریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………….  ۸۳

            فصل دوم پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………  ۸۶

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………  ۸۷

تعارض

تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………….  ۸۷

تحقیقات انجام شده در خارج کشور ……………………………………………………………  ۹۱

هوش عاطفی

تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………….  ۹۷

تحقیقات انجام شده در خارج کشور …………………………………………………..  ۹۸

ارتباطات

تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………..  ۱۰۳

تحقیقات انجام شده در خارج کشور …………………………………………………………  ۱۰۷

نتیجه گیری از مرور ادبیات تحقیق ………………………………………………………….  ۱۰۸

فصل سوم روش شناسی تحقیق …………………………………………………..  ۱۱۰

مقدمه………………………………………………………………………………………………….  ۱۱۱

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………….  ۱۱۱

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

نمونه تحقیق ………………………………………………………………………………………….  ۱۱۱

انتخاب حجم نمونه لازم …………………………………………………………………………. ۱۱۲

متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………… ۱۱۳

ابزار و وسیله تحقیق …………………………………………………………………………………… ۱۱۴

نحوه امتیاز دهی ………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

پایایی پرسشنامه های تحقیق ……………………………………………………………………….. ۱۱۵

نحوه جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………….. ۱۱۷

روش های آماری …………………………………………………………………………………. ۱۱۷

رعایت مسائل اخلاقی ……………………………………………………………………………… ۱۱۸

منابع ……………………………………………………………………………………………………… ۲۱۳

 

دانلود فایل

نوع فرمت: ورد - تعداد صفحه: 217

/ 0 نظر / 10 بازدید