پایان نامه بررسی آثار مهاجرت به تهران

فهرست مطالب

عنوان                                                صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………….

فصل اول ۱- طرح تحقیق

۱-۱- بیان مسئله ………………………………………………………………………………….

۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق …………………………………………………………………

۱-۳- هدف های تحقیق ……………………………………………………………………….

۱-۳-۱- اهداف کلی …………………………………………………………………………….

۱-۳-۲- اهداف تحقیقی ……………………………………………………………………….

۱-۴- پرسش‌های اصلی تحقیق ………………………………………………………………

۱-۵- پیش فرض ها و فرضیه‌های اصلی تحقیق ……………………………………….

۱-۶- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………..

۱-۶-۱- سوابق پژوهشی ……………………………………………………………………….

۱-۷- قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………

۱-۷-۱- قلمرو مکانی …………………………………………………………………………..

۱-۷-۲- قلمرو زمانی …………………………………………………………………………..

۱-۸- روش تحقیق ………………………………………………………………………………

۱-۸-۱- معرفی روش تحقیق ………………………………………………………………..

۱-۸-۲- جامعه آماری ………………………………………………………………………….

۱-۸-۳- روش نمونه‌گیری ……………………………………………………………………

۱-۸-۴- شیوه گردآوری اطلاعات ………………………………………………………….

۱-۸-۵- ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………..

۱-۸-۶- شیوه‌های تجزیه و تحلیل یافته‌ها…………………………………………………

۱-۹- محدودیت‌های پژوهشی ……………………………………………………………….

فصل دوم

چارچوب نظری پژوهش ………………………………………………………………………

مهاجرت ……………………………………………………………………………………………..

مهاجرت های روستایی و پیامدهای آن ……………………………………………………

دیدگاه‌های عمده مهاجرتی …………………………………………………………………….

۱- دیدگاه اقتصادی ………………………………………………………………………………

۲- دیدگاه اجتماعی ………………………………………………………………………………

۳- دیدگاه سیاسی …………………………………………………………………………………

۴- دیدگاه سیستمی ………………………………………………………………………………

نظریه‌های مهاجرتی ………………………………………………………………………………

نظریه روانشناسی …………………………………………………………………………………

نظریه لاری ماستاد…………………………………………………………………………………

نظریه اورت. س. لی………………………………………………………………………………

نظریه زیف یا جاذبه‌های مهاجرتی ………………………………………………………….

نظریه آرتو- لوئیس ………………………………………………………………………………

نظریه تو دارو ………………………………………………………………………………………

نظریه بایری …………………………………………………………………………………………

نگرش‌های جهانی به تعاریف و مفاهیم شناخت شهر از روستا ……………………

ویژگیهای روستایی در برابر ویژگیهای شهری …………………………………………..

شهر و مهاجرتهای روستایی …………………………………………………………………..

تغییراتی که در وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مهاجران و جامعه بوجود

می آید ………………………………………………………………………………………………..

عدم توسعه کشاورزی و مهاجرتهای روستایی …………………………………………..

اکوسیستم شهری و اکولوژی فقر شهری ………………………………………………….

نظریه های موجود در زمینه شهر گرایی در کشورهای جهان سوم ……………….

علل مهاجرتهای روستایی به شهر ……………………………………………………………

شهرنشینی و تغییرات فرهنگی ……………………………………………………………….

نظریه پیتر مارکوز در برابر نظریه‌ دوگانگی شهر  ………………………………………

نظریه‌های سنتی و تفاوتهای بین جامعه روستای و شهری ………………………….

اکولوژی اجتماعی شهرها- جغرافیایی اجتماعی شهرها ………………………………

مفاهیم و ارزشهای اکولوژی شهری …………………………………………………………

جمعیت ………………………………………………………………………………………………

محیط …………………………………………………………………………………………………

جدایی گزینی اکولوژیکی ………………………………………………………………………

عوامل محیطی ……………………………………………………………………………………..

عوامل انسانی ………………………………………………………………………………………

فصل سوم

نظریات اکولوژیکی جرائم شهری ……………………………………………………………

خشونت های شهری …………………………………………………………………………….

مطالعه خشونت‌های شهری از دید اکولوژیت‌ها …………………………………………

اکولوژی اجتماعی خشونت های شهری ………………………………………………….

تحول شتابان جمعیت شهرها ………………………………………………………………….

مقایسه شهر و روستا از دیدگاه آسیب‌شناسی …………………………………………….

کودکان خیابانی ……………………………………………………………………………………

تخصیص بودجه برای آنان …………………………………………………………………….

مشکلات جمع‌‌آوری کودکان خیابانی ………………………………………………………

مشخصات کودکان خیابانی …………………………………………………………………….

عوامل مؤثر در گسترش پدیده…………………………………………………………………

بررسی وضعیت کودکان خیابانی………………………………………………………………

مجرمیت و بزهکاری …………………………………………………………………………….

ویژگیهای جمعی ………………………………………………………………………………….

جوانان بزهکار ……………………………………………………………………………………..

عوامل بزهکاری کودکان و نوجوانان ………………………………………………………..

اثر فقر در کجرویها ……………………………………………………………………………….

تأثیر مسکن در بزهکاری نوجوانان ………………………………………………………….

ساکنان منزل ………………………………………………………………………………………..

وضع ظاهری منزل ……………………………………………………………………………….

ارزش مسکن ………………………………………………………………………………………

طبع مسکن ………………………………………………………………………………………….

تحقیقات در شیکاگو………………………………………………………………………………

منطقه مسکونی و نوع مسکن …………………………………………………………………

همسایگان و نقش جرم زائی آنان ……………………………………………………………

بزهکاری گروهی و ارتکاب جرم سازمان یافته ………………………………………….

تبهکاری گروهی در تهران …………………………………………………………………….

وضعیت جرم و جنایت در کشور ……………………………………………………………

جرم و جنایت در شهر تهران ………………………………………………………………….

گفتگوی اجتماعی با دکتر کیانوش‌ هاشمیان ……………………………………………..

انواع جرم…………………………………………………………………………………………….

جرم و بزه (تعاریف، مفاهیم، دیدگاهها) …………………………………………………..

تعریف جرم از منظر جامعه شناسی …………………………………………………………

انواع بزه بهمراه نمودارها ……………………………………………………………………….

مجرمین اتفاقی و حرفه‌ای ……………………………………………………………………..

تبیین انحراف و نظریات مختلف دربارة آن ………………………………………………

تئوری زیست شناختی انحراف ………………………………………………………………

۱- تئوری لوبروزو ……………………………………………………………………………….

۲- تئوری دی تولیو ……………………………………………………………………………..

۳- به کین برگ ……………………………………………………………………………………

تعارض بین سه لایه شخصیت ………………………………………………………………..

هانی ایزنگ …………………………………………………………………………………………

تبیین‌های جامعه شناختی ………………………………………………………………………

رفتارهای انحرافی از دید مرتن ……………………………………………………………….

ادوین ساترلند ………………………………………………………………………………………

نظریه معاشرتهای ترجیحی ساترلند …………………………………………………………

 نظریه پیوند افتراقی ساترلند ………………………………………………………………….

نظریه انتقال فرهنگی شاد و وملکی (نظریه مکتب شیکاگو) …………………………

فصل چهارم

سیاستهای مهاجرتی و برنامه‌ریزی شهری ………………………………………………..

آینده‌نگری شهرنشینی و مهاجرت …………………………………………………………..

پیشگیری جرائم و شهرنشینی ………………………………………………………………..

پیشگیری از جرم …………………………………………………………………………………

اهمیت شهرنشینی در ارتکاب جرم …………………………………………………………

مبارزه با بزهکاری ………………………………………………………………………………..

سیاست پیشگیری …………………………………………………………………………………………

پیشگیری موضعی ………………………………………………………………………………..

پیشگیری اجتماعی ……………………………………………………………………………….

پیشگیری هماهنگ ……………………………………………………………………………….

نقش مأمورین انتظامی در پیشگیری از جرائم …………………………………………..

راهکارهایی برای پیشگیری ……………………………………………………………………

رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان …………..

معیارهای یک جامعه سالم ……………………………………………………………………..

شناسنامه تهران …………………………………………………………………………………….

شهر تهران …………………………………………………………………………………………..

تاریخچه و تحولات شهرنشینی در تهران …………………………………………………

تهران بزرگ …………………………………………………………………………………………

وضعیت آب و هوا ………………………………………………………………………………..

مشخصات جمعیت تهران ………………………………………………………………………

جغرافیای انسانی ………………………………………………………………………………….

سواد تهرانی‌ها ……………………………………………………………………………………..

اقتصاد تهران ………………………………………………………………………………………..

فصل پن

/ 0 نظر / 5 بازدید