پایان نامه تست نامیدن اسامی و افعال

بیان مسأله
از آن جائیکه عمومی‌ترین و رایج‌ترین عارضه و علامت آفازی، آنومی  یا نام پریشی است، نیاز به یک آزمون استاندارد در این زمینه (به طور خاص) احساس می‌شود. از این رو هدف ما از تهیه تست مذکور، فراهم کردن منبعی برای تمرینات بالینی، تحقیقات آفازی و همچنین تحقیقات روان – زبان شناختی  می‌باشد. بعلاوه از آنجا که بیشتر تست‌های به کار برده شده در این زمینه بر نامیدن اسامی تأکید دارند، در تمرینات بالینی به نوعی، نیاز به ارزیابی کاملتر شناخت فعل احساس می‌شود و تأکید بر طراحی درمانهایی وجود دارد که بطور خاص، نقایص فعلی را مورد توجه قرار می‌دهند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                   صفحه

فصل اول (معیار سازی تست نامیدن اسامی و افعال)………………………………

۱-۱ بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………… ۱

۲-۱ کاربردهای عمومی…………………………………………………………………………………….. ۱

۳-۱ تعریف مفاهیم………………………………………………………………………………………….. ۳

فصل دوم (مباحث نظری)……………………………………………………………..

۱-۲ مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۶

۲-۲ مدل پردازش واژگانی………………………………………………………………………………… ۱۱

۳-۲ مکانیسم‌های پردازش واژگان ……………………………………………………………………… ۱۳

- سطح بازشناسی……………………………………………………………………………………….. ۱۳

- پردازش معنایی……………………………………………………………………………………….. ۱۴

- برونداد واژگان………………………………………………………………………………………… ۱۴

۴-۲ آسیب‌ها…………………………………………………………………………………………………. ۱۵

- سطح بازشناسی……………………………………………………………………………………….. ۱۵

- درونداد واژگانی……………………………………………………………………………………… ۱۸

- پردازش معنایی……………………………………………………………………………………….. ۱۹

- برونداد واژگانی………………………………………………………………………………………. ۲۲

۵-۲ کاربردهای کلینیکی مدل‌واژگانی…………………………………………………………………… ۲۴

- جدول ارزیابی تکالیف واژگانی…………………………………………………………………… ۲۶

فصل سوم (معرفی تست)………………………………………………………………………

۱-۳ مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۳ موارد کاربردی مجموعه……………………………………………………………………………… ۲۹

۳-۳ ساختار تست…………………………………………………………………………………………… ۳۱

- انتخاب گزینه………………………………………………………………………………………….. ۳۱

- طبقه‌بندی اطلاعات قراردادی………………………………………………………………………. ۳۵

- شکل دستوری افعال در مجموعه………………………………………………………………….. ۳۷

۴-۳ ساختار لیست‌های تطبیق داده شده………………………………………………………………… ۴۲

- بسامد……………………………………………………………………………………………………. ۴۲

- سن فراگیری…………………………………………………………………………………………… ۴۴

- میزان آشنایی…………………………………………………………………………………………… ۴۶
شاخصهای دیگر……………………………………………………………………….. ۴۷

- قابلیت تصور………………………………………………………………………………………….. ۴۷

- پیچیدگی بینایی……………………………………………………………………………………….. ۴۹

۵-۳ زیرگروه لیست‌ها……………………………………………………………………………………… ۵۰

۶-۳ اطلاعات بدست آمده از شرکت‌کنندگان مسن بدون آسیب مغزی………………………….. ۵۱

۷-۳ نحوه استفاده و اجرای این مجموعه بعنوان یک وسیلة ارزیابی …………………………….. ۵۲

۸-۳ فرمهای معرفی…………………………………………………………………………………………. ۵۳

۹-۳ راهنمائی‌هایی برای ارزیابی و آزمودن بیماران زبان پریش……………………………………. ۵۴

۱۰-۳ ارزیابی رفتارهای بیمار زبان پریش……………………………………………………………… ۵۵

فصل ۴ (اجرای تست)…………………………………………………………………………………………….

۱-۴ ساختار تست اسامی و افعال……………………………………………………………………….. ۵۶

- شماره آیتم مواد آزمون………………………………………………………………………………. ۵۶

- هدف……………………………………………………………………………………………………. ۵۷

- پاسخ اولیه……………………………………………………………………………………………… ۵۷

- مدت زمان ارائه پاسخ……………………………………………………………………………….. ۵۷

- یادآوری………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۴ شرایط تحصیلی و سنی شرکت‌کنندگان………………………………………………………….. ۵۹

۳-۴ جداول ارزیابی…………………………………………………………………………………………. ۶۰

نامیدن اسامی………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

نامیدن افعال…………………………………………………………………………………………………… ۶۸

فصل ۵ (بحث و نتیجه‌گیری)………………………………………………………….

۱-۵ تهیه جدول آماری…………………………………………………………………………………….. ۷۲

۲-۵ نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………. ۷۲

۳-۵ جداول نتایج…………………………………………………………………………………………….

تست نامیدن اسامی……………………………………………………………………………………… ۷۴
تست نامیدن افعال………………………………………………………………………………………. ۷۸

واژه‌نامه…………………………………………………………………………………. ۸۰
منابع……………………………………………………………………………………………… ۸۰

 

دانلود

فایل بصورت ورد ۶٢ صفحه قابل ویرایش می باشد

/ 0 نظر / 5 بازدید