بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان+ پرسشنامه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

فصل اول :

۱-   مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۸

۲-   بیان مسئله………………………………………………………………………………………. ۱۰

۳-   اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش…………………………………………………… ۱۱

۴-   اهداف پژوهش………………………………………………………………………………… ۱۳

۵-   پرسش یا فرضیه های پژوهش ………………………………………………………… ۱۳

۶-   تعاریف نظری و عملیاتی ………………………………………………………………….. ۱۵

۷-   معرفی متغیرهای مستقل و وابسته…………………………………………………….. ۱۹

فصل دوم : بررسی پیشینة پژوهش

۱-   تاریخچة اعتیاد………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-   بررسی نظریه ها و مفاهیم مربوط به موضوع پژوهش………………………… ۲۴

۳-   بررسی پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور…………………… ۴۵

۴-   نقد و بررسی پژوهشهای انجام شده………………………………………………….. ۴۷

فصل سوم : متودولوژی

۱-   جامعة آماری………………………………………………………………………………….. ۵۷

۲-   نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………… ۵۸

۳-   روش محاسبه حجم نمونه………………………………………………………………… ۵۸

فصل چهارم : یافته های پژوهش

۱-   بررسی و توصیف و تحلیل داده ها……………………………………………………. ۶۰

الف) توصیف داده ها با استفاده از جداول و داده ها…………………………………. ۶۱

ب) تحلیل داده ها (تحلیل بر اساس داده های آماری)…………………………………. ۶۹

ج) سایر یافته های پژوهش…………………………………………………………………….. ۶۹

فصل پنجم : نتیجه گیری

۱)     تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش به ترتیب ارائه داده ها…………………………….. ۸۲

۲)    محدودیتهای پژوهش ……………………………………………………….. ۸۳

۳)    پیشنهادات کاربردی از نتایج بدست آمده وپیشنهاد برای مراحل بعدی…. ۸۳

فصل ششم : ضمائم ، منابع و مأخذ

ضمائم………………………………………………………………………………………………………. ۸۹

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………… ۹۲

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان مشهد انجام گرفت فرض اصلی این تحقیق این بود که عوامل بر ایجاد اعتیاد تأثیر می گذارد و فرضیه ها و سؤالهای متعددی در پژوهش بیان شده است که مورد بررسی قرار گرفته جامعه آماری با مشورت استاد راهنما ۲۰۰ نفر انتخاب شده و روش نمونه گیری تصادفی است و ابزار مورد استفاده سنجش پرسشنامه می باشد که شامل سؤال پنج گزینه ای می باشد و شامل یک جدول فراوانی و یک نمودار هیستوگرام می باشد نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر به شرط زیر است :

الف) عوامل اجتماعی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

ب) عوامل عاطفی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

ج) وضعیت دوران تحصیل در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

د) وضعیت اقتصادی در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

ر) میزان تحصیلات افراد در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

ز) میزان فرهنگ خانواده در گرایش به اعتیاد تأثیر مستقیم دارد.

نتایج تحقیق با توجه به یافته ها در آخر ارائه شده است.

 

دانلود فایل

نوع فرمت: ورد - تعداد صفحه: 92

/ 0 نظر / 9 بازدید