پایان نامه هویت و عزت نفس

۱ – ۲ – موضوع تحقیق

دریک جامعه ابتدایی که در آن الگوهای همانندسازی ونقشهای اجتماعی محدودندهویت یابی تاحدودی اسان ترصورت می گیرد امادر    جامعه پیچیده ،هویت یابی برای بسیاری ازنوجوانان کاری دشواروطولانی است . درچنین جوامعی برای اینکه نوجوان بداند« چگونه رفتارکندوچه کاری رادرزندگی دنبال کند» بایدمجموعه کاملاًنامحدودی ازرفتارهارادرنظربگیرد.درنتیجه دررشدهویت یابی نوجوان ، تفاوتهای بسیاری مشاهد ه می شود( براهنی ، ۱۳۷۸ )

مادامی که خودنتواندبه هویت یکپارچه ای دست یابدنمی تواندمسیرمشخصی رادرزندگی دنبال کند، بی ثبات بوده ونوعی پراکندگی وبی انسجامی دررفتاراوحاکم می شود. درمطلوب ترین شرائط بحران هویت نوجوان بایددراوایل یااواسط دهه سوم حل شودتاخودبتواندبه مسایل دیگرزندگی بپردازد.وقتی این فرایندباموفقیت انجام بپذیرد، می گوییم فردبه هویت دست یافته است . به این معنی که وی به مفهوم یکپارچه ای ازهویت جنسیتی ، جهت گزینی شغلی وجهان بینی نایل شده است . ( همان منبع )

درنظریه پردازی هایی که درزمینه روزهای جست وجوی هویت وتعهددرزمینه پایگاههای هویت انجام شده است به مباحث اطمینان وامنیت درونی ، عزت نفس پایدارواضطراب توجه شده است . دراین پژوهش به دلیل گستردگی هریک ازاین مباحث ، نه تنهابه مسیله عزت نفس توجه شده است .

درنظریات ، ازیک سوافرادپایگاههای تعلیق رادارای منابع درونی اطمینان وامنیت وعزت نفس پایداردانسته اندوافرادپایگاه ممانعت وپراکندگی رافاقدچنین منابعی می دانند.( مارسیا، ۱۹۹۴ )

همچنین براساس یک سری مطالعات پیشین ، افرادپایگاههای هویت ممانعت ودستیابی هردوازعزت نفس بالایی برخوردارنددرصورتی که افرادپایگاههای تعلیق وپراکندگی که فاقدتعهدهستندازعزت نفس پایینی برخوردارند.( کرامر، ۱۹۹۷ )

                                               فهرست مطالب :

فصل اول :  کلیات

۱-۱ مقدمه ……………………………………………….. ۲

۲-۱ موضوع تحقیق ………………………………………. ۸

۳-۱ اهداف تحقیق ………………………………………… ۱۰

۴-۱ اهمیت موضوع ……………………………………….. ۱۱

۵-۱ دلایل انتخاب موضوع ………………………………….. ۱۲

۶-۱ سوالات تحقیق …………………………………………. ۱۲

۷-۱ تعاریف عملیاتی واژه ها………………………………… ۱۳

فصل دوم : موضع گیری های نظری ویافته های پژوهشی درخصوص موضوع

۱-۲ موضع گیری های نظری درخصوص هویت وعزت نفس…….. ۱۵

۱-۱-۲- تعریف هویت وعزت نفس……………………………. ۱۵

۲-۱-۲- شکل گیری هویت…………………………………… ۲۱

۳-۱-۲- نظریه های هویت…………………………………… ۲۶

۴-۱-۲- نظریه های عزت نفس………………………………. ۳۴

۲-۲- یافته های پژوهشی درخصوص موضوع…………………. ۴۰

۳-۲ نتیجه گیری……………………………………………… ۴۱

فصل سوم :  روش پژوهش

۱-۳ روش تحقیق …………………………………………….. ۴۴

۲-۳جامعه و نمونه آماری……………………………………….. ۴۵

۳-۳ روش جمع آوری اطلاعات ………………………………….. ۴۶

۴-۳ ابزار اندازه گیری هویت …………………………………… ۴۷

۵-۳ ابزاراندازه گیری عزت نفس………………………………… ۴۹

۶-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………. ۵۱

فصل چهارم :  تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

۱-۴ بررسی جمعیت شناختی ……………………………………. ۵۳

۲-۴ بررسی توصیفی و استنباطی فرضیه ها……………………… ۵۶

فصل پنجم :  بحث و نتیجه گیری

۱-۵ بحث و نتیجه گیری………………………………………….. ۶۵

۲-۵ نتیجه گیری نهایی ………………………………………….. ۶۷

۳-۵ محدودیتها …………………………………………………… ۶۹

۴-۵  پیشنهادات ………………………………………………….. ۶۹

۵-۵  منابع ………………………………………………………. ۷۰

 

دانلود

فایل بصورت ورد ٧۵ صفحه قابل ویرایش می باشد

/ 0 نظر / 5 بازدید