پایان نامه کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای در پزشکی

فهرست

تقدیر وتشکر……………………………………….………….      ۱

تقدیم به…………………………………………….….…...      ۲

طرح تحقیق…….………….………………………………………………..     ۳

چکیده…………...………...………………………………………………..       ۶

فصل اول :  مقدمه….………………………………………………………       ۷

فصل دوم:تاریخچه….…...……………………………………………….       ۹

فصل  سوم: مقدمه علمی…..………………………………………………       ۱۴

فصل چهارم:کاربرد……...….……………………………………………       ۲۰

فصل پنجم: مصاحبه…….….…………………………………………………..       ۳۸

 فصل ششم:آثار زیان بار تابش پرتو در پزشکی هسته ای…………………        ۴۶

فصل هفتم: حفاظت انسان در برابر پرتو زایی………………….……………       ۵۰

 نتیجه گیری…………………………………………………..….…………….        ۵۳

منابع و ماخذ…………………………………………………….……………..        ۵۴

تعریف موضوع تحقیق:

     ازگذشته تاکنون افرادبسیاری درزمینه ی انرژی هسته ای   فعالیت های بسیاری کرده اند و پژوهش های فراوانی  انجام داد   امابعضی تنهامتوجه این موضوع هستندکه ازانرژی   هسته ای  برای مصارف خطرناک وساخت بمب هسته ای می توان بهره برد.

اما مادراین تحقیق به کاربردهای صلح امیزانرژی هسته ای وتکنولوژی هسته ای درپزشکی به بحث وگفت وگوپرداخته ایم .

انرژی هسته ای کاربردهایفراوانی درپزشکی داردکه بسیارموردتوجه همگان واقع است وهدف ماازاین تحقیق بیان این کاربردهاوتغییرافکارعمومی واگاه کردن افرادازکاربردهای بی شماراین انرژی بی پایان است .انرژی که جوانان این مرزوبوم باتلاش وکوشش فراوان به ان دست یافته اند.

این فناوری (انرژی هسته ای)مارادراین زمینه تشخیص بیماری هاودرمان بیماران ازطریق پرتوپزشکی ورادیو گرافی ورادیوداروهاو…یاری می نمایدومی توان ازاین طریق سالانه جان بسیاری ازافرادجهان رانجات دادوبیماری های ان ها را بهبود بخشید.’

 سوالاتی در رابطه با تحقیق:

 ۱-آیا از انرژی هسته ای در پزشکی  بهره می توان برد؟

۲-مزایای PETوSPECTچیست؟

۳-چگونه می توانیم از رادیو داروها استفاده کرد؟

   به امید روزی که همگان به مصارف وکاربردهای صلح آمیز این انرژی پی ببرند.

 پیشینه ی تحقیق:

      مادراین راه به سایت های گوناگون همچون:سایت پژوهشکده ی بوعلی وسایت های مرتبط به پزشکی هسته ای…وکتب مختلف بطور مثال اصول حفاظت دربرابرپرتوها دررادیولوژی-نویسنده فرح جوزانی…مراجعه کرده وازاطلاعات موجوددران هابهره برده ایم وهدف مابرداشتن گامی  کوچک درحد توان مان بوده است.امااین راه بسیاربلندوطولانی بوده است وبدین سبب جای پژوهش فراوان دارد.

اهداف واهمیت موضوع تحقیق:

    اهمیت موضوع:این موضوع ازاین جهت دارای اهمیت است که که انرژی هسته ای برخلاف انچه که در اذهان عمومی شکل پیدا کرده دارای مصارف صلح امیز فراوانی می باشد که نوع برخورد و استفاده درست انسان از آن می تواند منجر به پیشرفت های چشمگیر در علوم مختلف

از جمله علم پزشکی گردد.

دانلود فایل

نوع فرمت: ورد - تعداد صفحه: 57

/ 0 نظر / 10 بازدید