بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات                                                                                    ۲

مقدمه                                                                                                  ۳

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                            ۵

هدفهای پژوهش                                                                                      ۶

سوالات پژوهش                                                                                                ۶

تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی                                                               ۹

 حل مساله                                                                                            ۹

فشار روانی                                                                                             ۹

افیون یا مواد مخدر                                                                                  ۱۰

متغیرهای تحقیق                                                                                     ۱۴

وابستگی به مواد مخدر                                                                              ۱۴

سبکهای حل مساله                                                                                  ۱۵

مقابله                                                                                                   ۱۵

فصل دوم: بررسی مطالعات پیشین                                                            ۱۶

۱- چشم انداز  تاریخی سود مصرف مواد                                                         ۱۷

۲-جنبه های اجتماعی اعتیاد                                                                      ۱۷

۳- میزان شیوع                                                                                                ۱۸

۴- دیدگاهای مربوطه به سوء مصرف مواد                                                       ۱۹

۵- دیدگاه زیست شناختی و پژوهشی                                                            ۱۹

۶- دیدگاه اجتماعی                                                                                 ۲۰

۷- دیدگاه روان تحلیلی                                                                                       ۲۱

۸-دیدگاههای یادگیری و شناختی رفتاری                                                       ۲۱

۹- استرس یا فشار روانی                                                                            ۲۲

۱۰- تحول تاریخی تعریف فشار روانی                                                             ۲۳

۱۱- تعریف استرس                                                                                  ۲۷

۱۲- از استرس تا مقابله                                                                                       ۲۸

۱۳- تاریخچه مقابله                                                                                  ۳۰

۱۴- تعریف مقابله                                                                                    ۳۱

۱۵- حل مساله                                                                                       ۳۳

۱۶- تعریف حل مساله و کاربرد های آن                                                                   ۳۴

۱۷- پیشینه پژوهشهای انجام یافته                                                               ۳۶

۱۸- استنتاج کلی از پژوهشهای انجام یافته.                                                     ۳۹

فصل سوم:                                                                                             ۴۱

۱-    روش پژوهش                                                                                    ۴۲

۲- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه                                              ۴۲

۴- مقایسه شیوه حل مساله                                                                        ۴۵

۵- روشهای آماری                                                                                   ۴۶

۶- شیوه اجرای پژوهش                                                                                      ۴۷

فصل چهارم: نتایج                                                                                   ۴۸

۱-تحلیل تی تست نمرات آزمودنی ها                                                            ۵۸

۲- همبستگی بین متغیرها                                                                         ۶۲

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری وپیشنهادها                                                ۶۶

۱- نتیجه گیری و بحث                                                                             ۶۷

۲- نتیجه گیری کلی و پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش                         ۷۰

۳- محدودیت های پژوهش                                                                         ۷۴

۴- پیشنهاداتی برای انجام پژوهشهای دیگر                                                     ۷۵

ضمائم                                                                                                 ۷۶

مقایسه شیوه حل مساله                                                                                      ۷۷

پرسشنامه راه های مقابله                                                                           ۸۰

منابع فارسی                                                                                           ۸۸

منابع انگلیسی                                                                                        ۹۱

فهرست جداول

فصل چهارم

جدول۱-۴ ویژگیهای جمعیت شناختی کرده معتادین و گروههای عادی                   ۴۹

جدول ۲-۴ ضریب آلفای زیر مقیاسهای پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکمن ۱۹۸۵)                                                                                                 ۵۰

جدول ۳-۴ میانگین همبستگی های مقیاسهای مقابله ای                                     ۵۱

جدول ۴-۴ آماده های مواد پرسشنامه راههای مقابله ای (آقا یوسفی ۱۳۷۸)             ۵۲

جدول ۵-۴ ضریب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی، آیتم ها برای زیر مقیاسهای پرسشنامه راههای مقابله در مصالحه حاضر                                                  ۵۶

جدول ۶-۴ ضرایب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله (محمدی ۱۳۷۷))                                                                   ۵۷

جدول ۷-۴ ضرایب آلفای کرونباخ، میانگین همبستگی درونی، آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله در مطالعه حاضر.                                                            ۵۷

فصل پنجم

جدول ۱-۴ مقایسه میانگین نمرات، انحراف معیار و نمرات T گروه معتاد و گروه غیر معتاد                                                                                                      ۵۹

جدول۲-۴ مقایسه نمرات t میانگین و انحراف معیار دو گروه معتاد و غیر معتاد.          ۶۲

جدول ۳-۴۵ ضرایب همبستگی پیرسون بین عوامل شیوه حل مساله و مقیاسهای شیوه های مقابله و ضرایب اطمینان آنها.                                                                             ۶۴


چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد انجام شده است. در این مطالعه ۲۴۰ نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند.

آ زمودینها شامل دو گروه افراد وابسته به مواد مخدر(۱۲۰ نفر) و افراد عادی ۱۲۰ نفر بودند. برای ارزیابی سبکهای حل مساله مقیاس حل مساله کمیدی و لانگ(۱۹۹۶) و برای ارزیابی شیوه های مقابله پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکن(۱۹۹۸) مواد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و روش آماری آزمون t و ضریب همبستگی استفاده شده است یافته های پژوهش نشان می دهد که بین افراد معتاد و عادی تفاوتهای معناداری در شیوه حل مساله و شیو ه های مقابله وجود دارد افراد معتاد در شیوه های مقابله ای خود از خویشتن داری، باز برآورد مثبت، جستجوی حمایت اجتماعی، حل مدبوانه مساله و مسئولیت پذیی کمتر استفاده می کنند مقابله آنها بیشتر به صورت شیوه های دوری جویی، اجتناب- گریز و رویارویی می باشد. افراد وابسته به مواد مخدر بیشتر از سبکهای حل مساله و تقریب کمتر سود می برند با توجه به الگوی مقابله ای و سبک مساله معتادن که برای رویارویی با مسایل ریز و درشت زندگی طبیعی و روشهای ناکار آمد ضعیفی می باشد به نظر می رسد که این الگوها زمینه گرایش به اعتیاد، مشکلات اجتماعی و روانشناختی فرد را افزایش داده و در رباطلی را به وجو د می آورند.

 

دانلود فایل

نوع فرمت: ورد - تعداد صفحه: 98

/ 0 نظر / 10 بازدید