پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان در شهر میانه

طرح مسأله
مرگ و میر یکی از مؤلفه‌های اصلی جمعیتی است که نقش مهمی در تعیین رشد جمعیت ایفا می‌کند. بنابراین انسانها از دیر بازتلاش کرده اندتا با کنترل این مولفه ، کنترل رشد جمعیت را تا حدودی در اختیار خود داشته باشند. سیاست جمعیتی در مورد مرگ و میر، همیشه و درهمه جا بدینگونه بوده است که میزان مرگ و میر به حداقل رسانیده شود. در رابطه با همین موضوع زنجانی این چنین می گوید؛ «هر چند که نمی توان نقطه شروع تفکر انسان در باره مرگ را تعیین کرد، لیکن به حکایت یافته های باستان شناسی و اسناد مذهبی می توان بر این نکته تاکید گذاشت که تلاش برای درک اسرار مرگ و چگونگی آن از نخستین موضوعات مورد توجه انسان بوده است، شاید به همین دلیل است که در جمعیت شناسی نیز، مطالعه علمی مرگ  و میر پیش از سایر موضوعات مورد توجه بوده است».(زنجانی،۵۷:۱۳۷۹)
اهمیت موضوع
تغییرات  رشد جمعیت ارتباط تنگاتنگی با تغییرات سطح مرگ و میر دارد. به اعتقاد پولارد «برجسته ترین رویداد جهان در نیم قرن اخیر افزایش بی سابقه جمعیت بوده که عمدتا به علت کاهش چشمگیر درمیزان مرگ و میر می باشد. لکن این کاهش در میزان مرگ و میر برای تمام گروه های سنی به یکسان روی نداده است»( پولارد۹۸:۱۳۸۰). میزان مرگ ومیر کودکان ، در دورانهای مختلف، تحولات متفاوتی به خود گرفته است،به طوری که در گذشته به علت عدم امکانات بهداشتی و پزشکی، مرگ و میر کودکان (زیر ۵ سال) در سطح بسیار بالایی بوده است، اپیدمی های مختلف و امراض گوناگون باعث مرگ و میر کودکان زیادی می شد.ولی رفته رفته با پیشرفتهای علم پزشکی و خدمات بهداشتی  و درمانی، میزان های مرگ و میر کودکان رو به کاهش نهاده است، هم اکنون این میزان در کشورهای پیشرفته صنعتی، خیلی کمتر از کشورهای در حال توسعه است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

فصل اول
مقد مه………………………………………………………………………………………………………..

طرح مساله…………………………………………………………………………………………………..

اهمیت مو ضوع…………………………………………………………………………………………….

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….
فصل دوم

تحولات جمعیت جهان…………………………………………………………………………………..

تحولات جمعیت ایران……………………………………………………………………………………

تحولات مرگ و میر در جهان…………………………………………………………………………..

تحولات مرگ و میر در ایران……………………………………………………………………………

ویژگیهای جمعیت شناختی شهر میانه…………………………………………………………………
فصل سوم

الگوهای تئوریک مرگ و میر کودکان………………………………………………………………….

الف) تئو ریهای مر بو ط به مرگ و میر کو دکان ………………………………………………….

۱- چار چوب موسلی و چن……………………………………………………………………………

۲- چارچوب تحلیلی دونالد دبلیو- ماتسون و همکاران…………………………………………..

۳- تئو ریهای تغییرات اجتماع در سطح کلان……………………………………………………….

۳-۱- تئو ری مدرنیزاسیون……………………………………………………………………………….

۲-۳- تئوری طبقه بندی جنسی ………………………………………………………………………..

۳-۳- تئوری وابستگی…………………………………………………………………………………….

ب) علل و عوامل موثر بر مرگ و میر…………………………………………………………………

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………..

تعدادی از مطالعات انجام شده در ایران………………………………………………………………

تعدادی از مطالعات انجام شده درجهان……………………………………………………………….
فصل چهارم

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………..

شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………………………………..

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………

متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………

متغیر های مستقل…………………………………………………………………………………………..

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل…………………………………………………………
فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………

۱-توصیف داده ها…………………………………………………………………………………………

۲-تبیین و تفسیر داده ها………………………………………………………………………………….

روش رگرسیون لو جستیک……………………………………………………………………………..

روشهای ارزیابی نیکویی برازش………………………………………………………………………..

نتیجه مدل ابتدایی………………………………………………………………………………………….

مدل نهایی روش رگرسیون لو جستیک……………………………………………………………….

مقایسه مدل های متفاوت…………………………………………………………………………………

روشهای نیکویی برازش مدل نهایی رگرسیون لو جستیک………………………………………..
فصل  پنجم

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….

فهرست منابع

 

دانلود فایل

 فایل بصورت ورد ١٠١ صفحه قابل ویرایش می باشد

/ 0 نظر / 4 بازدید