پروژه مقایسه کودکان تیز هوش از نظر شخصیت با کودکان عادی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فصل اول (طرح تحقیق)

کلیات موضوع تحقیق…………………………………………………………………………….

مقدمه………………………………………………………………………………………………….

بیان مساله ……………………………………………………………………………………………

هدف تحقیق ………………………………………………………………………………………..

فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………..

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………….

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………….

نمونه‌ آماری نحوه گزینش …………………………………………………………………….

ابزار جمع‌آوری اطلاعات ………………………………………………………………………

روش آماری ………………………………………………………………………………………..

اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………

محدودیتها …………………………………………………………………………………………..

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………..

فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)

درونگرایی و برونگرایی …………………………………………………………………………

تیز هوش موفق (پیش آموز) …………………………………………………………………..

تیز هوش و با استعداد…………………………………………………………………………….

فصل سوم (روش تحقیق)

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………….

جامع آماری ………………………………………………………………………………………..

نمونه آماری و نحوه گزینش داده‌ها …………………………………………………………

روش آماری ………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم (یافته‌ها و تجزیه و تحلیل داده‌ها)

جدول توزیع فراوانی …………………………………………………………………………….

تفسیر …………………………………………………………………………………………………

فصل پنجم (خلاصه تحقیق و پیشنهادات

خلاصه و نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………

محدودیتها……………………………………………………………………………………………

پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………….

۱-۱: مقدمه
شتاب دنیای فرا صنعتی امروز هر لحظه افزایش می‌یابد، انسان هر روز راه و روش‌های (تکنولوژی) پیشرفته‌ای برای انجام اغلب کارهای خود می‌یابد و آنها را با صرف انرژی و سرمایه کمتری به انجام می‌رساند و به این ترتیب سطح رفاه مادی زندگی خویش را بهبود میبخشد – با استفاده از روش‌های علمی کاری که قبلا انجام آن مستلزم صدها ساعت کارشان ده‌ها مغز انسان بود، اکنون توسط یکی دو نفر در زمانی بسیار کوتاه به انجام می‌رسد. امروزه با استفاده از تکنولوژی جدید یک انسانی از یک هکتار زمین مقدار محصولی را به دست می آورد، که در گذشته ده‌ها انسان از ده‌ها هکتار به دست می آورند. همین است. اوضاع در عرصه صنعت و بسیاری دیگر از عرصه صنعت و بسیاری دیگر از عرصه‌های زندگی بشر در دنیا پیچیده امروز که شاهد رقابت‌های بسیار فشرده جوامع مختلف در دستیابی به تکنولوژی برتر به مثابه منبع اصلی قدرت هستیم، و اگر، از گرانبهاترین سرمایه‌های هر جامعه و ملتی هستند، اینک جامعه‌ها پیش از هر زمان دیگر نیازمند افراد هوشمند، خلاق و نوآور هستند. هر قدر جهانی که در آن زندگی می‌کنیم پیچیده‌تر می‌شود، نیازمند به شناسایی و پرورش ذهن‌های خلاق و آفریننده بیشتر و تحقیقات مربوط به تیزهوشی و خلاقیت از مهمترین مسائل در قلمرو روان شناسی آموزشگاهی بوده است.

۲-۱ بیان مسئله

ابهامات گوناگونی در زمینه عوامل تشکیل دهنده، هوش وجود دارد. این وضعیت به جنبه‌های شخصیتی نیز اشاره می نماید که ما هنوز نیز در شناسایی عوامل شخصیتی موثر بر هوش بهر با محدودیت روبرو می‌باشیم ضعف در خلا نظر فوق می‌تواند احساس مساله تحقیق را بارز کند که این خلا نظری در عوامل شخصیتی موثر بر هوش / هوشبهر/ جای دارد ولی با بررسی دقیق‌تر مساله تحقیق باید آن را محدود کرده و آنگاه فقط به عوامل شخصیتی موثر به هوشبهر جای دارد ولی با بررسی موثر بر هوش تاکید کنیم. از این رو مسئله تحقیق اینگونه عنوان می‌شود که آیا بین عوام شخصیتی و هوش بهر ارتباط معنی داری وجود دارد یا خیر ؟ بنا بر این سوالات پژوهش زیر به شرح زیر عنوان می‌شوند:

-         آیا نیمرخ روانی با هوش بهر در ارتباط می‌باشد یا خیر؟

-         آیا افراد تیزهوش در مقایسه با افراد با هوش معمولی از نیمرخ روانی متفاوتی برخوردارند؟

-         آیا افراد تیز هوش در مقایسه با دیگران از میزان برونگرایی- روانگرایی متفاوتی برخوردارند؟

-         آیا افراد تیزهوش در مقایسه با دیگران از میزان ثبات- بی‌ثبات هیجانی متفاوتی برخوردارند؟

۳-۱: هدف تحقیق

هدف این تحقیق در حیطه تحقیقات بنیادی یا ناب جای می‌گیرد.

زیرا که به شناسایی روابط بین متغیرها معطوف است و تلاش دارد تا به چرایی پدیده‌های پاسخ دهد. از آنجایی که در این تحقیق فرضیه به صورت قیاسی عنوان شده‌اند و هدف این تحقیق کسب نظریه در زمینه روابط بین هوش و ویژگی‌های شخصیتی می باشد، می‌توان  هدف تحقیق را در حیطه تحقیقات بنیادی قرار داد. بنابراین، هدف این تحقیق به توصیف رابطه جزیی بین نیمرخ روانی افراد تیزهوش می‌پردازد و از این طریق به شناسایی عوامل شخصیتی موثر بر تیزهوشی پی برد. تا بتوانیم ارتباط  بین تیزهوشی و برونگرایی- درونگرایی و همچنین با ثبات هیجانی- بی‌ثبات هیجانی را توصیف، تبیین، کنترل و پیش بینی نماییم.

دانلود فایل

فایل بصورت ورد ۶۴ صفحه قابل ویرایش می باشد

/ 0 نظر / 5 بازدید