پروژه فرهنگ کارآفرینی

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………..صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۱

فرهنگ کارآفرینی…………………………………………………………………………………………. ۱

کارآفرینی،فرهنگ درک تغییر و کشف فرست…………………………………………………………………. ۴

کارآفرینی،فرهنگ مشارکت………………………………………………………………………………… ۵

کارآفرینی، فرهنگ خلاقیت………………………………………………………………………………… ۶

کارآفرینی،فرهنگ استقلال طلبی و قبول مسئولیت…………………………………………………………… ۶

کارآفرینی، فرهنگ خطرپذیری……………………………………………………………………………… ۷

گسترش و فرهنگ کارآفرینی، تولید و سرمایه گذاری…………………………………………………………. ۹

سیاست گذاری اشتغال……………………………………………………………………………………… ۹

کارآفرینی شرکتی…………………………………………………………………………………………. ۱۷

ویژگی های کارآفرینان…………………………………………………………………………………….. ۱۸

مرکز کنترل درونی………………………………………………………………………………………… ۱۹

استقلال طلبی…………………………………………………………………………………………….. ۲۰

نیاز به توفیق……………………………………………………………………………………………… ۲۰

مخاطره…………………………………………………………………………………………………… ۲۱

آینده نگری……………………………………………………………………………………………….. ۲۱

تحمل شکست…………………………………………………………………………………………….. ۲۲

خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………………………………………. ۲۲

توانایی ساخت تیم های کاری………………………………………………………………………………. ۲۳

خوش بینی……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

تحمل ابهام……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

روندهای جدید در مطالعه…………………………………………………………………………………… ۲۴

ظهور دانشگاه کارآفرین و توسعه تکاملی علم و فرهنگ……………………………………………………….. ۲۸

ضرورت کارآفرینی در دانشگاه ها……………………………………………………………………………. ۳۰

ارزش کارآ،رینی……………………………………………………………………………………………. ۳۳

دانشگاه کارآفرین و صنعت………………………………………………………………………………….. ۳۴

کارآفرین توام با فن آوری…………………………………………………………………………………… ۳۵

کارآفرینی در عصر اطلاعات و ارتباطات……………………………………………………………………… ۳۸

فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزار عصر اطلاعات…………………………………………………………….. ۴۱

افزایش سرعت…………………………………………………………………………………………….. ۴۲

افزایش دقت………………………………………………………………………………………………. ۴۲

کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطلاعات………………………………………………………………………. ۴۲

رفع برخی از فسادهای مالی………………………………………………………………………………… ۴۳

ایجاد امکان کار تمام وقت………………………………………………………………………………….. ۴۳

ایجاد امکان همکاری از راه دور……………………………………………………………………………… ۴۳

معیارهای ارزیابی فناوری اطلاعات………………………………………………………………………….. ۵۳

مقدمه

به زبان ساده « کارآفرینی» همان ، فرآیند تاسیس یک کسب وکار ( شرکت) بر مبنای یک فکر و ایده ی نو است . یک یا گروهی از افراد که به آنها « کارآفرین» می گوییم، فرصتی نوین را کشف، یا خلق میکنند . و برپایه ی آن ، شرکت یا موسسه ای خصوصی بنیان نهاده ، به قول معروف ، دل را به دریا زده ، وارد عرصه ی بازار ورقابت می شوند. کار آفرینی نیازمند وجود فرهنگ خاصی است . هر فردی ، تواناییوتمایل به کارآفرینی ندارد . به همین علت و باتوجه به اهمیت کلیدی کارآفرینی کارآفرینی در اقتصادهای نوین ( ایجاد شرکت های کوچک ومتوسط) ، کشورهای مختلف، مصممانه برنامه های مفصلی را برای بسط چنین فرهنگی در جامعه ی خود تدارک دیده اند ، تا بتوانند همچنان مسیر رشد و پویایی شان را ادامه دهند . موفق ترین کشور در این زمینه ، آمریکا است . متاسفانه در کشور ما ، افراد بیشتر روحیه « کارمندی » دارند تا کارآفرینی و خطرپذیری. امیدوارم مدیران کشور بکوشند برمبنای یک برنامه ریزی جدی، به ارتقای فرهنگ کارآفرینی در کشور نایل آیند.

فرهنگ کارآفرینی

فرهنگ را میتوان مجموعه ای از باورها ، آیین ها ، اندیشه ها ، آداب ورسوم ، و ارزش های حاکم بریک جامعه دانست . به دیگر سخن ، فرهنگ مقوله ای است که ، در سطح جامعه و گروه ، و درتعامل میان آن ها معنا می یابد . و شیوه ی برقراری ارتباط وتعامل را میان افراد آن جامعه بیان می کند . برمبنای فرهنگ است که افراد ، تجارب ،تصورات وعقاید خود را با یکدیگر مبادله می کنند . فرهنگ را می توان نظامی فکری دانست که ، در گفتار و رفتار جامعه متجلی می شود . در یک نگرش کلی و جامع،« فرهنگ» شیوه و اسلول زندگی است . از این منظر ، فرههنگ مقوله ای در حال تحول، که از بسیاری از شرایطاجتماعی ، اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه تاثیر می پذیرد.

اگر از دیدگاه « شیوه ی زندگی» به فرهنگ بنگریم ، نمی توانیم آن را از مقوله ی کار ونحوه ی کسب درآمد جدا بدانیم.  کار و فرهنگ همواره و در تمامی جوامع بر یکدیگر تاثیر متقابل داشته اند روش های رایج کسب و درامد ، تا حد زیادی برنحوه ی رفتار افراد وتعامل آنها موثراست . گسترش کارآفرینی نیز، به عنوان عامل ایجاد اشتغال وتولید ثروت در جامعه، نتایج فرهنگی ویژه ای را رد پی خواهد داست که قابل تامل وبررسی است .

ارتباط میان کارآفرینی و فرهنگ ، از دو سو قابل بحث است . از یک سو، نتایج کارآفرینی است که برجامعه تاثیر میگذارد و از سوی دیگر ، خود فرآیند کارآفرینی و فرهنگ حاکم بر آن است که ، هم متاثر از مبانی فرهنگ جامعه است ، وهم می تواند درآن ، تحولات اساسی ایجاد کند .

از یک سو کارآفرینی باایجاد فرصت های شغلی وتولید ثروت و بهبود شرایطاقتصادی ، پیش زمینه ی اساسی برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه است . با برآورده شدن نیازهای اولیه ی معیشتی ، زمینه برای بروز ینازهای عالی تر انسانی فراهم می شود که ، اگر در مسیر ی درست هدایت شود ، به شکوفایی وتعالی انسان ها وجامعه می انجامد . علاوه بر این ، نوآوری که از مشخصه های اساسی کارآفرینی است ، منجر به تولید محصولات جدیدتر و ارائه خدمات جدیدتر و متنوع تر می شود و به این ترتیب قدرت انتخاب مردم افزایش می یابد و زندگی ساده تر می شود . با بالارفتن سطح رفاه و آسایش و افزایش اوقات فراغت ، فرصت های بیشتری برای فعالیت های فرهنگی ایجاد واین امر در درازمدت موجب تشکیل و گسترش تشکل های مردمی می شود که با هدایت مناسب آن ها ، می توان گام های بلندی در جهت ارتقای فرهنگی جامعه برداشت .

 

دانلود فایل

نوع فرمت: ورد - تعداد صفحه: 58

/ 0 نظر / 15 بازدید