پایان نامه بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان

عوامل تعیین کننده مراحل یادگیری
ارتباط شناختی بین پیچیدگیهای معنایی و نحوی این تکواژ‌هاست که کلید مراحل تحول است، نه بسامد کاربرد آنها در گفتار بزرگسال. پیچیدگیهای نحوی و معنایی زمانی آشکار می‌شوند که به مراحل یادگیری در زبانهای دیگر توجه کنیم. برای مثال، مفهوم واقعی «جمع» (یک و بیشتر از یک) واقعاً ساده است و کودک آن را به سرعت فرا می‌گیرد؛ با این وجود، نشانه‌گذاری جمع در عربی مصری بسیار پیچیده می‌باشد و استثناهای زیادی در آن وجود دارد. در مقایسه با پیش‌دبستانی‌های انگلیسی زبان، اکثر نوجوانان مصری همچنان در رابطه با «جمع» مشکل دارند.
تفاوت جنسیت نیز می‌تواند مشکل‌ساز باشد. در زبان انگلیسی، مانند زبان فرانسوی، تنها دو جنسیت، مرد و زن، وجود دارد؛ با این وجود، اکثر واژه‌های انگلیسی برای جنسیت نشانه‌گذاری نشده‌اند. فولانی ، که یک زبان نیجری- کنگویی است، حدوداً شامل دوازده جنسیت می‌باشد. به علت پیچیدگی معنایی و نحوی این شکلها، کودکان فولانی زبان، نسبت به کودکان انگلیسی زبان، نشانه‌های جنسیت را در مدت زمان طولانی‌تری فرا می‌گیرند.

فهرست عناوین

عنوان                                                                      صفحه

مقدمه مترجم ……………………………………………………….. ۱
عوامل تعیین کننده مراحل یادگیری ……………………………………. ۲
تکواژهای اولیه دیگر ………………………………………………… ۵
افعال معین …………………………………………………………. ۵
پسوندهای صفت و اسم ………………………………………………. ۶
یادگیری قانون صرفی و جنبه‌های دیگر زبان …………………………… ۷
تحول شکل جمله …………………………………………………… ۱۰
عناصر جمله ………………………………………………………. ۱۱
تحول عبارت اسمی …………………………………………………. ۱۱
تحول عبارت فعلی ………………………………………………….. ۱۳
زمان و ارجاع ……………………………………………………… ۱۹
انواع جمله ………………………………………………………… ۲۳
شکل جمله خبری …………………………………………………… ۲۴
شکل جمله پرسشی ………………………………………………….. ۲۹
شکل جمله امری ……………………………………………………. ۳۵
شکل جمله منفی……………………………………………………… ۳۶
درونه‌گیری و ربط …………………………………………………… ۴۱
درونه‌گیری عبارتی ………………………………………………….. ۴۳
درونه‌گیری مصدری ………………………………………………….. ۴۴
درونه گیری اسم فعل ………………………………………………….. ۴۵
درونه‌گیری بند وابسته …………………………………………………. ۴۶
ربط بندی …………………………………………………………….. ۵۱
خلاصه ………………………………………………………………. ۵۷
تحول واجشناختی ……………………………………………………… ۵۸
فرایندهای واجشناختی ………………………………………………….. ۶۰
فرایندهای ساختار هجایی ……………………………………………….. ۶۰
فرایند همگونی …………………………………………………………. ۶۳
فرایندهای جانشینی ……………………………………………………… ۶۴
فرایندهای چندگانه ………………………………………………………. ۶۶
درک و تولید ……………………………………………………………. ۶۷
خلاصه ………………………………………………………………… ۶۸
نتیجه‌گیری ……………………………………………………………… ۶۹
مباحثه …………………………………………………………………. ۷۰
خودآزمایی ……………………………………………………………… ۷۱
تحول معناشناختی و کاربرد زبان در افراد مدرسه‌رو و بزرگسال ……………… ۷۳
اهداف فصل …………………………………………………………….. ۷۴
تحول کاربرد شناختی……………………………………………………… ۷۹
داستانها …………………………………………………………………. ۸۰
تحول داستانها ……………………………………………………………. ۸۳
تحول دستور زبان قصه …………………………………………………… ۸۹
تفاوتهای داستان ………………………………………………………….. ۹۶
تواناییهای محاوره‌ای ……………………………………………………. ۱۰۰
کاربردهای زبان ………………………………………………………… ۱۰۱
شروع و حفظ موضوع ………………………………………………….. ۱۰۵
رابط‌ها و جداکننده‌ها …………………………………………………….. ۱۰۶
درخواستهای غیر مستقیم …………………………………………………. ۱۰۷
اصلاح گفتگو …………………………………………………………… ۱۱۰
اصطلاحات اشاره‌ای …………………………………………………….. ۱۱۱
تفاوتهای جنسیتی …………………………………………………………. ۱۱۲
کاربرد واژه‌ها …………………………………………………………… ۱۱۳
سبک گفتگو ……………………………………………………………… ۱۱۴
تحول …………………………………………………………………… ۱۱۸
نتیجه ……………………………………………………………………. ۱۲۰
خلاصه ………………………………………………………………….. ۱۲۲

 

دانلود

فایل بصورت ورد ١۴٧ صفحه قابل ویرایش می باشد

/ 0 نظر / 4 بازدید