مقاله ارتباط ورزش با ماساژ

  فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. -

چرا ماساژ………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول

تعاریف:

تعریف ماساژ………………………………………………………………………………………….. ۳

تعریف ماساژ کودک…………………………………………………………………………………. ۷

تعریف ماساژ درمانی………………………………………………………………………………… ۸

تعریف حرکت درمانی………………………………………………………………………………. ۹

تعریف تربیت بدنی سنتی…………………………………………………………………………… ۱۱

تعریف بازتاب درمانی………………………………………………………………………………. ۱۵

فصل دوم

بخش اول:

دیدگاههای حرکت درمانی…………………………………………………………………………. ۱۸

بخش دوم:

نظریه ها، نظامها و تکنیکهای ویژه………………………………………………………………… ۲۲

ماریامونته سوری………………………………………………………………………………………. ۲۲

ژان پیاژه………………………………………………………………………………………………… ۲۳

ب.اف.اسکینر………………………………………………………………………………………….. ۲۴

بخش سوم:

تربیت بدنی……………………………………………………………………………………………. ۲۴

رادولف لابان و تربیت حرکتی…………………………………………………………………….. ۲۵

موسکاموستون- از دستور تا کشف……………………………………………………………….. ۲۷

فصل سوم

بخش اول:

انواع حرکت درمانی…………………………………………………………………………………. ۲۹

حرکت فعال…………………………………………………………………………………………… ۲۹

حرکات غیرفعال………………………………………………………………………………………. ۲۹

بخش دوم:

انواع حرکات ماساژ………………………………………………………………………………….. ۳۳

انواع نوازش کردن (استروک)……………………………………………………………………… ۳۴

فشردن (نیدینگ)……………………………………………………………………………………… ۳۸

ضربه زدن (پرکاشن)………………………………………………………………………………… ۴۱

حرکات لرزشی……………………………………………………………………………………….. ۴۲

ممنوعیتهای ماساژ…………………………………………………………………………………….. ۴۳

فصل چهارم

بخش اول:

رفتار حرکتی…………………………………………………………………………………………… ۴۵

علل خامی حرکتی……………………………………………………………………………………. ۴۶

عوامل روانی اجتماعی و خام حرکتی جسمانی………………………………………………… ۴۸

بدکارکردیهای مغزی…………………………………………………………………………………. ۴۹

مشکلات استخوانی و نابهنجاریهای اسکلتی……………………………………………………. ۵۵

نشانگان کودک خام حرکت………………………………………………………………………… ۵۶

فصل پنجم

بخش اول:

رویکردهای درمانی استاندارد برای بهبود بدکارکردی حرکتی………………………………. ۶۰

آرامش دهی……………………………………………………………………………………………. ۶۰

آمادگی جسمانی……………………………………………………………………………………… ۶۰

نیرومندی……………………………………………………………………………………………….. ۶۰

انعطاف پذیری مفصل……………………………………………………………………………….. ۶۰

مقاومت عضلانی……………………………………………………………………………………… ۶۰

مقاومت قلبی- ریوی………………………………………………………………………………… ۶۰

هماهنگی……………………………………………………………………………………………….. ۶۰

وضعیت بدنی…………………………………………………………………………………………. ۶۰

بخش دوم:

تاثیر ورزش و فعالیتهای بدنی بر روی اعصاب………………………………………………… ۶۲

حرکت درمانی در اختلالات روحی و روانی…………………………………………………… ۶۳

حرکت درمانی و فیزیوتراپی در ناراحتیهای عصبی…………………………………………… ۶۶

شیاتزو (طب سوزنی)……………………………………………………………………………….. ۶۷

روش درمان در شیاتزو……………………………………………………………………………… ۶۸

آب درمانی و حمام درمانی………………………………………………………………………… ۶۹

دست درمانی یا درمان با دست “Manual Yheropy”………………………………………..

فصل ششم

بخش اول:

ماساژ، حرکت و تحرک…………………………………………………………………………….. ۷۲

چرا تماس اهمیت دارد……………………………………………………………………………… ۷۴

بخش دوم:

روغن های اصلی ماساژ…………………………………………………………………………….. ۷۶

روغن بذر انگور………………………………………………………………………………………. ۷۶

روغن بادام شیرین……………………………………………………………………………………. ۷۷

روغن نارگیل………………………………………………………………………………………….. ۷۷

بخش سوم:

روغنهای اصلی……………………………………………………………………………………….. ۷۸

اسطو خودوس انگلیسی…………………………………………………………………………….. ۷۹

بابونه…………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

درخت چای…………………………………………………………………………………………… ۸۰

رز………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

کندر……………………………………………………………………………………………………… ۸۰

مر (نوعی صمغ)……………………………………………………………………………………… ۸۰

فصل هفتم

بخش اول:

آماده شدن برای شروع مراحل ماساژ…………………………………………………………….. ۸۲

مراحل ماساژ…………………………………………………………………………………………… ۸۲

چگونه ماساژ به بدن کمک می کند……………………………………………………………….. ۸۳

اثرات ماساژ بر دستگاههای مختلف بدن………………………………………………………… ۸۴

شل شدن بدن و بهبود گردش خون………………………………………………………………. ۸۵

بخش دوم:

انواع درمان…………………………………………………………………………………………….. ۸۶

درمان سوئدی…………………………………………………………………………………………. ۸۶

ماساژ درمانی شرقی………………………………………………………………………………….. ۸۷

درمان بیماری های استخوانی………………………………………………………………………. ۸۸

ماساژ درمانی عصبی عضلانی……………………………………………………………………… ۸۹

رایحه درمانی………………………………………………………………………………………….. ۸۹

بخش سوم:

ماساژ نشسته چیست؟……………………………………………………………………………….. ۹۰

فصل هشتم

بخش اول:

درک هندشیاتسو………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

آمادگی برای استفاده از شیاتسو به عنوان یک درمان………………………………………….. ۱۰۰

نصف النهار، تی‌سو‌بو، کیو و جیتسو………………………………………………………………. ۱۰۱

تی‌سو‌بو…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

کیو و جیتسو…………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

جدول نقاط فشاری مورد استفاده در ماساژ شیاتسو…………………………………………… ۱۰۳

درک مراحل اساسی ماساژ برای شیاتسو…………………………………………………………. ۱۰۴

بخش دوم:

درک بازتاب شناسی…………………………………………………………………………………. ۱۰۵

روشهای آرام سازی مورد استفاده در بازتاب شناسی…………………………………………. ۱۰۶

استفاده از روشهای Basic Holding (تماس با کف دست)…………………………………. ۱۰۷

استفاده از روشهای Basic Finger (بر اساس انگشت)……………………………………….. ۱۰۸

فصل نهم ترجمه مقالات اینترنتی

مقاله A: بررسی مدارک موجود در اثر گذاری، بی خطری و هزینه طب سوزنی،

ماساژ درمانی و اشعه درمانی در درمان درد ستون فقرات…………………………………… ۱۱۰

مقاله B: رایحه درمانی و ماساژ مدارک ساندرا با کل بی خطری و کارآمدی استفاده

از رایحه درمانی و ماساژ را توسط پرستاران کودکان بررسی می کند……………………… ۱۲۵

مقاله C: آیا ماساژ درمانی در درمان استرس موثر است؟…………………………………….. ۱۳۶

فصل دهم

فهرست منابع فارسی و انگلیسی و اینترنتی

منابع فارسی و انگلیسی…………………………………………………………………………….. ۱۴۰

منابع اینترنتی…………………………………………………………………………………………… ۱۴۰

ماساژ برای خانواده و دوستان شما، مادر بزرگها، کودکان و برای تمام کسانی است که دوستشان دارید. ماساژ از لحاظ جسمی برای کمک به اشخاص و مراقبت از آنها و به طور کلی برای تمام افرادی است که احساس می کنید می توانید با آنها در عمل مراقبت جسمی شریک شوید.
ویژگی خاص ماساژ، در برقراری ارتباط بدون کلامی است که در ذات خود، عملی غیرعادی نیست. برای مثال، ما اغلب سعی می کنیم کسانی که در اطرافمان زندگی می‌کنند، بدانند دوستشان داریم؛ با آنها همدردی می کنیم و قدرشان را می دانیم. وقتی فردی برای اولین بار به خوبی ماساژ داده می شود، وارد نوعی حالت جسمی- روانی می‌گردد که توصیف آن مشکل است. همچون لحظه وارد شدن به اتاقی که در آن تا به آن لحظه، قفل و از دید پنهان بوده است. کسانی با این حالت آشنا هستند که نوعی از مدیتیشن  روزانه را تمرین می کنند. هرچند لزومی ندارد که ماساژ دهنده در این مرحله توقف کند. او هرچه بیشتر بتواند آگاهی رو به افزایش ماساژ گیرنده را دریابد، به همان میزان می تواند نیروی درونی و تجربه اش را منتقل کند. کمترین تماس، تبدیل به بیان می شود؛ مانند طرحی با قلمی مناسب روی کاغذ حساس. پس ماساژ، القا کننده اعتماد، یکدلی و احترام، بدون به زبان آوردن سخن و به وسیله حسی صرفاً جسمی است. زیرا این لحظات می توانند با احساسی از کمال بیان شوند و هرگز، هیچ کلامی با آن برابری نخواهد کرد.

 

دانلود

فایل بصورت ورد ١١٠ صفحه قابل ویرایش می باشد

/ 0 نظر / 7 بازدید