پایان نامه تاثیر رنگ بر حافظه کودکان

خلاصه مطالب:

یکی از با نفوذترین جنبه ها در کیفیت زندگیمان رنگ است. ما از قدرت ادراکمان هر روز از رنگ استفاده می کنیم. بدون رنگ هیچ چیز برای ما قابل تشخیص نیست، علائمی که عدم ترافیک در خیابانها را باعث می شوند و به وسیله آن سرعت ماشینها تنظیم شود قابل کنترل نیست. از همه مهمتر تکنیک یادگیری (که مورد بحث ما نیز هست) بمراتب افزایش می یابد. یک وظیفه مهم رنگ این است که به قسمت سازماندهی ادراکی مغزها علامت فرستاده و به آن کمک می کند. رنگ یکی از پارامترهای مهمی است که با ارسال علامت به قوة ادراک ما کمک و آن را سازماندهی می کند. رنگ حافظه نمودی است که توسط آن ویژگیهای متفاوت اشیاء شناسایی و لذا درک ما را از آنها روشن می کند. رنگ حافظه نمودی است که رنگ متعلق به موضوع مشخصه ادراکمان از طریق آن رنگ نفوذ می کند. بنا به دلایل زیاد مطالعه آنچه که رنگها مهارت در از بر کردن را به حداکثر می رساند بسیار مهم است. مسأله ما در این پژوهش آیا رنگ بر حافظه تأثیر مثبت دارد. آیا رنگ و حافظه رابطه مستقیم وجود دارد.

رنگ: بنا به تعریفی رنگ عبارتست از ارتعاش نسبی انرژی و ضبط آن به وسیله سلولهای محیطی که پس از انتقال به مغز اثر آن متظاهر می شود. بعبارت دیگر نوری که از سطح اشیاء به چشم منعکس می گردد رنگ نامیده می شود. لذا منظور از رنگی بودن یک جسم در واقع خاصیت جذب و انعکاس طول موج های مشخصی از نور می باشد. حافظه عبارت است از نگهداری Retention و یادآوری Recall آنچه که یاد گرفته شد. یادگیری، نگهداری و یادآوری لازمه حافظه می باشد کاملاً به یکدیگر وابسته هستند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول : مقدمه

مقدمه                                                                                                  ۱

بیان مسئله                                                                                             ۴

هدف پژوهش                                                                                        ۴

اهمیت موضوع                                                                                       ۴

فرضیات پژوهش                                                                                    ۵

متغیرهای اساسی پژوهش                                                                          ۵

تعاریف عملیاتی                                                                                     ۶

فصل دوم : پیشینه تحقیق

مفهوم رنگ                                                                                           ۸

پیدایش رنگها                                                                                        ۱۱

دسته بندی رنگها                                                                                    ۱۴

رنگ شناسی کودکان                                                                                ۲۱

رویت رنگ                                                                                           ۲۵

طبیعت رنگها                                                                                         ۲۶

آمیزش رنگها                                                                                         ۲۷

اختلالات رویت رنگ                                                                     ۳۰

فیزیولوژی رنگ                                                                                     ۳۲

عنوان                                                                                             صفحه

تقویت درک رنگ                                                                                   ۳۳

حافظه                                                                                                  ۳۴

رشد حافظه در نوباوگی                                                                            ۴۰

حافظه چیست ؟                                                                                     ۴۲

انواع حافظه                                                                                           ۴۶

حافظه کوتاه مدت                                                                                   ۴۷

حافظه بلند مدت                                                                                     ۴۹

اندازه گیری حافظه (یادآوری با فرایندشناسی بازآموزی)                                    ۵۳

حافظه سازنده                                                                                        ۵۶

عوامل موثر بر یادگیری وتقویت حافظه                                                         ۵۷

تداعی اندیشه ها                                                                                     ۵۹

درباره فرایند به خاطر سپردن                                                                      ۶۱

حافظه و فراگیری                                                                                    ۶۳

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

جامعه آماری                                                                                         ۶۹

روش تحقیق                                                                                          ۶۹

نمونه                                                                                                   ۶۹

حجم نمونه                                                                                           ۶۹

روش نمونه گیری                                                                                   ۷۰

عنوان                                                                                             صفحه

ابزار تحقیق                                                                                           ۷۰

روش و چگونگی اجرا                                                                             ۷۰

روش آماری                                                                                          ۷۱

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل

جدول شماره ۱ و ۲ برای گروه رنگی و بازشناسی همراه با نمودار                        ۷۳

جدول شماره ۳ برای گروه سیاه و سفید همراه با نمودار                                     ۷۴

جدول شماره ۴ برای بازشناسی گروه سیاه و سفید همراه با نمودار                        ۷۵

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

خلاصه مطالب                                                                                       ۸۲

محدودیتهای پژوهش و پیشنهادات

منابع

ضمایم

چکیده

 

دانلود

فایل بصورت ورد ٩١ صفحه قابل ویرایش می باشد

/ 0 نظر / 5 بازدید