بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان – دختران و پسران شهر تهران

« فهرست مطالب »

عنوان                                                                             صفحه

چکیده :

فصل اول کلیات 

بیان کلی مسئله                                                                             ۱

سوال پژوهشی                                                                             ۴

فرضیه ها                                                                          ۴

تعریف اصطلاحات                                                               ۵

بیان اهداف  پژوهش                                                            ۹

فصل دوم  – بررسی  پیشینه  وادبیات  پژوهش

بررسی آخرین پژوهش های انجام  شده درزمینه  پژوهش  حاضر       ۱۱

بررسی کلیه  نظریه ها وتئوریهای درزمینه پژوهش  حاضر              ۲۲

عوامل تعیین  کننده  جوعاطفی  خانواده                                              ۲۵

رابطه  پدر ومادر  بافرزندان                                                  ۲۶

الگوهای تربیت  فرزندان                                                       ۲۹

رابطه  اعتماد به نفس  وروابط  دوستانه  والدین با کودک             ۳۳

مسئولیتهای  والدین  دررابطه  با ایجاد  اعتماد به نفس                     ۳۵

علائم  ونشانه های  اختلال  در اعتماد  به نفس                        ۳۶

نشانه های  اعتماد  به نفس  در افراد                                          ۳۹

ضرورت  اهمیت  وفایده پژوهش                                       ۴۱

فصل سوم روش جامعه آماری

روش نمونه  گیری                                                     ۴۳

انواع  متغیرها                                                                     ۴۳

روش گرد آوری اطلاعات                                            ۴۳

معرفی ابزار  پژوهش                                                           ۴۴

 روش مطالعه                                                           ۴۶

مدل آماری                                                              ۴۶

فصل چهارم تجزیه و تحلیل  نتایج

تجزیه و تحلیل آماری                                                           ۴۹

فصل پنجم بحث ونتیجه  گیری

بررسی و بحث درباره  نتایج                                        ۵۴

محدودیتها  وانتقادها                                                  ۵۶

پیشنهادها                                                                ۵۷

خلاصه  پژوهش                                                       ۶۱

خلاصه  پژوهش  به زبان انگلیسی                                 ۶۲

پیوست ها

پیوست  یکم – منابع فارسی  برحسب حروف الفبا

پیوست دوم  – منابع  پایان نامه ای

پیوست  سوم – پرسشنامه  وپاسخ نامه

 

بیان کلی مسئله

خانواده ازمهمترین  نهاد واز نیرومند ترین ارگان  اجتماعی است  زیرا پایه های  خوشبختی  وبدبختی  انسان در آنجا به وجود  می آید .

انسانیت  واخلاق  آدمی درمحیط  خانواده شکل می گیرد وعواطف  نیک وبد در آنجابه وجود  می آید . وقتی سخن  از خانواده به میان  می آید بحث  از محیطی است  که در آن دوکانون  مهر وانضباط  ، دوانسان  یادومسئولیت  وشیوه رفتار  وخلق وخوی  جداگانه  آغوش  گشوده  و فرزند را  درکنار خود گرفته اند . سخن از دامنها ی پاکی است  که نسلی را در خود  می پروراند  و آنها را برای حیات شرافتمندانه  آماده می سازد .

طبیعی است که اگراین دو عنصر ،  یعنی پدر ومادر  درمسیر ثواب باشند  خانواده برای طفل  سعادت آفرین است واگراین  دو آلوده باشند  کودک جزنگون بختی  وسیه روزی  بدست نخواهد  آورد . ( قائمی  ، ۱۳۸۱ ، ص ۲۶۹) کودک ازخانواده  ووالدین  خودتاثیر می پذیرد  همانگونه که گیاه  ونهالی از زمین  ، آب وغذا  اوازخورشید  نور می گیرد . عوامل خانوادگی  ازعقاید  وافکار ، مذهب واخلاق ، عاطفه  وخلق وخوی  درکودک بعد ومیزانی است  که برخی  از روان شناسان رابه اظهار این  اندیشه واداشته است که طفل  آئینه تمام نمای  وجود والدین است .

برخورد کودک  باالگوها  وسرمشق های خانوادگی درتکوین  شخصیت او چنان  اثر دارند  که به زحمت  می توان بخشی  از آن را ازصفحه  ذهن  وروان کودک زدود . او معیارهای  اخلاقی والدین  وجنبه های  الگوئی آنان  رابه گونه ای  جذب می کند  ودرخود نفوذ می دهد که تقریباً می توان گفت  جزء سرشت وطبیعت  اواست .  القاآت  والدین ، امر ونهی آنها ، هدایت وموعظه  وارشادشان ،منع  وردشان  همه درکودک  مؤثراست .

تذکرات  وهدایتهای  پدر بزرگ  ومادربزرگ ، القاآت  ورهنمودهای برادران وخواهران  ارشد ، سخنان وتذکرات  خدمتکار وکلفت  ونوکر ، وبالاخره  رهنمودهای  همه کسانی  که درعرصه حیات  خانواده با کودک درارتباطند  درسازندگی  یاویرانی  بنای اخلاقی  کودک اثر دارند  والدین در طریق تربیت  صحیح  کودکان  به این مسائل باید آگاه  باشند ( همان منبع ، ص ۱۷۷) نوجوان وجوان  امروز کودک گذشته است  خصایص  ورفتارهای  وی نیز وابسته  به دوره کودکی  وی بوده اند  که آن را از اولیا وخانواده  خود کسب نموده  است . پدر ومادر اولین  کسانی هستند  که زیر بنای شخصیت سالم یک نوجوان  رامی سازند  وپایه گذار ارزش ها ومعیارهای  فکری وی هستند  نوجوان  دراین دوره بیش از هر زمان دیگر نیاز به مراقبت  وهمراهی  والدین  خود دارد ، لذا قطع رابطه  با نوجوان  ویا رابطه  نادرست بانوجوان ممکن است تاثیرات مخربی  بر او بگذارد  ( اکبری  ، ۱۳۸۱، ص ۳۲۱) .

 

دانلود فایل

نوع فرمت: ورد - تعداد صفحه: 83

/ 0 نظر / 11 بازدید