پروژه بررسی هوش هیجان در رابطه با سلامت روانی

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول
گسترده علمی موضوع مورد پژوهش
۱-موضوع پژوهش
۲- ابعاد موضوع پژوهشی
۳- هدف پژوهش
۴- امکان بررسی موضوع اهمیت آن از لحاظ علمی و نظری
۵- سوالهای پژوهش
۶- فرضیه های تحقیق
۷- متغیر پژوهش و تعریف عملیاتی و اطلاعاتی
۶-۷-۱- متغیر پیش بینی کننده
۷-۲- متغیر پیش بینی شونده
۷-۳- هوش هیجانی
۷-۴- هیجان
۷-۵- سلامت روانی
۷-۶- علائم جسمانی
تعریف نظری
تعریف عملیات
۷-۷- اضطراب و اختلال در خواب
تعریف نظری
تعریف عملیاتی
۸-۷- اختلال در کنش اجتماعی
تعریف نظری
تعریف عملیاتی
۹-۷- افسردگی شدید یا اساسی
تعریف نظری
تعریف عملیاتی
چکیده فصل
فصل دوم
مرور و تحلیل یافته های پیشین
در قلمرو و موضوع
تاریخچة هوش هیجانی
تعریف و پیشینه هوش هیجانی
پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی
تعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنر
هوش میانی فردی
هوش انتزاعی
هوش عینی
هوش هیجان و مؤلفه های آن
خود آگاهی
خود کنترلی یا مدیریت خود
شعور اجتماعی
خود انگیزی
۴- مهارتهای اجتماعی
اساس فرهنگی هوش هیجانی
تفاوت IQ با هوش هیجانی
زمینه های بحث هوش هیجانی
۹- کالبد شکافی یک تسخیر هیجانی
۹-۱ مقدمه
۹-۲- سیستم ارتباط عصبی
۹-۳- قراول هیجانی
۹-۴- متخصص حافظه هیجانی
۹-۵- هماهنگی فکر و هیجان
۱۰- مختصری درباره بهداشت روانی
۱۱- تعریف مفاهمی بداشت روانی
۱۲- صلامت روان از نظر آلپورت
۱۳- سلامت روان از نظری رل راجرز از یک فرم
۱۴- ملاکهای مهم از نظر فیشن
۱۵- عوامل مؤثر بر بهداشت روانی
۱۴- ملاکهای مهم از نظر فیشن
۱۵- عوامل مؤثر بر بهداشت روانی
تأمین نیازهای جسمانی
تأمین نیازهای روانی
احساس ایمنی
احساس ارزشمندی
میل به موقعیت
واقع بینی
یادگیری گذشته
عوامل اجتماعی
نمادهای اجتماعی
شرایط محیطی
اصلاح و سبک روش زندگی
۱۷- نقش مذهب و فلسفة زندگی در بهداشت روانی
۱۸- انسان سالم
۱۱- ویژگیهای انسان سالم از نظر راجرز

فصل سوم
فرآیند روش شناختن و بررسی تجربی موضوع
روش تحقیق
جامعه مورد بررسی
نمونه منتخب
روش نمونه گیری
ابزار و روش اجرای پژوهش
۵-۱- آزمون هوش هیجانی (سیبر یا شرینگ)
روش اجرای آزمون
روش نمره گذاری
جدول مربوط به هر کدام از سؤالات در مؤلفه های هیجانی در آزمون سیریا شرینگ است
۵-۲- پرسشنامه سلامت روانی( GHE )
روایی و اعتبار
روش اجرای آزمون
روش نمره گذاری
روش قراردادی
۵-۳- روشهای آماری و منطق استفاده از آن
فصل چهارم
ارائه و تحلیل نتایج
یافته های توصیفی
جداول داده های توصیفی مربوط به الگوهای هوشی هیجانی و سلامت عمومی
محاسبات مربوط به میانگین فرضیه اول
محاسبه انحراف استاندارد
محاسبه شریب همبستگی
محاسبه آزمون معناداری همبستگی
جدول سطح معنادار بودن
محاسبات مربوط به فرضیه دوم
رابطه هوش هیجانی و رابطه کار جسمانی
محاسبات مربوط به فرضیه سوم هوش هیجانی با اضطراب
محاسبات مربوط به فرضیه چهارم هوش  هیجانی با به کارکرد اجتماعی
محاسبات مربوطه به فرضیه پنجم رابطه هوش هیجانی با افسردگی
فصل پنجم
بحث ونتایج کلی
فهرست منابع و مآخذ
پیوست
پرسشنامه
پرسشنامه سلامت عمومی

 گسترده علمی موضوع مورد پژوهش
۱-موضوع پژوهش :
بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی

۲- ابعاد موضوع پژوهشی :
با نگاهی به موضوع مورد بررسی و با توجه به پژوهشها و بررسیهایی تا به امیرو انجام گرفته و به ثبت رسیده است احتمالاً ممکن است تفاوت میان افراد از لحاظ هوش هیجانی با سلاما روانی آنها به بساری از مسائل که در اینجا گنجانیده . نمی شود پرداخته شده باشد . در این پژهش ما به دنبال مسائلی از لین قبیلی هستیم که :
با شناخت از هوش هیجانی می توان سلامت عمومی را در افراد پیش بینی کرد .
با بررسیهای انجام شده می توان در نظر داد که کدام یک از مؤلفه های سلامت عمومی می تواند بیشتر در هوش هیجانی تأثیر داشته باشد و در جهت رفع یک تلاش نمود .

۳- هدف پژوهش :
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی با مؤلفه های جسمانی باید کارکردی اجتماعی ، افسردگی شدید ، اضطراب و در کل سلامت عمومی باشد شناساندن یک مسئله که چطور هوش هیجانی در سلامت عمومی فرد می تواند تأثیر گذار باشد و با در نظر گرفتن اینکه خانواده ها با کلامشان و عملکردشان می توانند کودک را در جهت شناخت خود و رفتارش و در عین حال شناخت دیگران نقش داشته باشند و با توجه به اینکه هوش هیجانی زیر مجموعه ای از هوش اجتماعی است و می تواند فرد را در جهت سازگاری با جامعه همراه نماید .

۴- امکان بررسی موضوع اهمیت آن از لحاظ علمی و نظری :
عوامل متعددی در سازگاری و رضایت از زندگی دخیل می باشند که می توان هوش هیجانی را در اینجا نام برد که در جهت سازگاری و بهداشت روانی هر چه بیشتر افراد تأثیر گذار می باشند .
هوش هیجانی نیز مانند هوش غیر شناختی دشوار است هوش هیجانی نوع دیگری اسز هوش است که مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است . توانایی مطلوب خلق و خو وضع روانی و کنترل تکانش هاست عاملی است که به شکست ناشی  از دست نیافتن به هدف و شخص ایجاد انگیزه امید می کند ( دانیل گلمن ۱۳۸۸ ، ص ۱۸ ) در واقع باعث می شود که فرد همدلی و هم حسی را لمس نماید .
گلمن ضمن مهم شمردن هوش غیر شناختی و هیجانی می گوید هوش بهر در بهترین حالت خود تنها عامل ۲۰ درصد از موفقیت های زندگی است و ۸۰ درصد موقعیت ها به عوامل دیگر دابسته است و سرنوشت افراد در بساری از موارد در گروه مهارت هایی از هوشهایی دیگر از قبیل هوش هیجانی را تشکیل می دهد .
با توجه به اینکه سلامت عمومی در سازگارتری بهتر فرد با محیط پیرامون خود از مسائل اصلی جامعه می باشد می توان انتظار داشت که هوش هیجانی می تواند چقدر در تأثیر گذاری فرد در سازگاری هر چه بیشتر او با اجتماع خود نقش آفرین باشد و او در جهت کمال و موفقیت روز افزون یاری نماید .

۵- سوالهای پژوهش :
ساختار جامعه بر پایة سلامت عمومی جامعه استوار است .
در این پژوهش سوالهایی از این فبیل مطرح می شود .
آیا هوش هیجانی با مؤلفه بدنی سازی رابطة معناداری دارد .
آیا هوش هیجانی با مؤلفه اضطراب و بی خوابی رابطة معناداری دارد .
آیا هوش هیجان با مؤلفه بدکارکردی اجتماعی رابطة معنا داری دارد .

آیا هوش هیجانی با مؤلفة افسردگی و خیم رابطة معنا داری دارد .
آیا هوش هیجانی با سلامت روانی رابطة معنا داری دارد .

۶- فرضیه های تحقیق :‌
با توجه به سؤالهایی که مطرح شد فرضیه های زیر تدوین شده است .
هوش هیجانی با سلامت روانی رابطة معناداری دارد .
هوش هیجانی با مؤلفه بدن سازی رابطة معناداری دارد .
هوش هیجانی با مؤلفه اضطراب و بی خوابی رابطة معنا دارای دارد .
هوش هیجانی با مؤلفه بدکاری اجتماعی رابطة معنا داری دارد .
هوش هیجانی با مؤلفه افسردگی و خیم رابطه معنا داری دارد .

۷- متغیر پژوهش و تعریف عملیاتی و اطلاعاتی :
۶-۷-۱- متغیر پیش بینی کننده :‌
متغیری است که تغییر آم در دست پژوهشگر است که به آن متغیر مستقل نیز می گویند . متغیر پیش بینی کننده ( مستقل) در این پژوهش میزان هوش هیجانی می باشد.

۷-۲- متغیر پیش بینی شونده :
متغیری است که تحت تأثیر متغیر پیش بینی کننده (مستقل) مقدارش فرق می کند و در این پژوهش میزان متغیر پیش بینی شونده وابسته ، است (دلاور ، ۱۳۷۴ ، ص ۴۹ ) سلامت روانی همراه مؤلفه هایش .
متغیر وابستة رفتاری را که می خواهد اثر متغیر مستقل را بر روی آن مورد مطالعه قرار دهد مشخص می کند لذا افرادیکه در پرسشنامه آزمون هوش هیجانی نیمرة بالایی را کیب کند از سلامت روانی بالایی برخوردار است . (مفلامری ، ۱۳۷۹)

۷-۳- هوش هیجانی :
با توانایی درک خود و دیگرا یعنی شناخت هرچه بیشتر احساسات ، عواطف خویش و ارتباط سازگاری قفرد با مرد و محیط پیوند دارد . (گلکن ، ۱۳۸۰)

۷-۴- هیجان :
پاسخ به بلافاطلة ارگانیسم با توجه به درجة جذابیت یک موقعیت خاص ( واکمیر ، ۱۹۹۰ ، ص ۲۹ )

۷-۵- سلامت روانی :
سازمان جهانی بهداشت ، بهداشت روانی را چنین تعریف می کند بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای میگیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی ، روانی جسمی ، شخصی که از بهداشت روانی برخوردار است می‌توان شمار صفهای خود را با دنیایی بیرون و درون حل کند . اگر شخص توان انجام دادن سازگاری با محیط را نداشته باشد تعارض های او به صورت نوروز نشان می دهد و به شخص نوروتیک تبدیل می شود .

۷-۶- علائم جسمانی :
تعریف نظری :
علائم جسمانی نشانه هایی بیمارگونه حاکی از یک بیماری جسمانی هستند . که ممکن است در اثر مصرف دارو و یک بیماری جسمانی با یک اختلال روانی ظاهر شوند . (کاپلان و سادوک ، ۱۹۹۳ ، ص ۹۵ )

 

دانلود فایل

فایل بصورت ورد ١١٣ صفحه قابل ویرایش می باشد

/ 0 نظر / 58 بازدید