بررسی میزان شاخص های افسردگی در بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار

فهرست مطالب

چکیده تحقیق: أ‌

فصل اول. ۱

مقدمه. ۲

بیان مسئله: ۸

اهداف تحقیق: ۱۰

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. ۱۱

فرضیه ها یا سؤالات ویژه تحقیق: ۱۲

انواع متغیرهای طرح تحقیق: ۱۴

تعریف واژه ها و اصطلاحات: ۱۵

شاخص افسردگی ( تأیید و تصدیق) ۱۶

شاخص افسردگی (عشق و محبت) ۱۶

شاخص افسردگی (موفقیت) ۱۷

شاخص افسردگی (کامل گرایی): ۱۸

شاخص افسردگی ( شایستگی) ۱۸

شاخص افسردگی ( قدرت مطلق): ۱۹

شاخص افسردگی (استقلال رأی): ۲۰

دانش آموز ورزشکار: ۲۰

دانش آموز غیر ورزشکار: ۲۱

فصل دوم ۲۲

افسردگی چیست؟. ۲۳

نکاتی پیرامون اهمیت و فوائد ورزش: ۲۹

مبانی روان شناسی تربیت بدنی و ورزش: ۳۵

شخصیت و ورزش: ۳۸

نظریه های روان شناسی در باره افسردگی: ۳۹

نظریه یادگیری:(Learning theory) 39

نظریه فرهنگی – اجتماعی: ۴۲

مزایای روانی فعالیت جسمانی: ۴۴

راههای درمان افسردگی: ۴۷

ورزش و افسردگی: ۵۱

بیان عقاید و نظرات و تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق: ۵۷

فصل سوم ۷۱

مقدمه. ۷۲

فصل چهارم ۷۹

مقدمه. ۸۰

جدول ۱-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقایسه تأیید و تصدیق  ۸۰

جدول ۲-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس عشق و محبت   ۸۱

جدول ۳-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس موفقیت   ۸۳

جدول ۴-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس کامل گرایی  ۸۴

جدول ۵-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس شایستگی  ۸۵

جدول ۶-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس قدرت مطلق  ۸۶

جدول ۷-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس استقلال رأی   ۸۷

جدول ۸-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس افسردگی  ۸۸

جدول ۹-۴: جدول آزمون t برای معنی داری تفاوت مقیاس سن  ۸۹

جدول ۱۰-۴:: جدول ضرایب همبستگی پیرسون. ۹۰

فصل پنجم ۹۳

بیان پیشنهادات: ۹۹

منابع و مآخذ: ۱۰۰

مقدمه

سلامت هر جامعه ای وابسته به سلامت تک تک افراد آن جامعه است و این سلامت در دو بعد باید مدنظر قرار گیرد، اول در بعد جسمانی و دوم در  بعد روانی.

برای تأمین بهداشت جسمانی همواره توجهات خاصی در سازمان های جامعه  ما بوده است.اما از بعد روانی هم به صورت سازمان یافته درسالهای اخیر توجهاتی صورت گرفته است.

برای بهداشت روانی جامعه نیز مسئله پیشگیری بهتر از درمان می باشد. هرچقدر بتوانیم دانش آموزان را به سمت ورزش سوق دهیم به همان میزان به سلامت جامعه کمک نموده ایم.افسردگی یکی از اختلالات خلقی است که تأثیر زیادی در پیشرفت تحصیلی، انگیزه و امید به آینده  در دانش آموزان دارد.

از جمله اموری که آموزش و پرورش باید به آن توجه کند تقویت ورزش مدارس  و هدایت دانش آموزان به سمت ورزش است. (رمضانی ، ۱۳۸۰)

یکی از مهمترین نعمت ها، نعمت تندرستی و سلامت است که می تواند در موفقیت انسان عامل مهمی باشد.

یک خانواده و یک جامعه تنها زمانی قادر خواهد بود راه ترقی و تکامل را طی کند که متشکل از افرادی سالم، با ارزش و پاک باشد.

با توجه به این مهم تربیت بدنی و ورزش به عنوان بخشی از نیاز ساختاری نیاز انسانی بایستی مورد توجه همه افراد جامعه اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ باشد.

تربیت بدنی یک پدیده انسانی و یک ابزار سودمند و مؤثر برای پرورش جسم و روح، ارتقای فرهنگ و تربیت اخلاق است و می تواند زمینه ساز هویت ملی باشد نقش ورزش در پیشگیری از نارسایی های بدن، ورزش درمانی و برنامه ریزی و گسترش تربیت بدنی در سطوح مختلف زندگی عموم مردم باید مورد توجه قرار گیرد.

 

دانلود فایل

نوع فرمت: ورد - تعداد صفحه: 111

/ 0 نظر / 11 بازدید