تک داک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/۱٠/٢٧

فهرست مطالب:
چکیده:
مقدمه:
تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان                                                                       ۸
تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران                                                                       ۹
تاریخچه معاملات بورس اوراق بهادار تهران                                                            ۱۱
صنعت بورس                                      ۱۳
گروه اقتصادی                                                                                                         ۱۳
با ساختار بورس آشنا شویم                                                                                     ۱۷
جایگاه بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران                                                   ۱۸
ساختار سازمانی بورس اوراق بهادار                                                                      ۱۹
ارکان بورس عبارتند از :                 ۱۹
۱- شورای بورس                                                                                                  ۱۹
۲- هیات پذیرش اوراق بهادار                                                                                 ۱۹
۳- هیات داوری بورس                                                                                           ۱۹
۴- سازمان کارگزاران بورس                                                                                 ۱۹
نحوه فعالیت کارگزاران در بورس                                                                           ۲۰
کارگزاران می توانند خدماتی را ارائه دهند                                                            ۲۰
دستور خرید وفروش                                                                                            ۲۱
فرم درخواست فروش دارای مشخصات زیر می باشد                                             ۲۲
ساعت کار تالار بورس                                                                                         ۲۲
شاخص های اصلی بازار سهام                                                                          ۲۲
۱- شاخص قیمت سهام                                                                                       ۲۳
۲- شاخص قیمت و بازده نقدی                                                                           ۲۳
۳- شاخص بازده نقدی سهام                                                                              ۲۳
ساختار بورس در ایران                                ۲۴
الف ـ ساختار قبلی بازار اوراق بهادار                                                                ۲۴
ب ـ ساختار بازار اوراق بهادار در قانون جدید                                                    ۲۵
بازار اوراق بهادار                       ۲۵
چگونگی پذیرش شرکت‌ها در بورس                                                                 ۲۶
فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار                                                 ۲۸
شرایط عمومی پذیرش در بورس                         ۲۸
شرایط پذیرش در بازار نزدیک                                                                           ۲۹
اعضای نزدیک                                                                                                  ۳۰
پذیرش آسان در فرا بورس                                                                               ۳۱
ارایه اطلاعات شفاف در فرابورس                                                                   ۳۲
شرایط کارایی بازار بورس اوراق بهادار                                                         ۳۲
شرایط کارایی بازار بورس                                                                             ۳۳
شرایط پذیرش اختیار معاملات در بورس                                                         ۳۵
شرایط اختصاصی پذیرش شرکت‌های سرمایه‌گذاری                                        ۳۶
شرایط اختصاصی پذیرش انواع شرکت‌ها در بورس                                        ۳۶
شرکت‌های بیمه                                                                                             ۳۷
بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری غیربانکی                                                    ۳۷
شرکت‌های خدمات انفورماتیک                                                                        ۳۷
شرکت‌های لیزینگ                                                                                        ۳۸
دستورالعمل پذیرش سهام دولت در بورس در جریان خصوصی‌سازی              ۳۸
مدارک و مستندات مورد نیاز جهت بررسی درخواست پذیرش                         ۳۸
بررسی اجمالی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران از شروع تا کنون                ۴۰
فن اوری اطلاعات : تنگنای رشد بورس                                                         ۴۵
ورودی های کنترل کننده در یک بورس کارآمد                                                 ۴۵
نارسایی سیستم معاملات                                                                               ۴۶
نارسایی های سیستم اطلاع رسانی                                                                ۴۸
بازار سرمایه                    ۵۰
۱- بازارهای اولیه                                                                                       ۵۱
۲- بازارهای ثانویه                                                                                      ۵۱
تئوری بازار                                                                                                 ۵۱
شکل تئوری شرایط کافی برای وجود بازار کارا     ۵۲
شکل قوی بازار کارا                                                                                     ۵۲
شکل ضعیف بازار کارا                                                                                 ۵۳
شکل نیمه قوی بازار کارا                                                                             ۵۴
مفهوم نیمه کارا بودن بازار برای حسابداری                                                ۵۴
برخی مفاهیم نیمه قوی بازار کارا               ۵۴
الف ) سایر منابع اطلاعاتی وجود دارند                                                       ۵۴
ب ) سرمایه گذاران و تمایلات آنها                                                              ۵۵
ج ) سرمایه گذاران محافظت می شوند                                                        ۵۵
بازارها تخصصی و پیچیده                                                                         ۵۵
محتوای اطلاعاتی قیمت سهام                                                                    ۵۶
آیین‌نامة شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار                  ۵۸
مدلهای تعیین ارزش سهام عادی                ۶۶
مدل بدون رشد                                                                                     ۶۷
مدل با رشد                                                                                          ۶۷
مدل رشد فوق العاده                                                                             ۶۹
تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور                                                  ۷۰
عوامل مطلوب یک صنعت در تجزیه و تحلیل اساسی ۷۱
۱) موقعیت رقابتی شرکت                                                                     ۷۲
۲) کیفیت مدیریت                                                                                 ۷۲
۳) کارآیی عملیات                                                                                ۷۳
۴) تجزیه و تحلیل ساختار مالی (بدهی های جاری و بلندمدت)               ۷۳
۵) قابلیت سوددهی                                                                              ۷۳
کنترل قیمت سهام توسط بورس                                                            ۷۵
روش پیشنهادی بورس تهران برای کنترل قیمت                                  ۷۶
ایرادهای روش پیشنهادی در بورس تهران                                         ۷۶
بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان             ۷۸
چالش های حجم مبنا                                                                          ۷۹
فلسفه حجم مبنا                                                                                 ۸۰
تاثیر حجم مبنا بر بازار                                                                      ۸۰
بازارگردانى                                                                                     ۸۳
عوامل تاثیرگذار بر فعالیت بازار گردان ها۸۴
۱- عرض بازار                                                                              ۸۴
۲ – عمق بازار                                                                               ۸۴
۳  – نسبت سرمایه گذاران اطلاعات مدار به نقدینه مدار                   ۸۵
آیین‌نامة ارائة خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار                      ۸۶
سبد اختصاصی اوراق بهادار                                                             ۸۶
مشاوره                                                                                            ۸۶
سبدگردانی                                                                                        ۸۶
مشاور و سبدگردان                                                                           ۸۶
سرمایه‌گذار                                                                                      ۸۷
شرایط اعطای مجوز ارائة خدمات مشاوره و سبد گردانی اوراق بهادار  ۸۸
الزامات ارائة خدمات مشاوره و سبد گردانی اوراق بهادار                   ۸۸
اهم موارد لازم‌الرعایه در قراردادهای                                                ۸۸
نظارت و بازرسی                                                                               ۹۰
آیین‌نامة فعالیت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خرید در بورس اوراق بهادار۹۲
شرایط اعطای مجوز                                                                           ۹۳
الزامات و چگونگی ارائة خدمات “کارگزار معرف                              ۹۴
تهیة “امیدنامه”                                                                              ۹۵
الزامات و چگونگی ارائة خدمات “کارگزار متعهد خرید”                     ۹۶
امتیازات “کارگزار معرف” و “کارگزار متعهد خرید”                         ۹۶
شرایط تعلیق و لغو مجوز                                                           ۹۷
آیین‌نامة معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران   ۹۸
نتیجه گیری وخلاصه                                                               ۱۱
منابع  :                                                                                        ۱۱۲

چکیده:
مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ برای قیمت گذاری عادلانه اوراق بهادار می باشد. این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اسا س مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است به دست می آورند. انواع اوراق بهاداری که قابل معامله در بورس اوراق بهادار می باشند شامل: سهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار و قراردادهای آینده در بورس اوراق بهادار، قیمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رویدادهای مختلف حساسیت نشان می دهد.
هدف اصلی این تحقیق بررسی روش های قیمت گذاری سهام عادی تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می باشد که در ابتدا تعریف سهام عام و حقوق آن آورده شده و سپس بحث اصلی که نحوه قیمت گذاری سهام عادی می باشد پرداخته می شود و تجزیه و تحلیل اصلی در ارزیابی سهام، نحوه تعیین قیمت در بورس تهران و در پایان کنترل قیمت توسط بورس را بیان خواهیم کرد.
مقدمه:
بورس اوراق بهادار مکانی است که در آن انواع مختلف اوراق بهادار مانند سهام عادی، اوراق قرضه، اختیار معامله اوراق بهادار (option) و قراردادهای آینده (future contract) مورد داد و ستد قرار می گیرد.
مهم ترین وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد یک بازار کارآ و مداوم برای اوراق بهادار است به گونه ای که هر لحظه بتوان اوراق بهاداری را به قیمت عادلانه و نزدیک به قیمت معامله قبلی مورد معامله قرار داد. بنابراین بورس باید بتواند نقدینگی کافی را برای سرمایه گذاران ایجاد کند. در چنین بازاری، سرمایه گذاران خواهند توانست که اوراق بهادار خود را سریعاً به نقد تبدیل و یا داراییهای نقدی خود را صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار نمایند.
وظیفة مهم دیگر بورس، تعیین قیمت اوراق بهادار است. قیمت در این بازار بر اساس سفارش های خرید و فروش (عرضه و تقاضا) اوراق بهادار تعیین می شود. تمام سفارش های خرید و فروش اوراق بهادار از اقصی نقاط کشور به محل بورس در سال، و با توجه به حجم عرضه و تقاضا، قیمت سهام تعیین می گردد که این وظیفه از طریق خبرگان مالی اعمال می شود. خبرگان مالی اطلاعات مورد نیاز برای قیمت گذاری را بر اساس مدل های قیمت گذاری که بر پایه مفروضات صحیح و مطابق بازار طراحی شده است، بدست می آورند.
یک بازار کارآ باید این امکان را فراهم سازد که بر اساس اطلاعات منتشر شده در بازار، اوراق بهادار مورد ارزیابی همیشگی قرار گیرد و آثار آن در قیمت اوراق بهادار منعکس گردد؛
به عبارت دیگر، در بورس اوراق بهادار قیمت اوراق بهادار نسبت به تحولات و رویدادهای مختلف حساسیت نشان می دهد.
هدف این تحقیق بررسی چگونگی تعیین قیمت پایه سهام تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی کنترل قیمت سهام توسط بورس است. در کشورهای دیگر، شرکت هایی که قصد فروش سهام به عموم را دارند برای عرضه سهام به عموم و تعیین ارزش سهام از خدمات مؤسسات مقید سرمایه و یا بانک های سرمایه گذاری (Investment banking firm) استفاده می کنند.
اما در ایران مسئولیت تهیه قیمت پایه بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. متأسفانه عدم رعایت کامل مبانی علمی در قیمت گذاری سهام و اعمال نظر نهادهای دولتی عرضه کننده سهام باعث گردیده که قیمت تعیین شده برای سهام، ارتباط نزدیک و سیستماتیکی با ارزش اینگونه سهام نداشته باشد.

 

دانلود فایل

نوع فایل: ورد  - تعداد صفحه: 101

نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/۱٠/٢٧

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

فصل اول : نقش و جایگاه منابع سرمایه‌داری در رشد و توسعه اقتصادی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۲

سرمایه و سرمایه‌گذاری : …………………………………………………………………………..  ۳
نقش سرمایه در رشد و توسعه : …………………………………………………………………..  ۴
تئوری رشد آدام اسمیت : ………………………………………………………………………….  ۶
اهمیت پس‌انداز در تشکیل سرمایه : ……………………………………………………………..  ۱۲
عوامل مؤثر بر پس‌انداز……………………………………………………………………………..  ۱۴
۱ـ توزیع درآمد……………………………………………………………………………………….  ۱۴
۲ـ رشد درآمد سرانه…………………………………………………………………………………  ۱۵
۳ـ تورم…………………………………………………………………………………………………  ۱۵
۴ـ نرخ بهره……………………………………………………………………………………………  ۱۶
پویایی راهبر و توسعه………………………………………………………………………………..  ۲۲

فصل دوم :نقش و جایگاه نظام مالی در تجهیز سرمایه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۲۵
مروری بر ساختار بازار مالی………………………………………………………………………..  ۲۶
الف ـ سیستم مالی…………………………………………………………………………………….  ۲۶
ب ـ بازار مالی………………………………………………………………………………………..  ۲۷
ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عملکرد بازارهای مختلف…………………………………  ۲۹
ساختار بازار مالی در یک نگاه ساده……………………………………………………………..  ۳۰

بازار پول……………………………………………………………………………………………….  ۳۰

بانک…………………………………………………………………………………………………… ۳۲

بازار سرمایه……………………………………………………………………………………………  ۳۴

بورس اوراق بهادار…………………………………………………………………………………..  ۳۷
بازار تأمین اطمینان……………………………………………………………………………………  ۳۹
بیمه……………………………………………………………………………………………………..  ۳۹
فصل سوم :بررسی روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران با تأکید بر نقش بانک‌ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۴۳

بررسی نقش و جایگاه سیستم بانکی در تشکیل سرمایه کشور……………………………… ۴۹

بررسی نقش و جایگاه بازار بیمه در تشکیل سرمایه ایران……………………………………. ۵۹

بررسی نقش و جایگاه اوراق بورس بهادار در تجهیز منابع سرمایه‌ای کشور……………… ۶۶

بررسی وضعیت عملکرد بورس اوراق بهادار تهران……………………………………………. ۶۷

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………….  ۷۱
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………..  ۷۴

منابع……………………………………………………………………………………………………. ۷۵

مقدمه :

          یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادی است. رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. باید توسعه را جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، کاهش نابرابری، ریشه کن کردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است.

در دنیای پیچیده و پر تلاطم کنونی، بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در اولویت قرار داده‌اند. در حالی که تشکیل سرمایه به عنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. این کشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، کمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانه زنی امید کم به خوداتکایی مهم اقتصادی، مخصوصاً کمیابی منابع مالی. اینگونه از کشورها در یک رشته از هدفهای مشترک سهیم‌اند این هدفها شامل : کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تأمین حداقل سطح آموزش و بهداشت. مسکن و غذا برای افراد متبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می‌شود.

کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشکیل سرمایه هستند. تشکیل و تمرکز سرمایه از منابع داخلی می‌تواند موجب خودکفایی در تولید کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای شده و تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید کالاهای سرمایه‌ای افزایش می‌دهند تا از این طریق بتوانند به تولید کالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشکیل سرمایه کافی می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری گردد که آن نیز منجر به کاهش سطح درآمدها و رشد اقتصادی که انعکاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. کاهش سرمایه‌گذاری به معنای پایین بودن بهره‌وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست.

بنابراین برای افزایش سطح بهره‌وری باید پس اندازهای داخلی و … برای ایجاد سرمایه‌گذاری جدید در کالاهای سرمایه‌ای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و تربیت نیروی فنی به تشکیل سرمایه انسانی اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان می‌دهد که همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا که سرمایه‌گذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و … برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه به عنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح می‌شود.

سرمایه و سرمایه‌گذاری :

سرمایه یعنی وجوه قابل سرمایه‌گذاری و حاصله از پس‌انداز که به صورت ماشین‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و یا وجوه نقد به جریان کار انداخته می‌شود. مفهوم تشکیل سرمایه این است که جامعه کلید فعالیتهای مولد خود را به خدمت نیازمندیها و مصارف فوری نمی‌گذارد بلکه قسمتی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، کارگاهها، تجهیزات و تمامی اشکال سرمایه می‌کند که قادر است تأثیر نیازهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد. بدین ترتیب می‌توان سرمایه را به پنج گروه طبقه‌بندی کرد :

۱ـ از طریق سرمایه‌گذاری خارجی (وامهای خارجی)

۲- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی کشور

۳- از طریق پس‌انداز اجباری نظیر مالیاتها

۴- از طریق پس‌انداز اختیاری توسط بانکها و بورس اوراق بهادار

۵- از طریق شرکت‌های بیمه

که در مورد گروه چهارم و پنجم می‌توان گفت که بهترین طریق منبع عرضه سرمایه‌اند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاری را می‌توان تشکیل سرمایه یا به عبارتی نتیجه‌ای از تحصیل، تشکیل یا ایجاد منابع برای استفاده در فرایند  تولید تعریف نمود. در واقع هدف از سرمایه‌گذاری انتقال قدرت خرید فعلی به قدرت خرید بیشتر در آینده است.

نقش سرمایه در رشد و توسعه :

تولید تابعی از عوامل گوناگون است که سرمایه یکی از آنها به شمار می‌رود البته هر چند عواملی مثل نیروی کار، منابع طبیعی، تکنولوژی و مدیریت نیز دارای نقشهای خاص خود می‌باشند. ولی همیشه اهمیت تجهیز سرمایه به گونه‌ای بوده که عوامل دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. شکل‌گیری و تشکیل سرمایه با هزینه اقتصادی ولی با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمایه‌گذاری وقتی امکان‌پذیر است که تخصیص منابع منجر به افزایش ذخایر سرمایه‌ای، چه مادی، چه انسانی شود. تشکیل سرمایه جریانی است مستمر. همراه با اثرپذیری و اثر گذاری متقابل یعنی تشکیل سرمایه و به کارگیری آن درآمد را افزایش می‌بخشد و افزایش درآمد به نوبه خود تشکیل سرمایه را بیشتر تسهیل می‌کند. تراکم سرمایه در صورتی بدست می‌آید که مقداری از درآمدهای امروز پس‌انداز و تبدیل به سرمایه شود تا از آن طریق بتوان درآمد و تولید بیشتری در آینده بدست آورد. در مراحل اولیه رشد و توسعه به دلیل فقر شدید امر تشکیل پس‌انداز و یا سرمایه لازم و ضروری است. زیرا از یک طرف منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تجهیز این وجوه محدود به سمت بخش تولیدی، صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی برای تسهیل این امر به راحتی انجام‌پذیر نیست به طوریکه در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه بخش مالی به دنبال آن بازار سرمایه موجباتی را فراهم ساخته تا بخشی قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی از طریق سازکار اوراق بهادار تأمین شود.

در اقتصاد ایران هم به عنوان یک کشور در حال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. می‌توان گفت یکی از منابع مهم سرمایه همان سپرده‌های افراد نزد بانکهاست که به عنوان نماینده پس‌انداز جامعه محسوب می‌شود. همانطور که بیان شد در کشورهای در حال توسعه تمرکز سرمایه شکل نگرفت در حالیکه در کشورهای توسعه یافته‌ انباشت سرمایه شکل می‌گیرد در نتیجه منجر به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف خواهد شد. بنابراین باعث افزایش تولید و افزایش درآمد می‌شود. این افزایش درآمد مقداری پس‌انداز و تبدیل به سرمایه‌گذاری مجدد خواهد شد که به صورت یک چرخه ادامه پیدا می‌کند و سبب رشد و شکوفایی اقتصادی می‌گردد.

در واقع سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی است و بدون وجود حداقل سرمایه یک بنگاه اقتصادی رسمیت نمی‌یابد اما آنچه که سرمایه‌گذاری را به عنوان یک متغیر اصلی برای تولید و رشد اقتصادی مطرح کرده تنها نیاز ابتدایی به سرمایه برای شروع و ادامه فعالیت نیست بلکه نقشی است که کارایی سرمایه ایفا می‌نماید. به دنبال سطح بالای کارایی سرمایه، افزایش بهره‌وری در نتیجه درآمد واقعی بالا را خواهیم داشت. این درآمد واقعی بالا، افزایش تقاضای کل در طرف تقاضای اقتصاد و افزایش پس‌انداز در طرف عرضه را به دست می‌دهد که هر دوی اینها افزایش مجدد سرمایه‌گذاری را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.


دانلود فایل

نوع فایل: ورد  - تعداد صفحه: 80

نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/۱٠/٢٧

فصل اول : نوآوریهای ابزاری
۱-۱ )مقدمه:
(۱-۲ ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری
۳-۲-۱ )حسابهای ویژه جاری:    Special checking Account
(1-2-2 گواهی سپرده certificate of deposit: CDs
(3-2-3 براتهای وعده دار Bankers acceptances
(1-2-4 کارتهای اعتباری: Credit Cards
(3-2-5 حسابهای Now: [Negotiable order of with drawel Account]
(3-2-6 سپردة شاخص بازار MIDs: Market Index Deposits
(1-2-7 تبدیل به اوراق قرضه کردن Securization
3-3 )انواع ابزارهای مالی در بازار دست دوم
۳-۳-۱ )اوراق سهام
اختیار معامله سهام
حق خرید اضافی سهام
حق تقدم
ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترک
معاملات آتی شاخص بندی شده
(۱-۳-۷ ابزارهای بدهی
(۱-۳-۳ ابزارهای مشتقه
معاملات سلف
معاوضه
ساختار معاملات معاوضه
انواع معاملات معاوضه
انواع اختیار معامله
۱-۴- ابزارهای ترکیبی نرخ بهره – نرخ ارز
(۱-۴-۲ ابزار ترکیبی نرخ بهره – سهام
(۳-۴-۲ ابزار ترکیبی ارز – کالا

فصل دوم: نوآوری نهادی
(۲-۱ مقدمه:
(۲-۲ موسسات سپرده پذیر:
۲-۲-۱ بانکهای تجاری:
۲-۲-۲ موسسات وام و پس انداز (S& LS) Saving and loan associations
(دارایی)
)تأمین وجوه(
(۲-۲-۳ بانکهای پس انداز Saving Banks
(2-2-4 اتحادیه‌های اعتباری: Credit unions
2-3 )موسسات غیر سپرده پذیر:
(۲-۳-۱ شرکتهای بیمه‌ای insurance companies
4-3-1-1 )شرکتهای بیمه عمر Life insurance
(2-3-1-2 شرکتهای بیمه اموال و حوادث Property and eausality insurance
2-3-1-3)صندوقهای بازنشستگی Pension funds
انواع طرح بازنشستگی
طرح بازنشستگی با سهم تعریف شده:
طرحهای بازنشستگی با مزایای مشخص:
طرحهای بازنشستگی طراح: designer pensions
2-3-2)موسسات سرمایه‌گذاری
(۲-۳-۲-۱ شرکتهای سرمایه‌گذاری inrestment companies
صندوق با سرمایه ثابت
صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر فعال
خانواده صندوق‌های سرمایه‌گذاری
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سایر اقتصادها
بریتانیا
آلمان
ژاپن
(۴-۳-۲-۲ بانکداری سرمایه‌گذاری Inrestment Banking
(2-3-2-3 مؤسسات تأمین سرمایه inretment bank
وظایف و نقش مؤسسات تأمین سرمایه در بازارهای مالی
نقش موسسات تأمین سرمایه در تسهیل تأمین مالی شرکت‌ها
کمک به خریداران و فروشندگان اوراق بهادار در مقام دلال و کارگزار
نقش موسسات تأمین سرمایه در افزایش کارایی اطلاعاتی بازار مالی
خدمات مؤسسات تأمین سرمایه
(۴-۳-۲-۴ صندوقهای پوشش خطر (hedge fund)
(2-1 تعریف صندوق پوشش خطر
(۳-۲ اوراق بهادار با درآمد ثابت
(۲-۲ کاهش خطر از راه ادغام و ترکیب آربیتراژ
(۲-۴ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر شرکتهای ورشکسته
(۲-۵ اوراق بهادار با پشتوانه رهنی
۲-۳-۲-۵ صندوقهای وجوه وقفی endowment funds
2-3-2-6 بنگاه سرمایه‌گذاری – بانکداری Inrestment –banking firm
2-3-2-7 بنگاههای اعتباری دولتی Federal credit Agencies

فصل سوم: نوآوری تکنولوژیکی  Technology Innoration
3-1) مقدمه:
۳-۲) اقتصاد جدید:
۱) بانکداری الکترونیکی
مقدمه
-۳ خلاصه‌ای از تاریخچه بانکداری اینترنتی
-۵ مروری بر ویژگی‌های بانکداری اینترنتی
۱-۵ -مزایای بانک‌های صددرصد اینترنتی
-۲-۵ معایب بانک‌های صددرصد اینترنتی
-۳-۵ کاربری بانکداری اینترنتی
خدمات جدید ارائه شده توسط بانکداری الکترونیکی
-۱ چک الکترونیک
سرویس وصول چک‌ها
۲ )پول الکترونیکی E-Money و پول نقد دیجیتال
۳ )سایر خدمات الکترونیکی:
۲ )خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار:
مقدمه
سیستم ارتباط رایانه ای
شبکه‌های ارتباط الکترونیکی (Electronic Communications Networsk) ECN
کارگزاران شبکه ای
بازارهای ارز خارجی
هزینه‌های سرمایه‌گذاری اینترنتی
دلایل پیشرفت سرمایه‌گذاری اینترنتی
زمینه سازی و آمادگی برای سرمایه‌گذاری اینترنتی

 

۱-۱) مقدمه:

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروههای مختلفی را به سوی خود می‌کشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشورها همواره سعی کرده‌اند که با انجام نوآوریهای مالی در زمینة ابزارهای مالی گونه‌ها و زمینه‌های بکارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب کنند. شناخت این ابزارهای جدید می‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی کشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور که در فصل اول اشاره گردید بهترین شکل تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق می‌شود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای کوچک به سرمایه‌گذاریهای مولد. جذب پس اندازهای راکد در تولید. اصلاح ساختار بخشهای اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و … نقش مهمی می‌تواند ایفا کند. دستیابی به این هدفها مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت کامل و دقیق از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگیها، زمینه‌ها، کاربرد، وجوه افتراق و اشتراک ابزارها و … تبیین شود.

ابزارهای مالی جدید که بواسطة نوآوری‌های ابزاری ایجاد گردیده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر کاربرد پذیر معرفی و بررسی گردند. بدین منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم بانکی معرفی می‌شوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی می‌گردند.

 

 

دانلود فایل

نوع فایل: ورد  - تعداد صفحه: 190

نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/۱٠/٢٧

فهرست مطالب

 عنوان                                                                     صفحه

 

چکیده تحقیق…………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول

مقدمه……………………………………………………………………………………………….. ۵

بیان مسأله………………………………………………………………………………………… ۶

سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………… ۷

هدف تحقیق…………………………………………………………………………………… ۸

اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………….. ۸

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………. ۹

فصل دوم

تعریف و تعیین جامعه…………………………………………………………………… ۱۶

نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………….. ۱۶

حجم نمونه……………………………………………………………………………………… ۱۷

ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………… ۱۷

اعتبار یا پایایی پرسشنامه……………………………………………………………….. ۱۸

تفسیر اندازه ضریب آلفای کربناخ……………………………………………… ۱۹

روش تحقیق……………………………………………………………………………………. ۲۰

روش آماری……………………………………………………………………………………. ۲۰

فصل سوم

تحلیل توصیفی داده ها…………………………………………………………………. ۲۲

فصل چهارم

بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………..   ۳۸

محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………. ۴۲

فرم نظرسنجی…………………………………………………………………………………. ۵۰

 

چکیده تحقیق

چکیده بررسی حاضر تحت عنوان « بررسی عوامل مؤثر در انگیزش شغلی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس نظریة سلسله مراتبی نیازهای مازلو، در سال ۷۷-۱۳۷۶» به شرح زیر است:

در مباحث مربوط به مدیریت، بحثهای مدیریت نیروی انسانی و انگیزش کارکنان جایگاه ویژه ای  دارند. مدیریت در کنار سایر کارکردهای خود ضمت بکارگیری روشهای برای جذب مناسب ترین افراد برای مناسب ترین کارها، بخشی از کارکرد خود را مصروف نگهداری نیروی جذب شده به سازمان و فعال نگاه داشتن آنها می کند که این امر بدون شناخت از انگیزه ها و علایق افراد سازمان میسر نخواهد بود. چون با باز شناخت علایق و انگیزه ها و همچنین عواملی که باعث نارضایتی کارکنان می شود بهتر می توان کارکنان را به تلاش بیشتر درجهت تحقق اهداف سازمان ترغیب و تشویق نمود و بدینوسیله به کار آیی و ثمر بخشی  آنان افزود. لذا در مورد کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور که از عمده ترین عوامل تصمیم گیر برای تحقق اهداف سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند نیز موارد فوق صدق می کند.

در این بررسی روش تحقیق توصیفی است که از فراوانی و در صد استفاده شده است، و برای تجزیه و تحلیل داده ها در آمار استنباطی از روش مجذورخی (X2  )  بهره گرفته شده است. جامعة آماری این پوشش عبارتست از : « کلیه کارشناسان رسمی که در سازمان برنامه و بودجه کشور واقع در شهر تهران، میدان بهارستان مشغول به کار بوده و مجموعاً تعدادشان ۶۵۰ نفر می باشد. همچنین حجم نمونه مورد بررسی پس از محاسبه ، ۸۰ نفر در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر پرسشنامه ای است که بر اساس پرسشنامة نگرش سنجی لیکرت تهیه و تنظیم شده و از ۳۰ سئوال تشکیل شده است.

 

 

دانلود فایل

نوع فایل: ورد  - تعداد صفحه: 56

نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/۱٠/٢٧

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                              صفحه
فصل یک ـ کلیات

۱ـ۱ـ تعریف موضوع تحقیق

۲ـ۱ـ اهمیت موضوع تحقیق

۳ـ۱ـ فرضیه ها

۴ـ۱ـ روش تحقیق

۵ـ۱ـ حدود و موانع تحقیق، اشکالات و محدودیتها

۶ـ۱ـ تعریف اصطلاحات و واژه های خاص در تمام مسأله

۷ـ۱ـ خلاصه ای از اهم گزارش
فصل دوم ـ بازاریابی بانکی در ایران و ویژگیهای خدمات بانکی

۱ـ۲ـ بررسی زمینه بازاریابی در نظام بانکداری ایران

بیان مسأله

۲ـ۲ـ مشکل اصلی: «محصول»

۳ـ۲ـ مشکلات مدیریتی و بازاریابی

۴ـ۲ـ ویژگیهای خدمات بانکی

۱ـ۴ـ۲ـ ناملموس بودن

۲ـ۴ـ۲ـ ارتباط خریدار و فروشنده و تولید و مصرف همزمان

۳ـ۴ـ۲ـ عدم امکان ذخیره سازی و انبارکردن خدمات

۴ـ۴ـ۲ـ بی اثباتی کیفیت خدمات

۵ـ۴ـ۲ـ مسئولیت امانتداری

۶ـ۴ـ۲ـ جریان دو طرفه اطلاعات
فصل سوم ـ مشتری گرایی، راهی به سوی موفقیت در عملیات بانکداری

۱ـ۳ـ ضرورت مشتری گرایی

۲ـ۳ـ مفهوم استراتژی مشتری گرایی

۳ـ۳ـ انگیزه ها و نیازهای مالی مشتریان بانکها

۴ـ۳ـ استراتژی های مهم در جهت مشتری گرایی

۱ـ۴ـ۳ـ ایجاد فرهنگ مشتری گرایی

۲ـ۴ـ۳ـ توانمند سازی منابع انسانی
فصل چهارم ـ کیفیت ارائه خدمات به مشتریان، جدیدترین قلمرو بازاریابی

۱ـ۴ـ مفهوم جدید خدمت به مشتریان

۲ـ۴ـ مفهوم کیفیت خدمت

۱ـ۲ـ۴ـ کیفیت فرآیند

۲ـ۲ـ۴ـ کیفیت ستاده

۳ـ۲ـ۴ـ کیفیت فیزیکی

۴ـ۲ـ۴ـ کیفیت تعاملات

۵ـ۲ـ۴ـ کیفیت سازمان

۳ـ۴ـ رابطة بین کیفیت خدمات و رضایت

۴ـ۴ـ مزایای رضایت مشتری

۵ـ۴ـ ابزار اندازه گیری کیفیت خدمت

۱ـ۵ـ۴ـ مقیاس کیفیت خدمت

۲ـ۵ـ۴ـ اجزای مقیاس کیفیت خدمت

۳ـ۵ـ۴ـ مدل عملیاتی / فنی کیفیت خدمت

۶ـ۴ـ برنامه ای برای ارائه خدمت به مشتریان

۱ـ۶ـ۴ـ درک انتظارات مشتریان

۲ـ۶ـ۴ـ برقراری اولویت برای مشتریان

۳ـ۶ـ۴ـ تعریف اهداف خدمت

۴ـ۶ـ۴ـ ارائه خدمات در تمام سطوح

۵ـ۶ـ۴ـ ایجاد انتظارات مطلوب در تمام مشتریان

۶ـ۶ـ۴ـ ایجاد ساختاری بنیادی برای ارائه خدمات

۷ـ۶ـ۴ـ پرورش کارکنان

۸ـ۶ـ۴ـ اندازه گیری رضایت مشتریان

۷ـ۴ـ بررسی شعارهای بانکهای ایرانی

فصل پنجم ـ نتیجه گیری و پیشنهادات

۱ـ۵ـ خلاصه نتایج بدست آمده در ضمن تحقیق

۲ـ۵ـ تصریح روابط علت و معلول  در نتیجه تحقیق ثابت و مسلم شده است.

۳ـ۵ـ بررسی فرضیه، تأیید فرضیه

۴ـ۵ـ پیشنهاد اصل عملی و تئوری بدست آمده

۵ـ۵ـ پیشنهادات برای انجام امری با لزوم انجام تحقیقات مکمل در زمینه موضوع تحقیق

۶ـ۵ـ پیشنهادات درباره روش و نحوه تحقیق و مطالعات بعدی

در این پژوهش سعی بر آن است تا با تبیین مهمترین استراتژی های مبتنی بر مشتری گرایی که اجرای آنها موفقیت بانک را تضمین می کند به تحقق این امر کمک می کند.

این تحقیق کوششی بسیار اندک است در راه کمک به بانکها و سرانجام در راه اعتلای میهن عزیزمان. اگرچه در راه این پژوهش مشکلات عدیده ای از نظر زمانی، کمبود منابع و آمار و حتی مالی سرراهمان بود، ولی در حد توان و بضاعت از هیچ کوششی واگذار نکردیم.

 

 

دانلود فایل

نوع فایل: ورد  - تعداد صفحه: 157

نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/۱٠/٢٧

فهرست موضوعی مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱

چارچوبی نظری تحقیق…………………………………………………………………………. ۳

فرضیه‌ها …………………………………………………………………………………………….. ۴

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۵

مشکلات و موانع………………………………………………………………………………….. ۵

اصطلاحات و واژه‌های کلیدی………………………………………………………………… ۶

(۱) فصل اول: ……………………………………………………………………………………… ۸

۱-۱) توسعه و مفاهیم……………………………………………………………………. ۸

۲-۱) توسعه اقتصادی……………………………………………………………………. ۱۷

۳-۱) مطالعه اجمالی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی…………………………… ۱۹

 ۴-۱) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های ۱۳۸۲ –۱۳۷۶…۲۳

جداول و نمودارها………………………………………………………………………………… ۲۶

(۲) فصل دوم: …………………………………………………………………………………….. ۲۸

 ۱-۲) مطالعه وضعیت گذشته و موجود تحصیلات زنان در ایران………….. ۲۸

جداول و نمودارها………………………………………………………………………………… ۴۰

(۳) فصل سوم: ……………………………………………………………………………………. ۴۴

۱-۳) تأثیرتحصیلات زنان بر عامل فرهنگی-اجتماعی توسعه اقتصادی ۴۴

 ۲-۳) تاثیر تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی…………………. ۵۹

الف) تأثیر کمی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی…. ۶۳

A) وضعیت زناشویی و سواد ………………………………………… ۶۳

 B ) باروری و سواد………………………………………………………. ۶۴

C) سواد و تعداد فرزندان ……………………………………………… ۶۵

 D) سطح تحصیلات و تعداد فرزندان……………………………… ۶۶

 ب) تأثیر کیفی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی….. ۶۷

 A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده……………………………….. ۶۸

 B) سواد و تعداد فرزندان دارای مدرک دیپلم و بالاتر………….

 ۳-۳ ) تأثیر تحصیلات زنان بر عامل اقتصادی توسعه اقتصادی…………….. ۶۹

جداول و نمودارها………………………………………………………………………………… ۸۱

(۴) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پیشنهاد…………………………………………….. ۹۳

 ۱-۴) بررسی چالش‌ها و موانع در مسیر توسعه آموزشی زنان ایران ……… ۹۶

۲_۴)بررسی فرضیه ها…………………………………………………………………….. .۱۰۲

۳_۴)پیشنهاد برای روش تحقیق در مطالعات بعدی……………………………… ۱۰۲

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………… ۱۰۳

فهرست جداول و نمودارها

عنوان                                                                                         صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول (۱-۴-۱) : روند اقتصاد ایران ۱۳۸۲- ۱۳۷۶……………………………………. ۲۶

جدول (۲-۴-۱): شاخص‌های فرهنگی- اجتماعی ایران ۱۳۸۲- ۱۳۷۶…………. ۲۶

جدول (۳-۴-۱): توسعه انسانی ایران در مقایسه با برخی

کشورها ۱۳۸۲-۱۳۷۶ …………………………………………………………………………… ۲۷

جدول (۱-۲) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعیت در ایران در

سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵ به تفکیک جنس ……………………………………. ۴۰

جدول (۲-۲) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعیت موثر کشور در سالهای

 ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵ به تفکیک گروه‌های مختلف سنی و جنس…………….. ۴۰

جدول (۳-۲): ضریب اشتغال به تحصیل جمعیت ایران در گروه‌های سنی

 ۲۴-۶ ساله به تفکیک جنس دو سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵ ………………. ۴۱

جدول (۴-۲): نسبت جنسی محصلین در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵ به

تفکیک گروه‌های سنی مختلف………………………………………………………………. ۴۱

جدول (۵-۲) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌های ۱۳۷۶ – ۱۳۱۵ به تفکیک

سطوح مختلف آموزشی ……………………………………………………………………….. ۴۱

جدول (۶-۲) درصد دختران در بین جمعیت دانش آموزش کشور در سال‌های

 ۱۳۷۶-۱۳۴۷ به تفکیک سطوح مختلف آموزشی……………………………………… ۴۱

جدول (۷-۲): تعداد و درصد رشد سالانه پذیرفته شدگان، دانشجویان

و فارغ التحصیلان آموزش ‌عالی در ایران در سال‌های

 ۱۳۷۷- ۱۳۵۷ به تفکیک جنس……………………………………………………………… ۴۲

جدول (۸-۲): تعداد و درصد پذیرفته‌شدگان زن در آموزش عالی در سال

 ۱۳۷۶- ۱۳۵۸ به تفکیک دوره‌های تحصیلی …………………………………………… ۴۳

جدول (۹-۲): تعداد و درصد دانشجویان در آموزش عالی در سال‌های

۱۳۷۷-۱۳۵۸ به تفکیک دوره‌های تحصیلی ……………………………………………… ۴۳

جدول (۱-A – الف- ۲-۳) : جمعیت زنان ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب وضع

زناشویی به تفکیک شهری و روستایی ……………………………………………………. ۸۱

جدول (۲- A- الف- ۲ -۳): جمعیت زنان ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب وضع

سواد و زناشویی به تفکیک نقاط شهری و روستایی ………………………………….. ۸۱

نمودار (۳-A- الف- ۲-۳): زنان ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب وضع زناشویی ۸۲

جدول (۴-A- الف- ۲ – ۳): جمعیت زنان ۱۰ ساله و بیشتر حداقل یکبار

ازدواج کرده بر حسب وضع سواد به تفکیک شهری و روستایی ………………….. ۸۳

جدول (۱-B- الف- ۲-۳): میزان باروری ویژه سنی زنان بر حسب وضع

سواد در نقاط شهری و روستایی ……………………………………………………………. ۸۳

نمودار (۲-B- الف- ۲-۳): باروری ویژه سنی زنان باسواد و بی سواد هنگام

تولد اولین فرزند زنده به دنیا آورده…………………………………………………………. ۸۴

نمودار (۳-B- الف-۲-۳): زنان ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان

زنده به دنیا آورده ………………………………………………………………………………… ۸۴

نمودار (۱-C – الف – ۲-۳) زنان ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان

زنده به دنیا آورده ………………………………………………………………………………… ۸۵

جدول (۱- D – الف- ۲-۳): توزیع نسبی زنان ۱۰ ساله و بیشتر حداقل یکبار

ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده و دوره تحصیلی ….. ۸۶

جدول (۱- A- ب- ۲-۳) : زنان ۱۰ ساله و بیشتر حداقل یکبار ازدواج کرده

برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده…………………………………………………. ۸۶

جدول (۱-B- ب- ۲-۳): توزیع نسبی زنان مورد مطالعه در جمعیت نمونه بر

حسب سطح تحصیلات و سطح تحصیلات فرزندان …………………………………. ۸۷

جدول (۱-۳-۳): توزیع سنی زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شورای

اسلامی……………………………………………………………………………………………….. ۸۸

جدول (۲-۳-۳): تعداد مدیران شاغل در دستگاه‌های دولتی به تفکیک جنس

در سال ۱۳۸۰………………………………………………………………………………………. ۸۸

نمودار (۳-۳-۳): کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی به

تفکیک جنس در پایان سال ۱۳۸۱…………………………………………………………… ۸۹

نمودار (۴-۳-۳): کارکنان نهاد ریاست جمهوری و موسسات وابسته به تفکیک

جنس در پایان سال ۱۳۸۱………………………………………………………………………. ۹۰

نمودار (۵-۳-۳): کارکنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفکیک

جنس در پایان سال ۱۳۸۱………………………………………………………………………. ۹۰

نمودار (۶ –۳-۳-): کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی و موسسات وابسته به

تفکیک جنس در پایان سال ۱۳۸۱…………………………………………………………… ۹۱

نمودار (۷-۳-۳): کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات وابسته

به تفکیک جنس در پایان سال ۱۳۸۱……………………………………………………….. ۹۱

نمودار (۸-۳-۳): کارکنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و

موسسات وابسته به تفکیک جنس در پایان سال ۱۳۸۱……………………………….. ۹۲

نمودار (۹-۳-۳): کارکنان وزارت بازرگانی و موسسات وابسته به تفکیک

جنس در پایان سال ۱۳۸۱………………………………………………………………………. ۹۲

مقدمه
افزایش مشارکت زنان در توسعه، شاید پیش از آنکه موضوعی اجتماعی باشد، بحثی اقتصادی است و افزایش زنان تحصیل‌کرده می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شده و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ‌ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسی تأثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی ، خانوادگی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موقعیت زنان در زندگی فردی و اجتماعی  داد. این امر آنها را در مراحل بعدی در ایفای نقش های متعدد و متنوع اجتماعی، چه در جایگاه مادر در امر تربیت فرزند چه در جایگاه نیروی انسانی ماهر و متخصص در عرصه کار و مدیریت و به طور کلی به عنوان یک شهروند مسئول و آگاه و زیر مجموعه‌ای از سرمایه‌های انسانی، تواناتر می‌کند، که نبود آن دور باطلی را ایجاد می ‌کند که محرومیت‌های زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن کندی بسیار در روند توسعه در اجتماع بروز می کند. دقیق تر آن است که به این محرومیت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در این سیکل باطل نگاه کنیم: در جامعه‌ای با میزان آگاهی، دانش اجتماعی و درآمد ناچیز، والدین در سرمایه‌گذاری برای دخترانشان کوتاهی می کنند زیرا از آنان انتظار ندارند که در امور اقتصادی خانواده مشارکت داشته باشند. دختران بدون تحصیلات و با آگاهی ناچیز، تبدیل به مادران تحصیل نکرده‌ای می‌شوند که دارای مهارتهای ارزشمندی در خارج از منزل نیستند، قدرت اثر گذاری بر تصمیم‌گیری‌های خانواده را ندارند، دخترانشان نیز مانند خودشان از آموزش محروم می مانند و دور باطل ادامه می یابد. در حالیکه پسران برای آموزش به مدرسه  فرستاده می‌ شوند، دختران برای ایفای نقش‌های سنتی در خانه می ماندند، در نتیجه دانش نیاموخته و مهارت نیافته باقی می‌ماندند و شرایط لازم برای مشارکت اقتصادی برایشان فراهم نمی شود. اقتصاد آسیب می‌بیند، هنجارها و فرهنگ سنتی و تبعیضات کلیشه‌ای جنسیتی کهنه بر جای خود می‌مانند و اولین نیروی محرکه توسعه که نوزایش اندیشه‌ها و تواناسازی پتانسیل‌هااست خاموش و بی اثر می‌شود و افراد تحت نظام‌های  غلط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، خود به عواملی مقاومت کننده در برابر توسعه تبدیل می‌شوند از این منظر در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه چون ایران که با فقر سرمایه‌های انسانی و پدیده فرار مغزها مواجه است، زنان می توانند «نیروی شتاب دهنده» توسعه محسوب شوند.


دانلود فایل

نوع فایل: ورد  - تعداد صفحه: 108

نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/۱٠/٢٧

فهرست مطالب
عنوان                                                                                          صفحه

فصل اول – کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………… ۱

۱-۲) موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………. ۲

۱-۳-) هدف از انتخاب موضوع ………………………………………………………………… ۲

۱-۴-) اهمیت و ارزش تحقیق…………………………………………………………………… ۲

۱-۵) کاربرد نتایج تحقیق…………………………………………………………………………. ۳

۱-۶) فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………….. ۳

۱-۷) سابقه تحقیق …………………………………………………………………………………. ۴

۱-۸) روش تحقیق ………………………………………………………………………………… ۴

۱-۹) جامعه آماری ………………………………………………………………………………… ۴

۱-۱۰) ابزار گردآوری داده‌ها…………………………………………………………………….. ۴

۱-۱۱) کلید واژه‌ها …………………………………………………………………………………. ۵

فصل دوم

بخش اول: سازمان تجارت جهانی

۲-۱-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………….. ۶

۲-۱-۲) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) ………………………………………… ۷

۲-۱-۳) اصول اساسی گات………………………………………………………………………. ۸

۲-۱-۳-۱) اصل  عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد……………….. ۸

۲-۱-۳-۲) اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی ۹

۲-۱-۳-۳) اصل مشورت……………………………………………………………….. ۹

۲-۱-۳-۴) اصل حفاظتها……………………………………………………………….. ۹

۲-۱-۴) مذاکرات چند جانبه گات ……………………………………………………………… ۱۰

۲-۱-۵) ایجاد سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………. ۱۲

۲-۱-۶) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی…………………………………………… ۱۲

۲-۱-۷) ساختار سازمان تجارت جهانی ………………………………………………………. ۱۴

۲-۱-۷-۱) کنفرانس وزیران …………………………………………………………… ۱۴

۲-۱-۷-۲) شورای عمومی …………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۷-۳) کمیته‌ها ……………………………………………………………………… ۱۵

۲-۱-۷-۴) دبیرخانه …………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۱-۷-۵) رویه تصمیم‌گیری …………………………………………………………. ۱۵

۲-۱-۸) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی ………………………………………….. ۱۶

۲-۱-۹) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی ……………………….. ۱۷

۲-۱-۱۰) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات ……………………………………… ۲۱

۲-۱-۱۰-۱) اقسام خدمات ……………………………………………………………. ۲۲

۲-۱-۱۰-۲) اختلافات میان کالاها و خدمات …………………………………….. ۲۳

۲-۱-۱۰-۳) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات ……………………………. ۲۳

۲-۱-۱۰-۴) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات …………………… ۲۴

۲-۱-۱۱) متن چارچوب موافقتنامه……………………………………………………………… ۲۵

۳-۱-۱۲) تعهدات کلی …………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۱۲-۱) رفتار دولت کامله الوداد………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۱۲-۲) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو……………………… ۲۷

۲-۱-۱۲-۳) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات ………… ۲۷

۲-۱-۱۲-۴) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر

رویه‌های بازرگانی محدود کننده ……………………………………………………… ۲۸

۲-۱-۱۲-۵) تعهدات آزادسازی ……………………………………………………… ۳۱

۲-۱-۱۲-۶) پرداختها و انتقالات …………………………………………………….. ۳۱

۲-۱-۱۲-۷) افزایش مشارکت کننده‌های در حال توسعه ……………………….. ۳۲

۲-۱-۱۳) روند آزادسازی تجارت خدمات …………………………………………………… ۳۳

۲-۱-۱۳-۱) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل ………….. ۳۴

۲-۱-۱۳-۲) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت

خدمات ……………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱-۱۳-۳) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت

جهانی پیوسته‌اند: ………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۱-۱۴) عضویت در سازمان تجارت جهانی ………………………………………………. ۳۷

۲-۱-۱۴-۱) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی ………… ۳۸

۲-۱-۱۴-۲) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسة الحاق ……………………………… ۳۹

۲-۱-۱۴-۳) فرایند الحاق ……………………………………………………………… ۴۰

۲-۱-۱۵) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه …………………………… ۴۳

۲-۱-۱۶) ایران و سازمان تجارت جهانی …………………………………………………….. ۴۴

۲-۱-۱۶-۱) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ……………………………… ۴

۲-۱-۱۶-۲) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ……. ۴۵

۲-۱-۱۶-۳) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه ۴۸

۲-۱-۱۷) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی ……………………………………. ۵۰

۲-۱-۱۷-۱ منافع حاصل از  روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات        ۵۰

۲-۱-۱۸) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن  اقتصاد………………………………. ۵۲

بخش دوم- بیمه

۲-۲-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۲-۲) تعریف واژه بیمه…………………………………………………………………………. ۵۸

۲-۲-۳) تعریف بیمه ………………………………………………………………………………. ۵۸

۲-۲-۴) تعریف صنعت بیمه……………………………………………………………………… ۵۸

۲-۲-۵) تقسیم‌بندی انواع بیمه …………………………………………………………………… ۵۹

۲-۲-۶) تاریخچة بیمه …………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۲-۶-۱) تاریخچة بیمه در ایران …………………………………………………… ۶۴

۲-۲-۶-۲) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ………………………….. ۶۵

۲-۲-۷) نظریه بیمه و اقتصاد……………………………………………………………………… ۶۷

۲-۲-۸) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان ………………………………………….. ۶۷

۲-۲-۹) تأثیر بر موازنه ارزی …………………………………………………………………….. ۶۹

۲-۲-۱۰) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید……………………. ۷۱

۲-۲-۱۱) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به کمک انواع بیمه …………………… ۷۱

۲-۲-۱۲) بیمه و صادرات ……………………………………………………………………….. ۷۲

۲-۲-۱۳) نقش پس‌اندازی بیمه………………………………………………………………….. ۷۵

۲-۲-۱۴) مروری بر تحولات بیمه در ایران ………………………………………………….. ۷۷

۲-۲-۱۵) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای ۱۳۸۱-۱۳۵۰… ۸۹

۲-۲-۱۵-۱) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران ……………….. ۹۶

۲-۲-۱۶) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران ………………………………………… ۹۶

۲-۲-۱۷) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی ……………………………………… ۹۹

۲-۲-۱۸) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه ………………………………………… ۱۰۰

۲-۲-۱۸-۱) خصوصی سازی چیست؟…………………………………………………. ۱۰۱

۲-۲-۱۹) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه………………………………… ۱۰۳

بخش سوم- مطالعه موردی

۲-۳-۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

۲-۳-۲) تعهدات خاص ………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۲-۳-۳) نحوة‌ تنظیم جدول تعهدات …………………………………………………………… ۱۰۸

۲-۳-۴) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژة منتخب …. ۱۰۸

۲-۳-۵) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی … ۱۱۱

۲-۳-۵-۱) صنعت بیمه چین…………………………………………………………… ۱۳۱

۲-۳-۵-۲) بیمه گران خارجی در چین………………………………………………. ۱۳۲

۲-۳-۵-۳) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین………………………….. ۱۳۳

۲-۳-۵-۴) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO …………………….

2-3-5-5) نتیجه‌گیری ………………………………………………………………….. ۱۳۵

فصل سوم- روش تحقیق

۳-۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸

۳-۲) نوع و روش تحقیق ………………………………………………………………………… ۱۳۸

۳-۳) جامعه آماری ………………………………………………………………………………… ۱۳۹

۳-۴) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data ……………………………..

3-5) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data …………………………………………………

3-6) روشهای تخمین مدلهای Panel Data ………………………………………………….

3-6-1) اثرات ثابت …………………………………………………………………….. ۱۴۹

۳-۶-۲) اثرات تصادفی ………………………………………………………………… ۱۵۰

۳-۷) آزمون اثرات ثابت ………………………………………………………………………….. ۱۵۲

۳-۸) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت

بیمه کشورهای در حال توسعه …………………………………………………………………… ۱۵۳

تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای

در کشورهای در حال توسعه…………………………………………………………… ۱۵۳

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه کشورهای

در حال توسعه ……………………………………………………………………………. ۱۵۴

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم کشورهای  در حال

توسعه از کل بازار بیمة جهانی…………………………………………………………. ۱۵۴

۳-۹) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data ………………………………

3-10) خلاصه و جمع‌بندی ……………………………………………………………………… ۱۵۵

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………….. ۱۵۷

۴-۲) آزمون فرضیه‌ها ……………………………………………………………………………… ۱۵۸

……. ۴-۲-۱) فرضیة ‌فرعی شماره ۱…………………………………………………………… ۱۵۸

……. آزمون برابری عرض از مبدأها…………………………………………………………….. ۱۵۸

……. صحت آماری تخمین ……………………………………………………………………… ۱۵۸

……. تجزیه و تحلیل نتایج……………………………………………………………………….. ۱۵۹

۴-۲-۲) فرضیه فرعی شماره ۲…………………………………………………………………… ۱۶۱

……. آزمون برابری عرض از مبدأها…………………………………………………………….. ۱۶۱

……. صحت آماری تخمین ……………………………………………………………………… ۱۶۱

……. تجزیه و تحلیل نتایج……………………………………………………………………….. ۱۶۲

۴-۲-۳) فرضیه فرعی شماره ۳…………………………………………………………………… ۱۶۳

……. آزمون برابری عرض از مبدأها…………………………………………………………….. ۱۶۳

……. صحت آماری تخمین ……………………………………………………………………… ۱۶۳

……. تجزیه و تحلیل نتایج……………………………………………………………………….. ۱۶۴

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه ………………………………………………………………………………………….. ۱۶۷

۵-۲) نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………. ۱۶۷

۵-۳) رهنمودها………………………………………………………………………………………. ۱۷۲

منابع و مأخذ

- منابع فارسی……………………………………………………………………………………….. ۱۷۵

- منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………. ۱۸۱

ضمائم و پیوستها…………………………………………………………………………………….. ۱۸۲

فهرست جداول

جدول (۲-۱-۱): مذاکرات ادواری گات در دوره ۱۳۸۱-۱۳۵۰…………………………… ۱۱

جدول (۲-۲-۱): شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه ………………………………… ۹۲

جدول (۲-۳-۱): تعهدات خاص کشور ترکیه در بخش خدمات بیمه ………………….. ۱۱۲

جدول (۲-۳-۲): تعهدات خاص کشور مالزی در بخش خدمات بیمه………………….. ۱۱۵

جدول (۲-۳-۳): تعهدات خاص اتحادیه اروپا……………………………………………….. ۱۱۸

جدول (۲-۳-۴): تعهدات خاص کشور چین در بخش خدمات بیمه……………………. ۱۲۷

فهرست نمودارها

نمودار (۲-۱-۲): تشریفات الحاق به سازمان تجارت جهانی …………………………….. ۴۲

نمودار (۲-۲-۱): حق بیمة سرانه (۱۳۷۰-۱۳۷۱) ……………………………………………. ۹۳

نمودار (۲-۲-۲) حق بیمة سرانه (۱۳۸۱-۱۳۷۱) …………………………………………….. ۹۴

نمودار (۲-۲-۳) شاخص نفوذ بیمه‌ای (۱۳۸۱-۱۳۵۰) ……………………………………… ۹۵

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یکی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حرکت به سمت رقابت بیشتر کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأکید بیشتر بر افزایش کارایی، کیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش کارکنان و ….معطوف می‌سازد.

امروزه صنعت بیمه از طرفی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.

صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده کسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینکه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضة خدمات بپردازد.

چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک فرآیند بلند مدت است و کشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.

بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی  (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.

 

 

دانلود فایل

نوع فایل: ورد  - تعداد صفحه: 181

نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/۱٠/٢٧

۱-۱-مقدمه

از آنجا که هیچ ابزاری تا نیازمند بشر نباشد گسترش پیدا نمی کند واز آنجا که تامین انرژی امروزه حرف اول را می زند اکتشاف سوخت وتهیه آن باعث توجه به آبهای عمیق شده است که بعضی از ابزارهای مورد نیاز برای این اکتشافات سازه های دریایی ومهارهای کششی در عمق بیشتر از ۱۰۰۰ متر است،که نیازمند استفاده از متد های بسیار جدید نسبت به متدهای قدیمی و سنتی است.

سازههای دریایی به طور سنتی برای کاربریهای متنوع استخراج نفت به کار رفته  است.این سازها باید  دارای کارای موثر با ایمنی بالا واز نظراقتصادی بهینه باشند.

از دیگر سازه ها برای تامین انرژی استفاده از توربین های بادی است امروزه استفاده از توربین بادی مستقر در دریا  OFFSHOR WIND TURBIN   به منظور تامین انرژی خصوصا برای کشورهایی که باد خیز هستند گسترش یافته است. علت این امر هم از نظر صرفه جویی در مصرف و هم از نظر آلودگی هوا کاملا قابل توجیه است.اولین نوع این توربین ها در سال ۱۹۹۱ در دانمارک نصب شد.

جدا از نظر طراحی سازه ای این سازه ها طراحی پی این گونه سازها بسیر حائز اهمیت است.

استفاده از سازه های دریای در اعماق ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ متر نگرش وابتکار بالایی را برای طراحی سازه های دریای نسبت به استفاده از شمع های سنتی وسازه های گیردار را می طلبد، که درنتیجه توجه به سازه های معلق مد نظر قرار گرفته است.

فهرست

 فصل اول

  ۱-۱- مقدمه

فصل دوم

  ۲-۱-  تعریف شمعهای مکشی

  ۲-۲-  شمعهای مکشی چگونه نصب می شوند و چگونه کار می کنند

  ۲-۳-  مزایای شمعهای مکشی

  ۲-۴-رفتار خاک در حین نصب شمع

  ۲-۵-  رفتار خاک در زمان بهره برداری

 ۲-۶-  تاریخچه استفاده از شمعهای مکشی

 فصل سوم

  ۳-۱-  مروری بر مطالعات انجام شده

  ۳-۲-  مطالعات انجام شده بر روی صندوقه های مکشی در ماسه

          ۳-۲-۱-  نصب

          ۳-۲-۲-  بیرون کشش استاتیکی ماسه

           ۳-۲-۳-  بیرون کشش تناوبی

۳-۳-  مطالعات انجام شده بر روی رس

   ۳-۳-۱-  نصب

   ۳-۳-۲-  بیرون کشش استاتیکی رس

         ۳-۳-۳-  بیرون کشش تناوبی

         ۳-۳-۴-   بیرون کشش تحت بار های مایل

فصل چهارم

 ۴-۱- روابط بدست آمده برای  ظرفیت باربری

 ۴-۲-  انواع خرابی

         ۴-۲-۱- خرابی لغزشی

         ۴-۲-۲- خرابی مقاومت انتهایی

         ۴-۲-۳- خرابی ظرفیت باربری معکوس

۴-۳-  پیش بینی ظرفیت

۴-۵- ظرفیت باربری

        ۴-۵-۱- Clukey & Morrison (1993)

         ۴-۵-۲- Deng & Carter (2000)

        ۴-۵-۳- Rahman et al(2001)

         ۴-۵-۴- Maeno et al(2001)

         ۴-۵-۵- Iskander et. Al.(2002)

         ۴-۵-۶- W.Deng , P.carter.(2000)

         ۴-۵-۷- Charles Aubney , J Donald Murff(2004)

فصل پنجم

۵-۱- روابط بدست آمده برای نصب

 ۵-۲-نصب در ماسه

    ۵-۲-۱-آنالیز

          ۵-۲-۲-محاسبات نصب برای ماسه

          ۵-۲-۳-نفوذ براثر وزن صندوقه مکشی در ماسه

    ۵-۲-۴-نفوذ با کمک مکش

          ۵-۲-۵-محدودیتهای نفوذ بر اساس مکش

   ۵-۲-۶- تاثیر سخت کننده های داخلی

    ۵-۲-۷-فاکتور فشار a و محاسبات جریان

  ۵-۳-نصب در رس

  ۵ -۳-۱-نفوذ تحت وزن صندوقه

  ۵-۳-۲-نفوذ با کمک مکش

  ۵ -۳-۳-محدودیتهای نفوذ بر اثر مکش

  ۵-۳-۴-تاثیر سخت کننده های د اخلی

  ۵-۳-۵-نصب در سایر مصالح

 

دانلود فایل

نوع فایل: ورد  - تعداد صفحه: 122

نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/۱٠/٢٧

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه تنها موضوع وهدف هر نوع توسعه‌ای هستند بلکه اهرم موثری در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی واجتماعی می‌باشند.تجهیز مهم وبه کارگرفتن صحیح و مطلوب آن نه نتها نیل به اهداف توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را آسان‌ترمی‌کند بلکه از نظر تحقق هدفهای مربوط به توزیع عادلانه‌تر درآمدها و بالابردن سطح رفاه خانواده تاثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشت.

ضرورت والزام اقتصادی- اجتماعی مشارکت مولد زنان دربرنامه های توسعه، در تکامل تاریخ و پیشرفت جوامع بشری همیشه مطرح بوده است. لیکن هنوز در جوامع عقب مانده در حال توسعه،تعادل مطلوب و قابل قبول در امر مشارکت عادلانه زن ومرد دوفعالیتهای اقتصادی و استفاده منصفانه ازفرصتهای مشارکت وبروز خلاقیت و استعداد برتر برقرار نشده است.

فهرست مطالب                                                                                                صفحه

پیشگفتار …………………………………………………………………………… ۱

مقدمه………………………………………………………………………………… ۲

بخش اول: بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
فصل اول: اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی…………………… ۸
گفتار اول : وضعیت اشتغال زنان از نگاه آمار………………………………………… ۹

بند اول: اشتغال زنان در دنیا………………………………………………………………….. ۱۲

بند دوم: اشتغال زنان در ایران……………………………………………………………….. ۲۲
گفتار دوم: موانع اشتغال زنان………………………………………………………………. ۳۰

بند اول: موانع اجتماعی…………………………………………………………………………… ۳۱

بند دوم: موانع فرهنگی…………………………………………………………………………… ۳۶

بند سوم: موانع اقتصادی……………………………………………………………………….. ۳۹
فصل دوم: اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی……………. ۴۳
گفتار اول: اشتغال زنان در اسلام…………………………………………………………… ۴۳

بند اول: کار در اسلام……………………………………………………………………………. ۴۴

بند دوم: موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان…………………………… ۴۹
گفتار دوم: اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی…………………………………………… ۵۹

بند اول : مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)………………………………. 60

بند دوم: اسناد بین‌المللی حقوق بشر…………………………………………………………. ۶۴

بخش دوم: بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون(CEDAW) و قوانین موضوعه ایران
فصل اول: بررسی اصل عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان……………. ۷۲
گفتار اول: حق اشتغال بعنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی…………………….. ۷۲

بند اول: حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 72

بند دوم: حق اشتغال در قانون اساسی ایران…………………………………………….. ۷۷
گفتار دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان…………………………. ۸۱

بند اول: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسیان در کنوانسیون(CEDAW)   ۸۱

بند دوم: حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران   ۸۲
گفتار سوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل………………………………………….. ۸۶

بند اول: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در کنوانسیون(CEDAW)……………. 86

بند دوم: حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل در قوانین موضوعه ایران…………… ۸۸

بند سوم: محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان……………………… ۸۹
گفتار چهارم: حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام و امنیت شغلی……………. ۹۴

بند اول: حق برخورداری از اتقاء مقام……………………………………………………… ۹۴

بند دوم: حق برخورداری برابر از امنیت شغلی…………………………………………. ۹۸
گفتار پنجم: حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی……… ۱۰۱

بند اول: حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی……………………………… ۱۰۱

بند دوم: حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر……………………………………… ۱۰۵
فصل دوم: بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان….. ۱۱۴
گفتار اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان……………….. ۱۱۵

بند اول: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان درکنوانسیون(CEDAW).. 115

بند دوم: ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران    ۱۱۷

گفتار دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان       ۱۱۸

بند اول: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و  زایمان در کنوانسیون(CEDAW)……………………………………………………………………………………………………………. 119

بند دوم: استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲
گفتار سوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین…………………………………………….. ۱۳۳

بند اول: ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون(CEDAW)……………….. 133

بند دوم: ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوع ایران……………….. ۱۳۷
گفتار چهارم: حمایت در زمان بارداری……………………………………………………. ۱۴۲

بند اول: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW).. 142

بند دوم: برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران.. ۱۴۳

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………… ۱۴۵


دانلود فایل

نوع فایل: ورد  - تعداد صفحه: 152

نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/۱٠/٢٧

مقدمه:

یکی از مهمترین مباحث در کشورهای در حال توسعه توسعه یافته و یا جوامع بشری جهان امروز مسئله مبادرت ورزیدن به کاری مفید وسازنده برای افرادآن جامعه است.شغل مرتبط باتواناییهاواستعدادهای ذاتی هرفردامری است که هرشخص لزوما با آن در زندگی روزمره اش مواجه خواهدشد . اما مشکل زمانی به وجود میاید که فرد شغل دلخواه خود را پیدا نکند وبه او لفظ بیکار تعلق گیرد. بیکاری یکی ازمعضلات کشورهای توسعه نیافته از جمله ایران می باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه                                                                                                   ۶- ۵

اشتغال وبیکاری وکشورهای درحال توسعه                                                         ۸-۷
تعریف بیکاری و انواع آن                                                                           ۱۲- ۹
ضرورت نگرش نو به مفهوم اشتغال                                                                   ۱۲

ابهام ذهنی بودن مفهوم کنونی اشتغال                                                                ۱۵-۱۲

نتایج ابهام مفهوم اشتغال                                                                              ۱۶-۱۵

نگرشی به مفهوم جدید اشتغال                                                                       ۱۸- ۱۶

عوامل موثر بر آرزوهای شغلی                                                                        ۲۰-۱۸

آموزش و اشتغال

چالشهای اشتغال فارغ التحصیلا ن کشور                                                                        ۲۱

تحولات اشتغال بر اساس تخصص                                                                              ۳۵-۲۲

توزیع شاغلان درسال ۱۳۷۵به تفکیک سطوح تحصیلی                                                ۳۸-۳۶

مسائل اشتغال زنان در ایران                                                                                      ۴۳-۳۸

نظریه های تفاوت اشتغال زنان ومردان                                                                          ۴۶-۴۴

سهم زنان دراشتغال ایران                                                                                            ۴۷

علل بیکاری                                                                                                               ۵۳-۴۸

آسیب های ناشی ازعدم وجود شغل                                                                                ۵۷- ۵۴

تحولات اشتغال وبیکاری                                                                                            ۶۱-۵۷

تحولات بیکاری                                                                                                           ۶۶-۶۱

وضعیت فعلی اشتغال وبیکاری درکشور                                                                        ۶۸-۶۷

بیکاری در استان یزد                                                                                                        ۶۹

بررسی و تحلیل روند تغییرات نرخ فعالیت و بیکاری استان طی دوره ۸۱ – ۱۳۷۵               ۱۱۶-۷۰

 

 

دانلود فایل

نوع فایل: ورد  - تعداد صفحه: 116

نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/۱٠/٢٧

بیان مساله:
تمامی‌اتاقهای بازرگانی در سراسر دنیا، تاثیرگذاری زیادی بر شاخصهای اقتصادی کشور دارند ودر مجموع به اقتصاد ملی یاری می‌رسانند و البته اتاق بازرگانی‌ایران نیز از این امر مستثنی نیست. براساس قانون، هدف از تاسیس اتاق بازرگانی کمک به فراهم نمودن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی می‌باشد. لذا به منظور بررسی جایگاه واقعی اتاق بازرگانی و تاثیر مهم آن بر اقتصاد کشور و رهنمود دادن به آن جهت بسط فعالیت خود موضوع پایان نامه خود را در این رابطه برگزیده ام. همچنین سوالات تحقیق عبارتنداز:
۱-‌ آیا اتاق بازرگانی تاثیرگذاری زیادی بر شاخصهای اقتصادی کشور دارد؟
۲-‌ آیا اعضاء (اشخاص حقیقی و حقوقی) در فعالیتهای اتاق بازرگانی مشارکت زیادی دارند؟
۳-‌ آیا اعضاء از عملکرد اتاق بازرگانی رضایت دارند؟

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. ۱
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. ۳
فصل اول: کلیات تحقیق

موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۴

بیان مساله…………………………………………………………………………………………… ۴

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۴

اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۴

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۵

فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………. ۵

قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۶

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۶

روشهای جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………. ۶

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………. ۷

واژه ها و اصطلاحات کلیدی………………………………………………………………………. ۷

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

بخش اول

تشکلهای صنفی…………………………………………………………………………………… ۱۰

تاریخچه سندیکاهای صنفی……………………………………………………………………….. ۱۱

اهمیت واحدهای صنفی در کشور……………………………………………………………….. ۱۱

نگاهی به نقش اصناف و سازمانهای صنفی در جامعه…………………………………….. ۱۲

تعاریف…………………………………………………………………………………………. ۱۳

نقش سازمانها و تشکلهای صنفی در توسعه………………………………………………….. ۱۶

تقویت تشکلهای صادراتی یک نیاز اساسی……………………………………………………. ۱۸

تعاون…………………………………………………………………………………………….. ۲۵

تعاون به عنوان یک راهکار صنفی و ملی………………………………………………………………. ۲۸

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. ۳۵

الگویابی………………………………………………………………………………………………. ۳۶

بخش دوم

اتاق بازرگانی بین المللی……………………………………………………………………………. ۴۳

اتاق بازرگانی و صنایع کره…………………………………………………………………………. ۴۷

اتاق بازرگانی و صنایع ملی مالزی……………………………………………………………….. ۶۰

اتاق بازرگانی لندن………………………………………………………………………………. ۶۷

جایگاه واقعی اتاق بازرگانی در اقتصاد کشورهاا…………………………………………….. ۷۵

ویژگیهای اصلی یک اتاق بازرگانی ایده آل…………………………………………………… ۸۶

پارامترهای اصلی برای مقایسه اتاقهای بازرگانی…………………………………………….. ۸۸

جدول مقایسه ای اتاق بازرگانی ایران و سایر اتاقهای بازرگانی پیشرفته دنیا……….. ۸۹

ویژگیهای ساختاری محتوایی و عملکردی اتاق بازرگانی ایده آل و سنتی………….. ۹۰

بودجه اتاق بازرگانی…………………………………………………………………………. ۹۱

کارکنان اتاق بازرگانی…………………………………………………………………………… ۹۲

فصل سوم: جامعه آماری

تاریخچه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران………………………………………………. ۹۴

سیر تطور قانونی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران…………………………………… ۱۰۵

قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران(۱۳۴۸)……………………………… ۱۰۸

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران(۱۳۷۳)……………….. ۱۱۵

کمیسیونهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران…………………………………………. ۱۲۰

آئین نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران…………………. ۱۲۱

نمودار سازمانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران…………………………………….. ۱۲۴

فهرست شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران………………………………………. ۱۲۵

فهرست اتاق های بازرگانی مشترک ایران و سایر کشورهای جهان…………………… ۱۲۶

فهرست بخش های بازرگانی سفارتخانه های خارجی که با اتاق بازرگانی ایران

همکاری دارند…………………………………………………………………………………. ۱۲۷

بررسی کمی عملکرد و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران……………………………………… ۱۲۸

فهرست اتحادیه ها و سندیکاهای داخلی که با اتاق بازرگانی همکاری دارند………. ۱۲۹

شرایط نامزدی در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی…………………………………………… ۱۳۱

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی………………………………………………………….. ۱۳۲

فهرست اعضای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی……………………………………. ۱۳۴

مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷

فصل چهارم: روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۱۳۸

روش های جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………. ۱۳۸

معیارهای مقبولیت تحقیق………………………………………………………………………….. ۱۴۰

روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه……………………………………………………….. ۱۴۳

ویژگی های کلی پاسخ دهندگان (نمودار)…………………………………………………….. ۱۴۵

ویژگی های کلی پاسخ دهندگان (جداول)…………………………………………………….. ۱۴۶

نمودار نتایج نظرسنجی از اعضاء اتاق بازرگانی……………………………………………… ۱۴۹

فرضیه اول……………………………………………………………………………….. ۱۵۰

فرضیه دوم………………………………………………………………………………… ۱۵۳

فرضیه سوم………………………………………………………………………………… ۱۵۴

خصوصیات یک عضو فعال از دیدگاه اعضاء (نمودار)…………………………………….. ۱۵۵

خصوصیات یک عضو فعال از دیدگاه اعضاء (جدول)…………………………………….. ۱۵۶

وظایف و فعالیت های اصلی اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضاء (نمودار)……………….. ۱۵۷

وظایف و فعالیت های اصلی اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضاء (جدول)……………….. ۱۵۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. ۱۵۹

معایب و نواقص اتاق بازرگانی……………………………………………………………………. ۱۶۰

پیشنهادات……………………………………………………………………………………… ۱۷۹

بازتاب تحقیق اتاق بازرگانی در رسانه ها……………………………………………………… ۱۸۱

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………. ۱۸۲

ضمائم و پیوستها……………………………………………………………………………………….

فهرست نمودارها و جداول

نمودار شابلون بنچ مارکینگ…………………………………………………………………………… ۴۰

نمودار مدل فرایند بنچ مارکینگ……………………………………………………………………. ۴۱

نمودار ساختار اتاق بازرگانی و صنایع کره………………………………………………………… ۵۶

نمودار ساختار سازمانی اتاق بازرگاین و صنایع ملی مالزی……………………………………. ۶۶

نمودار ساختار اتاقی بازرگانی لندن………………………………………………………………….. ۷۴

نمودار جایگاه واقعی اتاق بازرگانی در اقتصاد کشورها…………………………………………. ۷۵

جدول مقایسه ای اتاق بازرگانی ایران و سایر اتاق های بازرگانی پیشرفته دنیا……………. ۸۹

جدول بودجه اتاق بازرگانی…………………………………………………………………….. ۹۱

نمودار سازمانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران………………………………………….. ۱۲۴

جدول شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران……………………………………………… ۱۲۵

جدول اتاق های بازرگانی مشترک ایران و سایر کشورهای جهان…………………………….. ۱۲۶

 جدول بخش‌های بازرگانی سفارتخانه‌های خارجی که با اتاق‌بازرگانی ایران همکاری دارند……………. ۱۲۷

جدول بررسی کمی عملکرد و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران………………………………….. ۱۲۸

جدول تفکیک قاره ای بخش بازرگانی سفارتخانه های خارجی در ایران…………………… ۱۲۸

جدول اتحادیه و سندیکاهای داخلی که با اتاق بازرگانی همکاری دارند……………………. ۱۲۹

جدول اعضای سازمانی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی………………………………… ۱۳۴

جدول اعضای انفرادی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی…………………………………. ۱۳۵

نمودار مدل تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۳۷

جداول روایی و اعتبار پرسشنامه…………………………………………………………………….. ۱۴۱

نمودار ویژگی های کلی پاسخ دهندگان……………………………………………………………. ۱۴۵

جداول ویژگی های کلی پاسخ دهندگان…………………………………………………………… ۱۴۶

نمودار نتایج نظر سنجی از اعضای اتاق بازرگانی………………………………………………… ۱۴۹

جدول فرضیه اول……………………………………………………………………………………….. ۱۵۰

جدول رتبه بندی فراوانی ها………………………………………………………………………….. ۱۵۱

جدول فرضیه دوم………………………………………………………………………………………. ۱۵۳

جدول فرضیه سوم………………………………………………………………………………………. ۱۵۴

نمودار خصوصیات یک عضو فعال اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضاء………………………….. ۱۵۵

جدول خصوصیات یک عضو فعال اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضاء………………………….. ۱۵۶

نمودار وظایف و فعالیت های راهبردی و مهم اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضا……………… ۱۵۷

جدول وظایف و فعالیت های راهبردی و مهم اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضا……………… ۱۵۸


دانلود فایل

نوع فایل: ورد  - تعداد صفحه: 200

نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/۱٠/٢٦

خلاصه

تئوری حاکمیت شرکت پیش بینی می کند که قدرت نفوذ، هزینه های عامل را تحت تأثیر قرار میدهد و به این ترتیب کارآیی شرکت نیز تحت تأثیر قرار داده می شود. روش جدیدی برای تست این تئوری پیشنهاد می کنیم.

در این روش از کارآیی سود نیز استفاده می شود و یا اینکه سودهای شرکت چقدر به کمک شرکتی با بهترین عمل که با شرایطهای خارجی مشابه مواجه است،‌نزدیک هستند. ما در ابتدا، مدل معادلات همزمان را بکار می بریم که خسارات یا ضایعات معکوس از کارآیی گرفته تا ساختمان سرمایه را به حساب می آورد. ما همچنین مقیاس های ساختمان مالکیت را در تست ها کنترل می کنیم. در می یابیم که داده های راجع به صنعت بانکداری با تئوری ثابت هستند و نتایج از لحاظ آماری عمده هستند و از لحاظ اقتصادی نیز چشمگیر و قوی می‌باشند.

فهرست

خلاصه……………………………………………………………………………………………….. ۱

۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۳

۲- مقیاس های کارآیی، خسارت معکوس و استفاده از ساختمان مالکیت……… ۱۰

۲-۱- مقیاس های کارآیی شرکت…………………………………………………………… ۱۱

۲-۲- تئوری های خسارت معکوس از کارآیی به ساختمان سرمایه……………… ۱۶

۲-۳- استفاده از متغیرهای ساختار مالکیت………………………………………………. ۲۰

۳- مدل تجربی…………………………………………………………………………………….. ۲۱

۴- داده ها و متغیرها……………………………………………………………………………… ۲۴

۴-۱- متغیرهای وابسته EFR، ECAP…………………………………. 25

4-2- متغیرهای برون زا در معادلۀ کارآیی(۵)…………………………………………… ۲۷

۴-۴- شناسایی مدل………………………………………………………………………………. ۳۱

۵- نتایج……………………………………………………………………………………………… ۳۴

۵-۱- تست های فرضیه هزینه های نماینده با استفاده از معادله(۵)………………. ۳۴

۵-۲- تست هایی از فرضیه های ارزش امتیاز انحصاری و ریسک کارایی…….. ۴۱

۶- نتیجه گیری ها………………………………………………………………………………… ۴۴


دانلود فایل

نوع فایل: ورد  - تعداد صفحه: 59

نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/۱٠/٢٦

مقدمه :

همیشه پیشرفت اقتصادی منطقه ای به حفظ و افزایش درصد شغل ها ، محصولات ، تولیدات ناحیه ای و ثروت کمک کرده است سیاست ها و برنامه هایی که به منظور دستیابی به این اهداف ترتیب داده می شوند در ثبات و شکل گیری حرفه ، سختی و ملایمت سرمایه زیربنایی و سازماندهی مجدد آن تأکید دارد هیچ از یک از اینها تغییر پذیر نیستند اما یک تجدید سازمانی کیفی یا تغییر در تأثیر نمایان آن ضروری است به طرزی روزافزون تأکید و تأثیر بر ثبات شکل گیری و سیاستهای توسعه سرمایه بیشتر می شود

 

فهرست

عنوان                                                                         صفحه

۱- مقدمه : …………………………………………………………………………………………. ۱

۲- سیاست تغییر توسعه اقتصاد منطقه ای : دلایل (علتها) ………………………….. ۲

۳- تغییر سیاست توسعه یافته اقتصاد منطقه ای : برخی از ابزارهای سیاستی….. ۷

۴- رهبری و توسعه اقتصاد منطقه ای : …………………………………………………… ۹

۵- آگاهی و دانش ضرورت دارد : …………………………………………………………. ۱۳

۵٫۱ (تحلیل چند بخشی (چندگانه) (msI) ………………………………………………. 13

5-2- مطالعه و تحقیق در مورد مثال ؟(؟ شمالی ) ……………………………………. ۱۶

۵٫۳ پیش بینی شرایط اقتصادی منطقه : طراحی اقتصاد منطقه ای ………………… ۲۴

۵٫۴ پیش بینی شرایط اقتصادی منطقه : فهرستهای انطباقی و پیشتاز: …………… ۲۶

۵-۵ سیستم های اطلاعات ژئوگرافی : ……………………………………………………. ۲۸

۶- خلاصه و نتیجه گیری : …………………………………………………………………… ۳۳

 


دانلود فایل

نوع فایل: ورد  - تعداد صفحه: 34

نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/۱٠/٢٦

چکیده:
تحقیق فوق در خیابان مسجد جامع انجام شد و هدف کلی آن شناخت تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد بود و هدف دیگر آن انجام یک کار دانشجویی است. نوع تحقیق توصیفی تحلیلی و از روش پرسش نامه ای برای جمع اوری اطلاعات و داده های آماری استفاده شد.

فهرست
چکیده: ۲
کلید واژگان: ۲
مقدمه : ۳
فصل اول: مقدمه ای بر مشخصات تحقیق ۴
۱-۱- بیان موضوع و تشریح آن: ۴
۱-۲- اهمیت و ضرورت مطالعه ۵
۱-۳- محدودة مورد مطالعه ۶
۱-۴- سؤالات تحقیق: ۶
۱-۵- متدولوژی ۶
۱-۶- محدودیت ها و امکانات تحقیق ۷
فصل دوم: ۸
خلاصه ای از شرایط جغرافیایی شهر یزد ۸
۲-۱- شرایط طبیعی ۸
۲-۱- موقع جغرافیایی- حدود وسعت ۸
الف) موقع ریاضی ۸
ب) موقع نسبی ۸
ج) حدود و مرزها ۱۰
۲-۱-۲- زمین شناسی ۱۰
۲-۱-۳- اقلیم حاکم و مشخصات آن ۱۱
۲-۱-۴- منابع آب ۱۱
۲-۱-۵- نتیجه گیری و بیان کلی شرایط طبیعی ۱۲
۲-۲- مشخصات اجتماعی، انسانی و اقتصادی: ۱۳
الف: وجه تسمیه یزد ۱۴
۲-۳- پیشینه تاریخی شهر یزد (یا اشاره به مسجد جامع) ۱۹
فصل سوم: ۲۲
۳-۱- پیشینه ی تاریخی مسجد جامع یزد ۲۲
۳-۲- موقع و جایگاه مسجد جامع ۲۹
فصل چهارم ۳۴
۴-۱- جایگاه مسجد جامع یزد در جذب توریسم و نتایج اقتصادی حاصل از آن: ۳۴
۴-۱-۱- اقتصاد گردشگری ۳۵
۴-۱-۲- فرصت های شغلی و مشارکت اقتصادی: ۳۶
۴-۲- فعالیت بخش تجاری خیابان مسجد جامع یزد ۴۲
۴-۲-۱- جدول ها و نمودارها ۴۴
سؤالات تشریحی ۵۴
۴-۲-۲- نتیجه گیری ۵۵
۴-۲-۳- راهکارها : ۵۶
۴-۳- فعالیت سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی استان یزد ۵۶
خلاصه مطالب و نتیجه گیری ۶۰
ارائه پیشنهادات: ۶۲
منابع و مأخذ ۶۵

 

دانلود فایل

نوع فایل: ورد  - تعداد صفحه: 67

نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/۱٠/٢٦

پیشگفتار
بررسی تحولات سالهای اخیر نشان می دهد،که خدمات به صورتی وسیع گسترش یافته و این روند در سال های آتی با سرعت بیشتر توسعه می یابد.صنعت کوچک و خدمات بزرگ می شود .مدیران موٌسسات تولیدی و خدماتی در کلیه بخش های دولتی تعاونی و خصوصی به تدریج پی می برند که تنها کیفیت محصول نمی تواند موجب تمایز آن ها از دیگران شود بلکه باید کانون توجه را از بازار گرایی به مشتری گرایی تغییر داد.

فهرست ۱
پیشگفتار ۳
“مقدمه” ۵
بیان مسئله: ۶
هدف: ۶
فرضیه تحقیق: ۷
روش تحقیق: ۷
مروری بر تاریخچه مساله و موضوع تحقیق ۱۰
تعریف خدمات ۱۰
۲-۱ خصوصیات خدمات ۱۱
۳-۱ ارتباط خدمات و کالا ۱۲
۴-۱ کانالهای توزیع در بخش خدمات: ۱۵
۵-۱ توزیع خدمات: ۱۵
۶-۱ بررسی نیازهای خدماتی مصرف کنندگان: ۱۶
۷-۱- بازار یابی خدمات: ۱۷
۸-۱- کالا: ۱۸
۹-۱- مراحل فرایند پذیرش کالا : ۱۸
۱۰-۱ کیفیت خدمات : ۲۰
مبانی نظری تحقیق ۲۳
۱-۲ نظریه ها ۲۳
۲-۲ بررسی چند دیدگاه : ۲۳
۱-۲-۲- تجزیه تحلیل دوره زمانی فروش : ۲۳
۲-۲-۲- تجزیه تحلیل اماری تقاضا: ۲۶
۳-۲- نتیجه : ۲۷
مروری بر سابقه مطالعاتی تحقیق ۲۹
مقاله بازاریابی مبنی بر انسان ۲۹
۲-۳- کشور های پیشرفته به ازای هر دلار سرمایه گذاری در تولید یک دلار در خدمات سرمایه گذاری می کنند ۳۰
۳-۳- هفت کلید استراتژی خدمات ۳۲
۴-۳ بازاریابی مدیریت بازار ۳۳
۵-۳- بررسی راهبردی عناصر آمیخته بازار یابی شرکت های موفق ایرانی ۳۴
روش آزمون فرضیه: ۳۵
۶-۳ نتیجه ۳۷
۱-۳- تعاریف و مفاهیم ۴۰
۲-۳- تعیین عوامل ومتغیر ها : ۴۰
۳-۳- تعیین روابط بین متغیر ها: ۴۱
۱-۴:مقدمه: ۶۱
۲-۴- نتایج تحقیق: ۶۱
۳-۴- پیشنهادات : ۶۳
فهرست منابع و ماًخذ: ۶۸


دانلود فایل

نوع فایل: ورد 72 صفحه

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :