تک داک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/٩/۳٠

فهرست مطالب

عنوان                                                                             صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۳

الف)بیان موضوع و تشریح آن………………………………………………………………… ۵

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………… ۶

ج) پیشینه تحقیق (در جهان و ایران) ……………………………………………………….  ۷

د) سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………. ۸

فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………. ۹

هـ) روش تحقیق………………………………………………………………………………….. ۹

مبانی تئوریک………………………………………………………………………………………. ۱۰

الف) خلاصه ای از شرایط جغرافیایی………………………………………………………. ۲۲

ویژگی های انسانی- اقتصادی………………………………………………………………… ۲۲

مختصات آب و هوایی…………………………………………………………………………… ۲۳

آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………….. ۲۶

راهبردها و پیشنهادات……………………………………………………………………………. ۲۹

راهبردهای اجتماعی……………………………………………………………………………… ۲۹

راهبردهای اقتصادی……………………………………………………………………………… ۳۰

راهبردهای مدیریتی………………………………………………………………………………. ۳۱

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. ۳۲

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………….. ۳۳

 

چکیده :

این پژوهش به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد می پردازد با این هدف که ضمن تبیین شاخص های اسکان غیر رسمی در این شهر از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و کالبدی، به مقایسة تطبیقی اسکان غیررسمی شهر یزد با اسکان غیر رسمی ایران و جهان پرداخته است

 روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است.

جامعة‌آماری محلة‌ خضرآباد شهر یزد می باشد. برای گرد آوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای، ابزار پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده بهره گرفته شده است نوع نمونه گیری استفاده شده در این تحقیق تصادفی بوده است برای تجزیه وتحلیل و پردازش داده ها از نرم افزار spss , excel استفاده شده است.

 عوامل موثر در پیدایش و گسترش اسکان غیررسمی در شهر یزد ( محله خضرآباد) مهاجرت، بیکاری، کمبود درآمد، ارزانی زمین و مسکن و .. بوده است که اولین عامل حاشیه نشینی در یزد اقتصاد و بعد از آن دلایل فرهنگی و اجتماعی است. تعداد افراد و خصوصیات آنها در حاشیه متفاوت است.

اسکان غیر رسمی که با عناوین دیگری همچون حاشیه نشینی، زاغه نشینی، کپرنشینی ، و غیره نیز مترادف است از پیامدهای نامطلوب شهر نشینی در جهان معاصر بویژه نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای است که عدم توازن و نابرابری سطح زندگی روستا وشهر باعث حاشیه نشینی می شود مهاجرت روستائیان به شهرها پس از مدتی شهرها را اشباع می کند سازمان ها و مسئولین کنترل شهری از پذیرایی آنها خودداری می کنند تعدادی از روستاییان خود را با محیط وفق نداده و جذب حاشیه ها می شوند

 واژگان کلیدی : اسکان غیر رسمی، حاشیه نشینی، توانمند سازی – ساماندهی

 مقدمه :

حاشیه نشینی به توسعه شهری اطلاق می شود که بدون برنامه ریزی، هدایت ، کنترل و بدون رعایت مقررات شهری سازی توسط توده مردم ایجاد می شود . امروزه ساخت و سازهای غیر مجاز به گونه ای وسیع تر و سازمان یافته تر از سابق به شکل زاغه و… تحت عنوان بخش بازار غیر رسمی در حال تکوین است در تحقیقات انجام شده به حقیقتی ملموس و منطقی اشاره می کنند:

 زمانی که روستائیان بی زمین از انزوا می­گریزند و به حاشیه شهرها روی می آورند در واقع به نوعی انتخاب دست می زنند. آنان فلاکتی را رها می کنند و فلاکتی دیگر بر می‌انگیزند. به نظر آنها شهر افق امکانات وآزادی است حرکت اینان تحت تأثیر دو عامل گریزاننده در موطن و جذب کننده در شهرهای کلان می باشد.

 همه تعاریف بیان شده با همة روشنگری های نهفته در آن هنوز از حقیقت پدیدة حاشیه نشینی به دور است. زیرا که حاشیه نشینی پدیده ای پیچیده، ناهمگون و گسترده و از آن دسته حقایق اجتماعی است که هر چند یک پدیده اما خود در درون خویش دارای ابعاد گوناگونی است بنابراین برای شناخت آن باید هم از بعد فضایی به آن پرداخت و هم هر محدودة حاشیه نشین را با خودش بررسی و تبیین کرد. تا بتوان راه حل مناسب ارائه کرد. که به طور اصولی با انواع دیگر طرح های سامان بخشی برای حاشیه نشینان متفاوت است.

 

دانلود فایل

 فایل بصورت ورد ۴٠ صفحه قابل ویرایش می باشد

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :