تک داک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/٩/۱٩

بیان مساله

در دنیای کنونی استرس به عنوان یکی از آفات نیروی انسانی محسوب شده است، اثرات مخرب استرس بر زندگی فردی و اجتماعی کاملا مشهود بوده و مدیران یکی از آسیب پذیرترین قشرها در برابر استرس هستند.علی رغم این نظر که فشارهای عصبی مفید نیز وجود دارد و مقداری از فشارهای عصبی برای ایجاد تحرک و تلاش در انسان ضروری است زمانیکه بحث فشار عصبی مطرح می شود بیشتر به عوارض و ضایعات آن توجه شده و فشار عصبی مضر مد نظر قرار می گیرد.به هر حال فشار عصبی آثار فراوانی بر عملکرد فعالیتهای اعضای سازمان دارد ، فشار عصبی حاد نیروی انسانی سازمان را ضایع می کند و پایه های سازمان را متزلزل می سازد بدین ترتیب است که فشار عصبی در سازمان همچون آفتی نیروها را تحلیل می برد و فعالیتها و تلاشها را عقیم می سازد.از میان نشانه های عمومی استرس موارد زیر از جمله بی اشتهایی یا اشتهای زیاد ، بیخوابی یا خواب بیش از اندازه، دردهای مداوم ،‌خلاء ذهنی و احساسی ، فشار در محیط کار، ‌درگیری با کارفرما ، ترس از شکست ، و غیره آشکارتر است. (غفوریان ، ۱۳۷۵، ص۳۷)

به طور کلی ، بروز فشار در سازمانها کارآیی نیروها را می کاهد ، همکاری جای خود را به رقابت مخرب می دهد و ارتباطات سازمانی مختل می گردد.مدیری که گرفتار فشارهای عصبی و روانی است نمی تواند با زیر دستان خود رابطه صحیح برقرار نماید ، با فرادستان خود دچار مشکل می شود و ارباب رجوع را از خود ناراحت می کند.به علاوه ،‌عوارض ناشی از کم کاری ، تاخیر ،‌غیبت ، جابجایی ، ترک خدمت و در نتیجه کاهش بهره‌وری و عوارض فیزیکی ـ روانی  فشارهای عصبی ، خسارتهای جبران ناپذیری را برای سازمانها به ارمغان می‌آورد.

در میان سازمانهای اجتماعی، هیچ  سازمانی به اندازه آموزش و پرورش حساس نیست ،‌زیرا همچنانکه می دانیم آموزش و پرورش زیر ساز تمامی سازمانهای یک جامعه است و در این میان مدیران آموزشی از مهمترین ارکان تعلیم و تربیت می باشند.بنابراین بررسی عوامل فشار زای مدیران آموزشی می تواند گام مثبتی در جهت ارتقای شغلی آنان از طریق کاهش یا تعدیل تاثیر عوامل فشارزا و در نتیجه ،‌ارتقای آموزش و پرورش باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

 فصل اول- کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………. ۱

بیان مساله………………………………………………………………………….. ۲

ضرورت و اهمیت موضوع…………………………………………………………. ۳

اهداف پژوهش………………………………………………………………………. ۴

سوال و فرضیات پژوهش……………………………………………………………. ۵

تعریف واژه های اساسی…………………………………………………………….. ۶

فصل دوم- مبانی نظری تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………….. ۹

تاریخچه استرس…………………………………………………………………….. ۱۰

استرس…………………………………………………………………………….. ۱۳

ماهیت فشار روانی…………………………………………………………………….. ۱۵

نظریه های استرس…………………………………………………………………….. ۱۶

   استرس بعنوان پاسخی درونی…………………………………………………. ۱۶

   عوامل محیطی استرس……………………………………………………………. ۱۸

   استرس بعنوان کنش متقابل……………………………………………………………… ۱۸

   مدل خبرپردازی……………………………………………………………………………….. ۲۰

   مقابله بعنوان پاسخی درونی……………………………………………………………………. ۲۱

   مقابله متکی بر منابع محیط…………………………………………………………… ۲۲

   مقابله از راه کنش متقابل……………………………………………………………… ۲۲

فیزیولوژی فشار روانی…………………………………………………………………………. ۲۳

شخصیت نوع B,A……………………………………………………………………………… 26

علائم و نشانه های استرس……………………………………………………………………….. ۲۷

عوامل موثر در تشدید یا کاهش فشار روانی……………………………………………………… ۲۹

علل استرس……………………………………………………………………………… ۳۰

ده فرمان برای کنترل استرس……………………………………………………………….. ۳۲

استرس شغلی…………………………………………………………………………………… ۳۴

تقسیم بندی مشاغل برحسب استرس……………………………………………………………. ۳۶

عنوان                                                                                                                     صفحه

رابطه میان استرس و قابلیت اجرای کار……………………………………………………………. ۳۷

عوامل استرس زای شغلی…………………………………………………………………………… ۳۹

۱٫ حوزه اجتماعی و فرهنگی………………………………………………………………………… ۴۰

     از خود بیگانگی و بی‌هنجاری…………………………………………………………………………… ۴۰

     آب و هوا، رژیم غذایی و عوامل مشابه آن…………………………………………………………………… ۴۱

     جابجایی مکرر……………………………………………………………………………………… ۴۱

     رانندگی……………………………………………………………………………………. ۴۱

     زندگی در شهر در مقایسه با زندگی در روستا…………………………………………………………….. ۴۱

۲٫ حوزه خانواده………………………………………………………………………………………. ۴۲

۳٫ حوزه شغلی………………………………………………………………………………….. ۴۳

     ویژگیهای نقش…………………………………………………………………………………. ۴۴

     ویژگیهای شغل…………………………………………………………………………………… ۴۶

     روابط میان- فردی……………………………………………………………………………………. ۴۷

     جو و ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………… ۴۸

     روشهای مدیریت منابع انسانی و فن آوری و خصوصیات مادی…………………………………. ۴۹

     فن آوری خصیصه های مادی……………………………………………………………………………. ۵۱

هزینه های استرس شغلی……………………………………………………………………………………….. ۵۳

استراتژیهای مقابله با استرس در سازمان……………………………………………………………………….. ۵۴

پیشنه تحقیقات………………………………………………………………………………………………. ۵۶

     تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………… ۵۶

     تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………… ۵۹

خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………… ۶۲

فصل سوم- روش تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

روش تحقیق……………………………………………………………………………………. ۶۴

جامعه تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۶۵

نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………… ۶۵

روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………. ۶۷

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………… ۶۸

عنوان                                                                                                                     صفحه

تعیین اعتبار و روایی……………………………………………………………………………… ۶۹

روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………… ۷۰

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

الف- توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی……………………………………………………………………… ۷۲

ب- بررسی آماری سوال و فرضیات تحقیق……………………………………………………………………. ۸۳

     بررسی آماری سوال اصلی تحقیق………………………………………………………………………. ۸۳

     بررسی آماری فرضیات تحقیق………………………………………………………………………… ۸۴

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. ۹۰

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه……………………………………………………………………………………………… ۹۱

خلاصه………………………………………………………………………………………… ۹۲

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………… ۹۳

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………. ۹۷

     پیشنهادات اجرایی……………………………………………………………………………….. ۹۷

     پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………….. ۹۸

محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………… ۹۹

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

منابع لاتین…………………………………………………………………………………… ۱۰۴

ضمائم………………………………………………………………………………………………..

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                     صفحه

جدول ۱-۳: حجم آمار و نمونه پنج ناحیه آموزش و پرورش……………………………………….. ۶۷

جدول ۲-۳: عوامل استرس زای شغلی و سوالات مربوطه…………………………………………… ۶۹

جدول ۱-۴: توزیع فراوانی نمونه پژوهش برحسب جنسیت………………………………………… ۷۲

جدول ۲-۴: توزیع فراوانی نمونه پژوهش برحسب تحصیلات……………………………………… ۷۴

جدول ۳-۴: توزیع فراوانی نمونه پژوهش برحسب رشته تحصیلی……………………………… ۷۶

جدول ۴-۴: توزیع فراوانی نمونه پژوهش برحسب سنوات مدیریت…………………………… ۷۸

جدول ۵-۴: شاخص نمرات توصیفی عوامل استرس زا برحسب جنسیت………………… ۸۰

جدول ۶-۴: شاخص نمرات توصیفی عوامل استرس زا برحسب تخصص…………………. ۸۱

جدول ۷-۴: شاخص نمرات توصیفی عوامل استرس زا برحسب سنوات مدیریت…… ۸۲

جدول ۸-۴: بررسی عوامل استرس زای شغلی مدیران………………………………………………… ۸۳

جدول ۹-۴: بررسی میانگینهای رتبه ای عوامل استرس زا به تفکیک جنسیت و

نتایج آزمون U- مان ویتنی……………………………………………………………………….. ۸۵

جدول ۱۰-۴: بررسی میانگینهای رتبه ای عوامل استرس زا به تخصص و نتایج آزمون

U- مان ویتنی………………………………………………………………………………… ۸۷

جدول ۱۱-۴: بررسی میانگینهای رتبه ای عوامل استرس زا به سنوات خدمت و

نتایج آزمون U- مان ویتنی……………………………………………………………………….. ۸۹

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                     صفحه

نگاره شماره ۱-۲: استرس بعنوان پاسخ درونی………………………………………………………………. ۱۷

نگاره شماره ۲-۲: مدل تاثیر متقابل………………………………………………………………………………… ۲۰

نگاره شماره ۳-۲: فیزیولوژی استرس………………………………………………………………………………. ۲۴

نگاره شماره ۴-۲: رابطه میان استرس و قابلیت اجرای کار………………………………………….. ۲۸

نگاره شماره ۵-۲: عاملهای مادی استرس در محیط کار……………………………………………… ۵۲

 


فایل بصورت ورد 119 صفحه قابل ویرایش می باشد

دانلود119صفحه

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :