تک داک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/٩/٢٤

فهرست

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول :
کلیات تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۲

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………… ۴

اهمیت موضوع پژوهش…………………………………………………………………………….. ۵

اهداف و سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………… ۶

فصل دوم :

بخش اول :

ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………… ۷

تاریخچه مختصری از برنامه درس……………………………………………………………….. ۸

رویکردهای برنامه درسی………………………………………………………………………….. ۱۱

الگوهای طراحی برنامه درسی…………………………………………………………………….. ۱۴

ویژگیهای اصولی طرح یا الگوی برنامه درسی…………………………………………………. ۱۸

نظریه برنامه درسی………………………………………………………………………………….. ۱۹

دیدگاههای نظری در خصوص نظام / فرآیند برنامه ریزی درسی………………………….. ۲۰

سطوح تصمیم گیری در قلمرو برنامه درسی……………………………………………………. ۲۲

بخش دوم :

آموزش زبان خارجی……………………………………………………………………………….. ۲۶

مهارتهای آموزش زبان……………………………………………………………………………… ۲۸

فرآیند یاددهی ـ یادگیری زبان خارجی…………………………………………………………. ۲۸

منابع و ابزار های یادگیری…………………………………………………………………………. ۳۲

پژوهشهای عملی صورت گرفته

فصل سوم :

روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۴۳

جامعه  نمونه آماری…………………………………………………………………………………. ۴۴

توصیف ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………… ۴۵

روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………… ۴۶

فصل چهارم :

تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………..

۱ ـ تعاریف

۲ ـ روش نمره گرای پرسشنامه ها

۳ ـ جداول

۴ ـ بررسی تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل پنجم :

خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………. ۶۴

خلاصه پژوهش ……………………………………………………………………………………..

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. ۶۷

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….. ۶۹

محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………..

فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………….

بیان مسأله

از آنجایی که آموزش زبانهای خارجی موضوعی است که از اهمیت اجتماعی قابل ملاحظه ای برخوردار است و کشورها بخشی از امکانات آموزشی خود را بدان اختصاص می دهند . در نظام آموزشی کشورها نیز مسأله آموزش زبانهای خارجی حائز اهمیت است . و در برنامه مدارس و متوسطه و دانشگاه منظور شده است لذا ضرورت تجدید نظری در برنامه های مربوط به آموزش زبانهای خارجی روز به روز بیشتر اهمیت پیدا می کند .

از طرفی شاهد هستیم امروز هزاران دانش آموز و دانشجو پس از آنکه صدها ساعت را در زیر سقف کلاسهای زبان سپری می کنند باز هم در حوزه مهارتهای زبانی ( گوش دادن ، صحبت کردن ، خواندن و نوشتن و …. ) به سطح مطلوبی از توانایی دست نمی یابند .علت این ناکامیها بدرستی مشخص نیست زیرا برنامه درسی شامل عناصر مختلفی است و بایستی این عناصر در بررسی و ارزیابی یک برنامه درسی مورد توجه قرار گیرند . هر چند بررسی هر یک از عناصر در علل بدون در نظر گرفتن دیگری امکان پذیر است ولی معلوم نیست که تا چه اندازه مفید ، مثمر الثمر و راهگذر است .

بنابراین در پژوهش حاضر عناصر مختلف برنامه آموزش زبان از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه هوایی شهید سناری مورد ارزیابی قرار می گیرد .

 

اهمیت موضوع پژوهش

با توجه به ارتباط روز افزونی که جامع ما با جوامع غربی پیدا کرده ، زبان انگلیسی بعنوان وسیله ای برای ایجاد این ارتباط اهمیت فوق العاده بدست آورده است . به گفته حداد عادل « نیاز ما به زبان خارجی فقط نیاز سیاسی و فرهنگی نیست بلکه برای اداره کشور و چرخاندن چرخهای کشور هم محتاج هستیم به اینکه زبان خارجی را یاد بگیریم ، که در این میان امنیت ملی و بنیة دفاعی و اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارند . زبان خارجی دری از دنیا به روی ما می گشاید و با استفاده از آن می توان از دستاوردهای دیگر ملل به نحو احسن استفاده نمائیم .

یبان مانند پلی است که بین ملل جهان ارتباط برقرار می کند و آنها را به هم نزدیک می کند و سبب تفاهم بین المللی و ایجاد یک جهان مسالمت آمیز می گردد .

زبان واسطه بین فکر و عمل است به بیان دیگر زیان گذرگاهی است که فکر آدمی را به عمل ارتباط می دهد . رشد فعالیتهای عالی ذهنی که رشد زبان هم یکی از آنهاست از جمله هدفهای عمده تعلیم و تربیت است .

اگر بگوییم که اکثر زبان آموزان ما در نتیجه روشهای تدریس سنتی مرسوم در مراکز آموزش زبان حسی  از ابتدایی ترین فرصتهای کاربردی زبان محروم می مانند سخنی به گزاف نگفته ایم .

به جرأت می توان گفت که حداکثر دانشکده ها دانشجویان حتی رفتارهای مکانیکی و تقلیدی را نیز کسب نمی کنند و این قبیل زبان آموختگان حتی برای رفع نیاز از بیان یک جمله ساده پرسشی به زبان خارجی عاجزند .

 

دانلود فایل

فایل بصورت ورد ٧۶ صفحه قابل ویرایش می باشد

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :