تک داک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/٩/٢٤

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه    ۲
بیان مسئله    ۵
اهمیت و ضرورت پژوهش    ۶
اهداف تحقیق    ۷
سؤالات تحقیق    ۸
تعاریف عملیاتی واژه ها    ۱۱
فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق
مقدمه    ۱۳
مفهوم رشد و توسعة اقتصادی    ۱۴
عوامل توسعه اقتصادی    ۱۵
نقش منابع انسانی در توسعة اقتصادی    ۱۵
آموزش    ۱۸
تعریف آموزش و پرورش    ۲۰
مفهوم برنامه ریزی آموزشی    ۲۳
جایگاه نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی    ۲۴
نیازسنجی آموزشی    ۲۷
مفهوم نیاز    ۲۹
منابع نیازهای آموزشی    ۳۰
انواع نیازسنجی    ۳۲
کار    ۳۴
عرضة نیروی کار    ۳۷
بازار کار    ۳۸
نیاز بازار کار    ۳۹
مسایل موجود در ارتباط نظام آموزشی و بازار کار    ۴۴
ضرورت تحکیم پیوند نظام آموزشی و بازار کار    ۴۸
تعاریف آموزش فنی و حرفه ای     ۴۹
رویکردهای عمده در آموزش فنی و حرفه ای    ۵۱
نارسائی هاومسائل آموزش فنی وحرفه ای در ارتباط با بازار کار    ۵۷
آموزش فنی و حرفه ای در ایران    ۵۹
سیر تحول آموزش فنی و حرفه ای در ایران
۵۹

تحولات گذشته تحلیل مشکلات و چشم انداز آینده آموزش فنی و حرفه‌ای در برنامه سوم توسعه…
مشکلات و تنگناها
نقاط ضعف مشکلات تنگناها
چالشهای آینده بخش فنی و حرفه‌ای‌
سیاست‌های استراتژیک بخش آموزش فنی و حرفه ای
سیاست های اجرای آموزش فنی و حرفه ای
راهکارهای اجرایی
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات چیست؟    ۷۸
مشخصه های تکنولوژی ارتباطات    ۸۱
ویژگیهای تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات    ۸۹
دلایل استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات    ۸۲
تکنولوژی اطلاعات وارتباطات چه تغییری درآموزش ایجادمی‌کند    ۸۲
روش های اجرایی برای بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
چه تغییراتی برای به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهای آکادمیک لازم است    ۸۳

۸۴
پیشینة پژوهش    ۸۵
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه    ۹۳
جامعة آماری    ۹۴
نمونة آماری    ۹۵
روش تحقیق     ۹۶
ابزار جمع آوری اطلاعات    ۹۶
اعتبار و پایائی پرسشنامه    ۹۷
روش تجزیه و تحلیل داده ها    ۹۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده    ۱۰۱
آزمون مربوط به سؤال اول تحقیق    ۱۰۲
آزمون مربوط به سؤال دوم تحقیق    ۱۰۴
آزمون مربوط به سؤال سوم تحقیق    ۱۰۶
آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقیق    ۱۰۸
آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقیق    ۱۱۰
آزمون مربوط به سؤال ششم تحقیق    ۱۱۱
آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقیق    ۱۱۲
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    ۱۱۵
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقیق    ۱۱۶
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقیق    ۱۲۰
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقیق    ۱۲۲
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقیق    ۱۲۳
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقیق    ۱۲۴
محدودیتها و تنگناهای پژوهش    ۱۲۶
پیشنهادات برای پژوهشهای آتی    ۱۲۷
منابع و مأخذ    ۱۲۸
- پیوستها

فهرست جداول
عنوان    صفحه
جدول ۱-۲: عملکرد آموزشهای کوتاه مدت فنی و حرفه ای ۷۴-۱۳۶۷    ۶۳
جدول ۴-۱: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول    ۱۰۳
جدول ۴-۲: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول    ۱۰۳
جدول ۴-۳: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول    ۱۰۳
جدول ۴-۴: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم    ۱۰۵
جدول ۴-۵: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم    ۱۰۵
جدول ۴-۶: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم    ۱۰۵
جدول ۴-۷: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم    ۱۰۷
جدول ۴-۸: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم    ۱۰۷
جدول ۴-۹: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم    ۱۰۷
جدول ۴-۱۰: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم    ۱۰۹
جدول ۴-۱۱: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم    ۱۰۹
جدول ۴-۱۲: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم    ۱۰۹
جدول ۴-۱۳: مربوط به آزمون سؤال تحقیق پنجم    ۱۱۰
جدول ۴-۱۴: مربوط به آزمون سؤال تحقیق پنجم    ۱۱۱
جدول ۴-۱۵: مربوط به آزمون سؤال تحقیق ششم    ۱۱۲
جدول ۴-۱۶: مربوط به آزمون سؤال تحقیق ششم    ۱۱۲
جدول ۴-۱۷: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم    ۱۱۳
جدول ۴-۱۸: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم    ۱۱۴
جدول ۴-۱۹: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم    ۱۱۴

چکیده تحقیق:
بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک، الکتروتکنیک) با نیازهای بازار کار از نظر مدیران صنایع (مدیران ردة میانی شامل مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر می باشد که هدف اصلی آن تعیین میزان ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) با دانش ها و مهارتهای مورد نیاز مدیران صنایع در بازار بوده است.
در این پژوهش از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد، و درصد و همچنین از آمار استنباطی همچون آزمون T تک نمونه ای، جهت پاسخگوئی به سؤالات تحقیق استفاده شده است. همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.
به طور کلی، نتایج بدست آمده حاصل از این پژوهش به شرح زیر می باشد:
- دانش فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) از نظر مدیران صنایع در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران در حد متوسط می باشد.
-    مهارت فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) از نظر مدیران صنایع در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران در حد متوسط می باشد.
-    مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران، نسبت به برنامه های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای رسمی، شناخت کمی دارند.
-    مدیران صنایع، میزان قابلیت مهارتهای آموزشی فارغ التحصیلان مراکز فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) را با پیشرفتهای فناوری کم برآورد می کنند.
-    مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) کارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران، مهارت داشتن فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای (رشته های الکترونیک و الکتروتکنیک) در فناوری اطلاعات و ازتباطات (ICT) را انطباق بیشتر دانش و مهارت تخصصی آنها با نیازهای بازار کار را بیشتر از زیاد برآورد کرده اند.

 

دانلود فایل

فایل بصورت ورد ١۴۵ صفحه قابل ویرایش می باشد

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :