تک داک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/٩/٢۳

فهرست

عنوان ……………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………… ۲

بیان مسئله………………………………………………………………………………………….. ۳

اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………….. ۷

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۸

فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………… ۸

تعاریف نظری و عملیاتی…………………………………………………………………………….. ۸

فصل دوم: پایه­های نظری و سوابق پژوهشی

حل مسئله اجتماعی…………………………………………………………………………………. ۱۱

انواع مهارتهای مقابله ای…………………………………………………………………………….. ۱۱

تفاوتهای فردی در روش­های مقابله ای…………………………………………………………………… ۱۱

مفاهیم حل مسئله…………………………………………………………………………………….. ۱۲

حل مسئله اجتماعی و روانشناسی بالینی……………………………………………………………….. ۱۲

مدل نظری حل مسئله اجتماعی………………………………………………………………………… ۱۳

مهارتهای حل مسئله اجتماعی………………………………………………………………………….. ۱۵

عوامل تأثیر گذار در حل مسئله اجتماعی………………………………………………………………… ۱۷

عوامل موثر موقعیتی و بافتی در حل مسئله اجتماعی……………………………………………………… ۱۹

خشم…………………………………………………………………………………………………. ۲۰

نظریه کمپل…………………………………………………………………………………………… ۲۳

راهبردهای تنظیم هیجان………………………………………………………………………………… ۲۳

نظریه نواکو…………………………………………………………………………………………… ۲۴

نظریه نایت در تبیین تفاوت جنسی در خشم………………………………………………………………… ۲۵

نقش­های جنسیتی……………………………………………………………………………………….. ۲۵

تعریف نقش­های جنسیتی…………………………………………………………………………………. ۲۵

نظریه­های نقش­های جنسیتی………………………………………………………………………………. ۲۶

    نظریه های زیست شناختی…………………………………………………………………………… ۲۶

    نظریه های زیستی اجتماعی…………………………………………………………………………. ۲۸

    نظریه های روان شناختی……………………………………………………………………………. ۲۸

    نظریه های روانشناسی اجتماعی…………………………………………………………………….. ۳۰

    نظریه­های جامعه شناختی……………………………………………………………………………. ۳۱

    نظریه ضرورت کارکردی نقشهای جنسیتی…………………………………………………………….. ۳۱

    نظریه طبقات جنسی…………………………………………………………………………………. ۳۳

    نظریه مالکیت ثروت………………………………………………………………………………… ۳۴

   نظریه نیازهای سرمایه داری………………………………………………………………………….. ۳۵

   نظریه پدر سالاری……………………………………………………………………………………. ۳۶

   نظریه های تلفیقی…………………………………………………………………………………….. ۳۷

پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۳۸

پیشینه حل مسئله اجتماعی………………………………………………………………………………… ۳۸

پیشینه خشم………………………………………………………………………………………………. ۴۲

پیشینه گرایش به نقشهای جنسیتی…………………………………………………………………………… ۵۰

فصل سوم: روش تحقیق

نوع پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۵۸

جامعه پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۵۸

نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………….. ۵۸

ابزارهای اندازه گیری………………………………………………………………………………………. ۵۹

پرسشنامه نقش جنسیتی بم……………………………………………………………………………………. ۵۹

پرسشنامه خشم صفت- حالت اسپیلبرگر((staxi-2…………………………………………………………

پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی…………………………………………………………………… ۶۱

روش اجراء………………………………………………………………………………………………… ۶۲

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………….. ۶۲

فصل چهارم: یافته­های تحقیق

یافته­های توصیفی…………………………………………………………………………………………… ۶۴

یافته های استنباطی(یافته­های مربوط به فرضیه­ها)……………………………………………………………… ۶۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث در چهارچوب یافته­ها……………………………………………………………………………………. ۸۷

محدودیت­ها…………………………………………………………………………………………………… ۹۳

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………… ۹۳

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………… ۹۵

ضمایم………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

فهرست جداول

جدول(۱): میانگین و انحراف استاندارد مولفه های گرایش به نقش جنسیت و خشم………………………… ۶۳

جدول(۲): میانگین و انحراف استاندارد مولفه های حل مسئله اجتماعی…………………………………………….. ۶۳

جدول شماره(۳): میانگین و انحراف استاندارد دختر(۲۲۲ n = )و پسر(۱۷۸ n = )در مقیاسهای خشم                    ۶۴

جدول شماره(۴): میانگین و انحراف استاندارد دختر(۲۲۲ n = ) و پسر(۱۷۸ n = )در مقیاس­های گرایش به نقش جنسیتی    ۶۴

جدول شماره(۵): میانگین و انحراف استاندارد دختر(۲۲۲ n = ) و پسر(۱۷۸ n = ) در مقیاس­های حل مسئله اجتماعی         ۶۵

جدول شماره(۶): جدول میزان مؤلفه­های نقش جنسیت در دخترها و پسرها…………………………………….. ۶۶

جدول شماره(۷): جدول میزان مؤلفه­های خشم در دخترها و پسرها………………………………………………….. ۶۶

جدول شماره(۸): جدول میزان مولفه­های حل مسئله اجتماعی در دخترها و پسرها ……………………….. ۶۷

جدول (۹) : همبستگی بین مولفه های گرایش به نقش جنسیت و مولفه­های مهارت­ های حل مسئله          ۶۸

جدول (۱۰) : همبستگی بین مولفه های گرایش به نقش جنسیت و مولفه های خشم……………………. ۶۹

جدول (۱۱) : همبستگی بین مؤلفه های خشم و مهارتهای حل مسئله………………………………………… ۷۰

جدول(۱۲): جدول خلاصه نتایج رگرسیون ورود برای پیش بینی جهت گیری مسئله مثبت از طریق مؤلفه های نقش جنسیت و خشم….. ۷۲

جدول(۱۳): جدول ضرایب رگرسیون ورود برای پیش بینی جهت گیری مسئله مثبت از طریق مؤلفه های گرایش به نقش  نقش جنسیت و خشم… ۷۲

جدول(۱۴): جدول خلاصه نتایج رگرسیون ورود برای پیش بینی جهت گیری مسئله منفی از طریق مؤلفه های نقش جنسیت و خشم… ۷۴

جدول(۱۵): جدول ضرایب رگرسیون ورود برای پیش بینی جهت گیری مسئله منفی از طریق مؤلفه های نقش جنسیت وخشم… ۷۴

جدول(۱۶): جدول خلاصه نتایج رگرسیون ورود برای پیش بینی حل مسأله منطقی از طریق مؤلفه های نقش جنسیت و خشم… ۷۶

جدول(۱۷): جدول ضرایب رگرسیون ورود برای پیش بینی حل مسأله منطقی از طریق مؤلفه های نقش جنسیت وخشم       ۷۶

جدول(۱۸): جدول خلاصه نتایج رگرسیون ورود برای پیش بینی سبک تکانشی- بی احتیاطی از طریق مؤلفه های نقش جنسیت و خشم… ۷۸

جدول(۱۹): جدول ضرایب رگرسیون ورود برای پیش بینی سبک تکانشی- بی احتیاطی از طریق مؤلفه های نقش جنسیت وخشم…. ۷۸

جدول(۲۰): جدول خلاصه نتایج رگرسیون ورود برای پیش بینی سبک اجتنابی از طریق مؤلفه های نقش جنسیت و خشم    ۸۰

جدول(۲۱): جدول ضرایب رگرسیون ورود برای پیش بینی سبک اجتنابی از طریق مؤلفه های نقش جنسیت وخشم  ۸۰

جدول(۲۲): اطلاعات مربوط به شاخص­های اعتباری آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره(MANOVA)

جدول(۲۳)خلاصه اطلاعات تحلیل واریانس چند متغیره……………………… ۸۲

جدول(۲۴): اطلاعات مربوط به شاخص­های اعتباری آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره(MANOVA)

جدول(۲۵)خلاصه اطلاعات تحلیل واریانس چند متغیره…………………………………………….. ۸۳

جدول(۲۶): اطلاعات مربوط به شاخص­های اعتباری آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره(MANOVA)

جدول(۲۷)خلاصه اطلاعات تحلیل واریانس چند متغیره………………………………………………….. ۸۴

مقدمه
سرتا سر زندگی بشر پر از مسائل و پیچیدگی¬های خاص خود است، دراین شرایط یکی از مهمترین مهارت¬هایی که قادر است بالندگی و بهداشت روانی آنان را در مواجهه با مشکلات آینده حفظ و تقویت نماید، مهارت حل مسأله به معنای اعم و حل مسأله اجتماعی بطور اخص است، به نحوی که افراد ناتوان از حل این مسائل ومشکلات، ممکن است با اقدام به راه حل¬های نامؤثر مانند استفاده از مواد مخدر برای آرامش ، استفاده از سیگار برای جلب توجه و ترک تحصیل به علت ناتوانی در بر طرف کردن مشکلات تحصیلی، نه تنها مشکل را بزرگ¬تر و پیچیده¬تر ساخته بلکه حتی در معرض خطر مرگ قرارگیرند ( مانند خود کشی و اقدام به خود کشی). فرا تحلیلی که به¬وسیله دنهام و المیدا  در سال ۱۹۸۷ انجام شده است نشان می دهد که مهارت¬های حل مسأله اجتماعی می تواند اساساً از طریق مداخلات ارتقاء یابد. لاچمن  در سال ۱۹۹۲ در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است، افرادی که آموزش راهبرد¬های مقابله با خشم را دریافت کرده بودند در مقایسه با پسران پرخاشگر، پیشرفت¬هایی را در مهارت¬های حل مسئله به دست آورده¬اند و کمتر به مصرف دارو  و الکل دست زده¬اند. تحقیقات نشان از همبستگی مثبت بین کمبود مهارت¬های حل مسئله اجتماعی و اختلالات رفتاری دارد. پرخاشگری به عنوان نمود عینی هیجان خشم نمونه¬ای از این همبستگی را نشان داده است(امین بیگی، ۱۳۷۷). هیجان¬ها می توانند رفتار را فعال سازند و هدایت کنند. هیجان¬ها را محرک¬های بیرونی فرا می خوانند و جلوه¬های هیجانی نیز معطوف همان رویداد¬هاست. همچنین محرک¬های زیادی هیجان¬ها را فرا می خوانند برای مثال،پدیده¬های بسیار گوناگونی می توانند موجب خشم شوند. هیجان-ها علاوه بر واکنش¬های کلی، برخی گرایش¬های رفتاری خاصی را نیز سبب می شوند. ممکن است هنگام شادی بخندیم، با احساس ترس فرار کنیم، در موقع خشم رفتار پرخاشگرانه از خود نشان دهیم.  در این میا ن به خشم  و پرخاشگری توجه زیادی شده است. علت این امر اهمیت اجتماعی مسأله پرخاشگری است. از نظر اجتماعی، در عصری که سلاح¬های هسته¬ای به صورت گسترده در دسترس است، حتی یک اقدام پرخاشگرانه نیز می تواند فاجعه به بار بیاورد. در سطح فردی نیز،بسیاری از مردم، افکار و تکانه¬های پرخاشگرانه دارند و نحوه کنار آمدن آنها با این افکار، اثرات گسترده¬ای بر سلامت و روابط بین فردی آنها به جا می¬گذارد. تانگ  (۲۰۰۱)گزارش کرد که گروه درمانی کنترل خشم  با رویکرد درمانی شناختی-رفتاری، باعث¬ بهبودی مکانیسم¬های انطباقی خشم و کاهش حساسیت نسبت به برانگیزاننده¬های آن در مبتلایان به پرخاشگری و خشم می شود. با شناسایی متغیر¬های مرتبط با خشم می توان از مشکلات زیادی که پیامد خشم است جلوگیری کرد.

 

دانلود

فایل بصورت ورد ١٢٣ صفحه قابل ویرایش می باشد

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :