تک داک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/٩/٢۳

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

فصل اول : تعاریف و مفاهیم

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۲

آغاز زندگی اجتماعی کودک……………………………………………………………………… ۳

مهمترین مراحل تحول شخصیت اجتماعی کودکان از نظر مید…………………………….. ۵

جامعه پذیری…………………………………………………………………………………………. ۶

عوامل یا کارگزاران جامعه پذیری……………………………………………………………….. ۷

عوامل دیگر ………………………………………………………………………………………….. ۸

هدفهای جامعه پذیری……………………………………………………………………………… ۹

اجتماعی شدن……………………………………………………………………………………….. ۱۰

پاسخ به این سؤال که آیا انسان اجتماعی است؟……………………………………………… ۱۲

گونه های اجتماعی شدن…………………………………………………………………………… ۱۳

تأثیر هنجارها بر اجتماعی شدن فرد…………………………………………………………….. ۱۳

اهداف اجتماعی شدن………………………………………………………………………………. ۱۴

عوامل اجتماعی شدن……………………………………………………………………………….. ۱۴

خانواده………………………………………………………………………………………………… ۱۴

روابط همسالان………………………………………………………………………………………. ۱۷

مدارس………………………………………………………………………………………………… ۱۹

رسانه های همگانی…………………………………………………………………………………. ۲۰

سایر عوامل اجتماعی شدن………………………………………………………………………… ۲۲

باز اجتماعی شدن…………………………………………………………………………………… ۲۳

روشهای پرورش مسئولیت پذیری و رشد عزت نفس……………………………………… ۲۴

فصل دوم : چهارچوب عملی تحقیق

موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۲۷

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………… ۲۷

هدف کلی…………………………………………………………………………………………….. ۲۷

هدف جزئی………………………………………………………………………………………….. ۲۷

طرح مسئله تحقیق………………………………………………………………………………….. ۲۸

فرضیات………………………………………………………………………………………………. ۲۹

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………. ۲۹

واحد آماری………………………………………………………………………………………….. ۳۰

روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………. ۳۰

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۳۰

تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………………….

اجتماعی شدن……………………………………………………………………………………….. ۳۱

جامعه پذیری…………………………………………………………………………………………. ۳۱

خانواده………………………………………………………………………………………………… ۳۱

مدرسه…………………………………………………………………………………………………. ۳۱

معلم……………………………………………………………………………………………………. ۳۱

شخصیت اجتماعی………………………………………………………………………………….. ۳۲

مسئولیت پذیری…………………………………………………………………………………….. ۳۲

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۳۳

 

فصل سوم : توصیف یافته های آماری

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات

فصل پنجم : ضمائم

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… ۹۲

محدودیت ها………………………………………………………………………………………… ۹۴

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………. ۹۵

مقدمه

امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودکفا است و آموزش مسئولیت پذیری به کودکان نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است.

بایستی شرایطی فراهم کرد تا کودکان و نوجوانان، ابزارهای نگرش و ارزشیابی پیدا کنند تا به کمک آنها بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. تصمیماتی که آنان را در این دنیای پیچیده به سوی زندگی بارور و رضایت بخش رهنمون کند. انسانهای امروز بیش از بیش نیازمند پذیرش مسئولیت برای زندگی و سرنوشت خود هستند و این امر میسر نمی شود مگر اینکه مبنای آموزش و پرورش آنها مبتنی بر افزایش درک کودکان و نوجوانان در مورد نقش خود آنها به تعیین سرنوشت و ساخت کیفیت زندگیشان باشد و برای رسیدن به این اهداف، سعی و کوشش و برنامه ریزی دقیق لازم است.

 

آغاز زندگی اجتماعی کودک                   

همانطور که می دانیم انسان اجتماعی متولد شده و از زمانی که کودک به مادرش مهر می ورزد و یا به دیگران احساس عشق  ، حد و یا دشمنی می کند ، اجتماعی است . روان شناسان تربیت اولیه را در شکل گیری شخصیت کودک بسیار مؤثر دانسته اند .

 

دانلود

فایل بصورت ورد ١٠١ صفحه قابل ویرایش می باشد

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :