تک داک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/٩/٢۱

فایده تحقیق :

افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی است که در حال حاضر هر فرد ممکن است آنرا در طول زندگی خود بطور متناوب یا مستمر تجربه کند .

این موضوع صرفاً محدود به زمان و مکان خاصی هم نمی باشد بلکه واکنشی است که در مقابل فشارات عصبی و مشکلات ناشی از جوامع مدرن یا نیمه مدرن کنونی موجود و گویای حالتی است که در هر دوره زمان برای هر کس ممکن است روی دهد .

به صراحت می توان اعلام نمود که تعدادی از افراد بالغ در دوره ای از عمر خود دچار این حالت گردیده و عده ای بیشتری از این افراد به افسردگی خود آگاه نیستند و اگر این حالت روانی ادامه پیدا کند منجر به بعضی مشکلات روانی و بدنی می شود و ادامه در آخر منجر به خودکشی فرد می گردد .

اگر اطلاعات به افراد داده شود تا این حالات روانی نامساعد را تشخیص دهند ،‌ زودتر اقدام به رفع می نمایند .

روش انجام تحقیق :

هدف ما از انجام این پژوهش سنجش و مقایسة فراوانی دو متغیر مستقل ورزش ، وابسته افسردگی در هر دو گروه آزمودنی آزمایشی می باشد .

می خواهیم که بدانیم که آیا رابطه ای بین دو متغیر ذکر شده وجود دارد یا نه ، لذا مناسبترین روش در کسب نتیجه ارزیابی موضوع مطرح شده است .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه
فصل اول

مقدمه موضوع تحقیق                                                                     ۲

الف – مسئله                                                                                 ۲

ب – فرضیه                                                                                 ۲

فایدة تحقیق                                                                                 ۳

روش انجام تحقیق                                                                        ۳

پیش فرض                                                                                  ۴

نمونة تحقیق و چگونگی نمونه برداری                                                         ۴

روش آماری تحقیق                                                                       ۵

روش جمع آوری داده ها                                                                ۵

تعریف واژه ها                                                                             ۵

الف – افسردگی                                                                            ۵

ب – ورزش                                                                                 ۶

فصل دوم

تعریف افسردگی                                                                           ۸

علائم افسردگی                                                                            ۸

عنوان                                                                                                         صفحه

نشانه های افسردگی تب قطبی                                                                   ۹

۱-نشانه های بد جانی                                                                             ۹

۲-نشانه های شناختی                                                                             ۹

۳-نشانه های انگیزشی                                                                   ۹

۴-نشانه های بدنی                                                                        ۹

طبقه بندی افسردگی                                                                      ۱۰

دوره افسردگی                                                                             ۱۰

فصل سوم

جامعه تحقیق                                                                               ۱۲

نمونه برداری                                                                              ۱۲

نمودار شماره ۱                                                                           ۱۴

نمودار شماره ۲                                                                           ۱۶

نمودار شماره ۲                                                                           ۱۸

نمودار شماره ۴                                                                           ۲۰

ابزار تحقیق                                                                                 ۲۱

نمودار شمارة ۵                                                                           ۲۲

نمودار شمارة ۶                                                                           ۲۳

عنوان                                                                                                         صفحه

دستور اجرا                                                                                 ۲۴

نحوه نمره گذاری                                                                         ۲۴

جدول تحقیق میزان افسردگی                                                                    ۲۴

جدول شماره ۱                                                                            ۲۵

طرح آزمایشی                                                                                        ۲۵

الف – متغیر مستقل                                                                        ۲۶

ب – متغیر وابسته                                                                         ۲۶

شیوه اندازه گیری                                                                         ۲۶

کنترل ها                                                                                     ۲۷

نمودار شماره ۷                                                                           ۲۸

نمودار شماره ۸                                                                           ۲۹

فصل چهارم

تحلیل نتایج                                                                                  ۳۴

شیوه اندازه گیری                                                                         ۳۴

شیوه گروه بندی                                                                          ۳۴

جدول شماره ۱                                                                            ۳۵

جدول شماره ۲                                                                            ۳۷

عنوان                                                                                                         صفحه

محاسبه لایه های آماری گروه اول                                                    ۳۹

محاسبه لایه های آماری گروه دوم                                                   ۳۷

جدول شماره ۳                                                                             ۴۰

جدول شماره ۴                                                                            ۴۰

الف تدوین فرضیه                                                                         ۴۰

مسأله                                                                                        ۴۰

فرضیه                                                                                       ۴۰

آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل                                           ۴۱

خطای استاندارد                                                                           ۴۱

جدول شماره ۵                                                                            ۴۱

فرضیه در این بخش                                                                      ۴۲

فرضیه صفر                                                                                ۴۲

فرض خلاف                                                                                ۴۲

نتیجه                                                                                         ۴۲

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری                                                                        ۴۵

خلاصه فصول                                                                             ۴۶

عنوان                                                                                                         صفحه

مشکلات و محدودیتها                                                                              ۴۷

پیشنهادات                                                                                   ۴۹

منابع                                                                                          ۵۰

 

دانلود

فایل بصورت ورد ۵٠ صفحه قابل ویرایش می باشد

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :