تک داک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/٩/٢۱

چکیده:

هدف از پژو.هش حاضر،‌ مطالعه تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس کودکان بوده است. تحقیق با شرکت ۲۰۰ نفر دانش‎آموزان پسر و دختر از هر کدام ۱۰۰ نفر از بین ۴ مدرسه راهنمایی شهرستان ایلام که بطور تصادفی انتخاب شده بودند انجام گرفت. تعداد آزمودنیها از هر مدرسه ۵۰ نفر بوده است. دانش‎آموزان پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه بدرفتاری والدین را همزمان تکمیل کردند. بررسی‎هایی که در ارتباط با هدف این تلاش تحقیقی بود نتایجی بدست داده است که عبارتند از:

الف) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان «کل نمونه» ۲۷/۰- است که در سطح ۱/۰ معنی‎دار بوده است.

ب) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان در بین دخترها ۲۴۵/۰- است که در سطح ۵% معنی‎دار بوده است.

ج) ضریب همبستگی بین بدرفتاری والدین و عزت نفس کودکان در بین پسرها ۵۶/۰- است که در سطح ۱% معنی‎دار بوده است.

د) تفاوت تأثیر بدرفتاری والدین بر پسرها و دخترها بوسیله آزمون ‎t بررسی شد که نشان داد میانگین تأثیر بدرفتاری والدین بر پسرها بیشتر از دخترهاست این تفاوت در سطح ۱/۰ معنی‎دار بوده است.

هـ) تفاوت میانگین‎های عزت نفس در دختران و پسران معنی‎دار نیست.

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
فهرست جداول
چکیده
فصل اول:کلیات     ۱
مقدمه     ۲
بیان مسئله    ۴
اهمیت و ضرورت مسئله     ۷
اهداف تحقیق     ۱۰
سؤالات و فرضیات تحقیق    ۱۰
روش انجام تحقیق     ۱۰
تعریف واژه‎ها و اصطلاحات     ۱۱
فصل دوم: ادبیات تحقیق     ۱۲
مقدمه     ۱۳
الف: پیشینه نظری تحقیق     ۱۳
عزت نفس بالا ، عزت نفس پایین     ۱۵
ب:‌تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران     ۱۶
فصل سوم: روش تحقیق     ۲۰
عنوان    صفحه
مقدمه     ۲۱
روش تحقیق     ۲۱
جامعه و نمونه     ۲۲
روش نمونه‎گیری     ۲۲
ابزار اندازه‎گیری     ۲۳
چگونگی گردآوری داده‎ها     ۲۴
روش آماری     ۲۵
فصل چهارم: یافته‎ها و نتایج تحقیق     ۲۶
مقدمه     ۲۷
یافته‌ها     ۲۷
فصل پنجم: بحث یافته‎ها و تجزیه و تحلیل داده‎ها     ۳۰
محدودیت‎های تحقیق     ۳۷
پیشنهادات تحقیق     ۳۸
فهرست منابع و ضمائم     ۳۹
ضمیمه الف:‌ جداول نمرات هر دو گروه     ۴۰
۱- جدول نمرات خام آزمودنی‎های پسر     ۴۱
۲- جدول نمرات خام آزمودنی‎های دختر     ۴۳
عنوان     صفحه
فهرست منابع     ۴۵
ضمیمه ب: پرسشنامه‎ها     ۴۶
۱- پرسشنامه بدرفتاری فیدل     ۴۷
۲- پرسشنامه عزت نفس جنیس فیلد    ۵۴

فهرست جداول
عنوان     صفحه
۱- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس     ۲۸
۲- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دخترها
۲۸
۳- جدول تأثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس پسرها     ۲۹
۴- تفاوت میانگین بدرفتاری والدین پسر و دختر     ۲۹

 

دانلود

فایل بصورت ورد ۶٢ صفحه قابل ویرایش می باشد

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :