تک داک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/٩/٢۱

مقدمه :

بررسی اهداف آموزش و پرورش در سطح جهان و ایران ، به خصوص در طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران [۱] نشان می دهد که هدف اساسی ، تربیت افرادی است که با اتکاء به نیروی اراده و تعقل خویش منطقی و خلاق بیاندیشند و به جای وابستگی و استفاده از دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی دیگران ، مولد دانش ، تکنولوژی و فرهنگ مناسب برای زندگی مستقل ، فعال و خلاق در « عصر دانایی » باشند .

این موضوع اخیرا” توجه بسیاری از اندیشمندان و مسئولان کشورهای مختلف و به ویژه ممالک در حال توسعه را به خود جلب کرده است به نحوی که تغییر نظام آموزش و پرورش از نظری صرف به نظری توأم با عمل (کاربردی) و پرورش افراد پویا و خلاق به جای افراد ایستا مورد توجه خاصی قرار گرفته است . درضمن ، خلاقیت و نوآوری به عنوان یک شاخص در گزینش افراد در مشاغل مختلف و از جمله صنایع نیز مطرح گردیده است .

درباره مفهوم خلاقیت تعریف های متعدد و گاه متضادی ارائه شده است ولی در مورد تعریف زیر یک اتفاق کلی مشاهده شده است .

۱. مصوب شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش ، ستاد اجرایی تغییر بنیادی نظام آموزش وپرورش ، خرداد ۱٣٧۶

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل اول : کلیات
ـ موضوع                                                                                                         ۱           ـ سؤال ﺗﺤﻘﻴق                                                                                                  ۱
ـ فرﺿﻴﻪ های ﺗﺤﻘﻴق                                                                                          ۱
ـ روش ﺗﺤﻘﻴق                                                                                                  ۱
ـ هدف ﺗﺤﻘﻴق                                                                                                  ٢
ـ ضرورت و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴق                                                                                   ٢
ـ مفاﻫﻴﻢ کلی                                                                                                  ۶

فصل دوم : مبانی نظری ﺗﺤﻘﻴق
ـ نتاﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ های مربوط به روش آموزش به کمک راﻳﺎﻧﻪ                                           ٨
ـ برخی از نتایج تحقیق بین المللی توسعه ICT در آموزش و پرورش                                ۱٠
ـ استراتژی آموزش الکترونیکی در کشورهای اروپایی                                                  ۱٣
ـ مفهوم خلاﻗﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه صاحبنظران                                                                  ۱۴
ـ رابطه خلاﻗﻴﺖ ، هوش و پیشرفت تحصیلی                                                            ۱٨
ـ رابطه خلاقیت و نبوغ با بیماریهای روانی                                                              ۱٩
ـ خلاقیت در سطح اجتماعی                                                                              ٢٠
ـ دانش                                                                                                        ٢۱

فصل سوم : مزایا و محدودیت های سیستم های رایانه
ـ رایانه ماشین دلهره آور                                                                                   ٢٣
ـ محدودیت های رایانه                                                                                     ٢۵
ـ آموزش برنامه ای                                                                                          ٢۶

عنوان                                                                                                  صفحه

ـ انواع برنامه های آموزش برنامه ای                                                                      ٢٧
ـ نتایج پژوهش های مربوط به روش آموزش برنامه ای                                            ٢٨
ـ ماشین آموزشی                                                                                         ٢٩
ـ آموزش به کمک رایانه                                                                                      ٣۱
ـ مزایای آموزش رایانه ای                                                                                 ٣۶
ـ زمینه های تسهیل کننده توسعه ICT  در آموزش و پرورش                                   ٣٨
ـ یادگیری راهی به سوی پرکردن شکاف دیجیتالی                                                ٣٩

فصل چهارم : داده های آماری
ـ ابزار جمع آوری                                                                                           ۵٩
ـ روش جمع آوری اطلاعات                                                                             ۵٩
ـ یافته های تحقیق                                                                                         ۵٩
ـ جدول شماره ۱                                                                                          ۶٠
ـ نمودار شماره ۱                                                                                           ۶۱
ـ جدول شماره ٢                                                                                     ۶٢
ـ نمودار شماره ٢                                                                                          ۶٣
ـ جدول شماره ٣                                                                                         ۶۴
ـ نمودار شماره ٣                                                                                         ۶۵
ـ جدول شماره ۴                                                                                            ۶۶
ـ نمودار شماره ۴                                                                                          ۶٧
ـ جدول کل                                                                                                  ۶٨
ـ نمودار کل                                                                                                 ۶٩

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل پنجم : وارسی فرضیات و نتیجه گیری
ـ تجزیه و تحلیل یافته ها                                                                                     ٧٠
ـ نتیجه گیری                                                                                                   ٧٠

فصل ششم : اراﺋﻪ پیشنهادها و راهکارها
ـ فیلتر کردن راهی برای ایجاد محیط سالم در اینترنت                                                 ٧۴
ـ اثر بخش کردن استفاده از فناوری اطلاعات و اینترنت                                                 ٧٩
ـ راهکارهای گسترش کارآمد و بهینه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش . . .                    ٨٢
ـ آموزش الکترونیکی برای معلمان                                                                          ٨٧
ـ دیدگاه آرمانی                                                                                                ٨٩
ـ توصیه ها                                                                                                        ٩٠
ـ موانع و مشکلات اصلی در اجرای برنامه آموزش رایانه ای                                              ٩۱
ـ شرایط اجرایی                                                                                                 ٩٣

٭  پیوست ها
٭  منابع

 

دانلود

فایل بصورت ورد ١٢۵ صفحه قابل ویرایش می باشد

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :