تک داک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/٩/۱٩

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی نگرش دانش آموزان راهنمایی شهراردبیل درموردعلتهای شیوع بزهکاری درمدارس درسال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷ می پردازد به منظوردستیابی به هدفهای تحقیق  ازمیان جامعه دانش آموزان سوم راهنمایی تعداد ۱۰۰ نفربه روش نمونه گیری چندمرحله ای خوشه ای تصادفی ساده انتخاب شدند هدف این پژوهش پاسخ به پرسش زیربوده است:

ازدیدگاه دانش آموزان عوامل مختلف تاچه اندازه درشیوع بزهکاری موثربوده است ؟

این تحقیق از نوع تحققات توصیفی است برای جمع آوری اطلاعات لازم ازپرسشنامه ساخته شده استفاده گردید که داده های لازم گردآوری شده بااستفاده ازآمارتوصیفی وجدول فراوانی ها موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج پژوهش بیانگرآنست که عامل خانوادگی ازدیدگاه دانش آموزان  عامل مسلط ومهم و اساسی درعلل شیوع بزهکاری محسوب می شودو پذیرش و حبت کافی والدین و کنترل و نظارت موثروالدین ازراهکارهای موثرجلوگیری ازبروز بزهکاری است

فهرست مطالب                                    صفحه
چکیده                                        ۱
فصل اول                                کلیات تحقیق
مقدمه                                        ۳
بیان مسئله                                    ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق                                ۶
اهداف تحقیق                                    ۷
سوالات تحقیق                                    ۸
معرفی متغیرها                                    ۸
فصل دوم                            ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه                                        ۱۰
تعریف انحراف و بزهکاری                                ۱۱
انواع  انحرافات                                    ۱۳
دیدگاهها و نظریه ها درباره بزهکاری                        ۲۱
دیدگاه اسلام درباره بزهکاری                            ۳۴
سابقه پ‍وهشی                                    ۵۰
جمع بندی                                    ۶۳
تعاریف مفهومی و عملیاتی                            ۶۴
فصل سوم                                روش تحقیق
روش تحقیق                                    ۶۸
جامعه و نمونه آماری                                ۶۸
روش نمونه گیری                                ۶۸
روش گردآوری و ابزار اندازه گیری                            ۶۹
اعتبار وپایایی                                     ۷۰
فصل چهارم                                تجزیه و تحلیل
مفدمه                                        ۷۲
توصیف داده ها                                      ۷۲
فصل پنجم                                بحث و نتایج
مقدمه                                        ۹۲
نتیجه گیری                                    ۹۲
پیشنهاددات و محدودیتها                                ۹۴
منابع ومآخذ                                    ۹۵
ضمائم                                        ۹۷

فهرست جداول                                      صفحه
جدول شماره۱-۲                                    ۲۰
جدول شماره۱-۳                                    ۶۹
جدول۱-۴                                    ۷۲
جدول۲-۴                                    ۷۳
جدول۳-۴                                    ۷۳
جدول۴-۴                                    ۷۴
جدول۵-۴-                                    ۷۴
جدول۶-۴-                                    ۷۵
جدول۷-۴                                    ۷۵
جدول۸-۴                                    ۷۶
جدول۹-۴                                    ۷۶
جدول۱۰-۴                                    ۷۷
جدول۱۱-۴                                    ۷۷
جدول۱۲-۴                                    ۷۸
جدول۱۳-۴                                    ۷۸
جدول۱۴-۴                                    ۷۹
جدول۱۵-۴                                    ۷۹
جدول۱۶-۴                                    ۸۰
جدول۱۷-۴                                    ۸۰
جدول۱۸-۴                                    ۸۱
جدول۱۹-۴                                    ۸۱
جدول۱۹-۴                                    ۸۲
جدول۲۰-۴                                    ۸۲
جدول  ۲۱ ،۲۲-۴                                    ۸۳
جدول۲۳ ،۲۴-۴                                    ۸۴
جدول۲۵،۲۶-۴                                    ۸۵
جدول۲۷،۲۸-۴                                    ۸۶
جدول،۳۰۲۹-۴                                    ۸۷
جدول۳۱،۳۲-۴                                    ۸۸
جدول۳۳،۳۴-۴                                    ۸۹
جدول۳۵-۴                                    ۹۰

 

 فایل بصورت ورد 96 صفحه قابل ویرایش می باشد

دانلود

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :