تک داک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/٩/۱٩

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دورة دبیرستان شهرستان بیجار صورت گرفته است.

جامعة آماری، دانش‌آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار که جمعاً ۶۱۰ نفر دانش‌آموزاعم از دختر و پسر را شامل می‌شود، می‌باشد.

۴۰ نفر به عنوان نمونه آماری از بین این دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد که ۲۰ نفر پسر و ۲۰ نفر دختر می‌باشد.

آزمون ارزیابی عزت نفس آنها، پرسشنامه ۵۸ سؤالی عزت نفس کوپر اسمیت و نمره معدل ترم قبل بیانگر نمره پیشرفت تحصیلی آنهاست.

هدف از تحقیق حاضر آزمودن این فرضیه است که در بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

همچنین بین عزت نفس با جنسیت رابطه وجود دارد.

پس از اجرای آزمون و تجزیه و تحلیل آماری و برآورد نتایج زیر بدست آمد:

۱-ضریب همبستگی در پسران ۹۶/۰ و در دختران ۹۳/۰ مثبت می‌باشد و ضریب همبستگی بسیار بالایی است بنابراین فرضیه اول تأیید می‌شود و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی‌داری دارد.

۲-ضریب همبستگی در دختران با پسران تفاوت معنی‌داری ندارد زیرا در هر دو همبستگی خیلی بالاست بنابراین عزت نفس با جنسیت رابطه ندارد.

فهرست مطالب
عنوان               صفحه
بسم الله الرحمن الرحیم    الف
تقدیر و تشکر    ب
چکیده    ت
فهرست مطالب    ث
فهرست جدواول    ح

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه    ۲
بیان مسأله    ۴
اهمیت و ضرورت مسأله    ۵
اهداف    ۶
سؤالات و فرضیه‌ها    ۶
متغیرها و تعاریف عملیاتی    ۷

فصل دوم: پیشینه تحقیق
مبانی نظری    ۹
مبانی تجربی    ۱۸
مدل تحلیلی    ۲۱

فصل سوم: رو‌ش‌شناسی
روش تحقیق    ۲۳
جامعه آماری    ۲۳
نمونه آماری    ۲۳
ابزارها    ۲۳
روشهای  آماری    ۲۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل پنجم: نتیجه‌گیری
بحث بر یافته‌ها    ۳۹
محدودیت‌ها    ۴۰
پیشنهادات    ۴۱

منابع و مأخذ    ۴۲

ضمائم
پرسشنامه    ۴۳

 

دانلود

فایل بصورت ورد ۵٠ صفحه قابل ویرایش می باشد

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :