تک داک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/٩/۱٩

«چکیده»

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی بر روی ۶۴ دانش آموز و ۶۴ معلم انجام گرفته است.

جهت گردآوری داده ها، ۲ عدد پرسشنامه شامل سئوالات محقق ساخته، یکی ویژه دانش آموزان با تعداد ۱۰ سئوال و دیگری ویژه معلم با تعداد ۲۰ سئوال تهیه و اجرا شد، که بعد از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاصل به شرح زیر می باشد:

اکثر دانش آموزان و معلّمان دوست دارند امتحانات به صورت کتبی برگزار شود زیرا این روش اضطراب دانش آموز را کاهش داده و نمره گذاری برای معلم را راحت تر می کند.

آنها معتقدند که ارزشیابی به شیوه ی کیفی و توصیفی بهتر است و برگزاری روش عملی و شفاهی ارزشیابی با مشکلاتی مواجه است. اکثر معلّمان از وضع موجود ارزشیابی راضی هستند که دلایل متفاوتی را برای آن می توان بیان کرد. ارزشیابی به صورت عملی و شفاهی در تشخیص مشکلات یادگیری فراگیران و رفع ابهامات جزئی آنها می تواند بسیار مؤثر باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                             صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول : بیان مسئله

 بیان مسئله  ………………………………………………………………………  ۲

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………… ۳

اهمیت و ضرورت………………………………………………………………….. ۴

سوالات پژوهشی ………………………………………………………………….. ۵

فصل دوم : پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………… ۶

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق……………………………………………………………………… ۸

فصل چهارم : یافته های تحقیق

پاسخ به سوالات پژوهشی ………………………………………………………………. ۹

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و بحث ………………………………………………………………….. ۱۴

پیشنهادات …………………………………………………………………………….. ۱۸

یادداشت ها ……………………………………………………………………………… ۱۹

منابع مورد استفاده ……………………………………………………………………….. ۲۰

پیوست ………………………………………………………………………………….. ۲۱

فهرست جداول

جدول ۱-۴………………………………………………………………………………….. ۹

جدول ۲-۴ ………………………………………………………………………………. ۱۰

جدول ۳-۴…………………………………………………………………………….. ۱۱

جدول ۴-۴ ………………………………………………………………………………. ۱۱

جدول۵-۴…………………………………………………………………………………. ۱۲

جدول ۶-۴…………………………………………………………………………………. ۱۲

 

دانلود

فایل بصورت ورد ٣٠ صفحه قابل ویرایش می باشد

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :